Gaaffiilee waa’ee WaaqayyooGaaffiilee waa’ee Waaqayyoo

Waaqayyo jiraa? Jiraachuu Waaqayyootiif ragaan jiraa?

Waaqayyo dhugadhumaa? Waaqayyo dhugaa akka ta’e akkamiinan sirriitti beekuu danda’aa?

Amalli Waaqayyoo maal fa’i? Waaqayyo maal fakkaata?

Waa’ee sadan waaqa tokkichaa Macaafni Qulqulluun maal barsiisa?

Waantoonni hamoon namoota gaarii irra akka ga’an Waaqayyo maaliif hayyame?

Waaqayyo hamaa uumee?

Waaqayyo isa Kakuu Moofaa keessaa irra Kakuu Haaraa keessatti maaliif adda adda ta’ee?

Waaqayyo jaalala jechuun maal jechuudha?

Har’as Waaqayyo nutti dubbataa?

Waaqayyoon eenyutu uumee? Waaqayyo eessaa dhufe?
Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef