Gaaffiilee waa’ee Hafuura QulqulluuGaaffiilee waa’ee Hafuura Qulqulluu

Hafuurri Qulqulluun eenyu dha?

Yoom/ Akkamiin Hafuura Qulqulluu fudhannaa?

Cuuphaan Hafuura Qulqulluu maalidha?

An akkamiinan Hafuura Qulqulluudhaan guutama?

Hafuura Qulqulluu arbasuun maali?

Kennaan Hafuuraa koo maal akka ta’e akkamiinan beekaa?

Kennaan hafuuraa dinqii hojjechuu har’aafii?

Kennaan hafaan haaraatiin dubbachuu maal?
Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef