तत्र भगवान: साक्षत् अस्ति ? ईश्वरस्य अस्तित्वाय किम् प्रमाणं ?प्रश्नः तत्र भगवान: साक्षत् अस्ति ? ईश्वरस्य अस्तित्वाय किम् प्रमाणं ?

उत्तर:
ईश्वरस्य अस्तित्वं अस्ति नास्ति वा इदं प्रमाणितो अप्रमाणितो वा। बाइबिल कथ्यते यत् वयम् विश्वासने इदं तथ्यं स्वीकारयेत् यत् ईश्वर: अस्ति। विश्वासं बिना तम् प्रसन्नताम् असम्भव:, यत् किंचिदपि कार्येदक्ष:, तम् अवश्यं विश्वासं करणीयं यत् स: प्रत्यक्षोऽस्ति। एतदेव ये मानन्ति स: अन्नतजीवनं सुखी: भवति। (हिब्रू 11.6)।यदि ईश्वर वांछितोऽस्ति, स: रंचमपि दृष्टिगतो भवति येन अखिलविश्व: तम् अस्तित्वं प्रमाणित कर्तुं शक्नोति, परञ्च स: अकथयत् यत् तत्र विश्वासाय किंचित् आवश्यकतानास्ति “ तदा यीशु: तम् अकथयत् यत् त्वं माम् पश्यसि, तर्हि भवान विश्वासं भवति, धन्योऽस्ति,तम् यं न दृश्यते,अद्यापि विश्वासम् क्रियते।”(जॉन20.29)

अस्य तात्पर्य: इदं नास्ति यत् तत्र परमेश्वरस्य अस्तित्वस्य एको प्रमाणो नास्ति। बाइबिलमतानुसारेण,”आकाश: ईश्वरस्य महिमावर्णनं, तस्य हस्तकार्याणि प्रचारते, दिनात् परं दिनस्य आगमनं भावी विचारं उच्यते, निशोपरान्ते निशागमनं ज्ञानं निरुप्यते, तत्र किंचित विचारं ज्ञानं वा, भाषणं भाषा वा नास्ति तत्र तम् ध्वनिं श्रृण्वते। तम् ध्वनिं अखिलं भूमण्डलात् बहिर्गच्छति। इमानि शब्दैः ब्रहामाण्डऽस्य इति श्री क्रियते (भजन 19:1-4) नक्षत्राणि विलोकनम्,सृष्टे: विस्तारबोधम्, प्रकृते: चमत्कार विलोकनम्,एक:सूर्यास्तः। एतानि दृश्यानि विलोकनेन इदं विचारं उद् भूयते यत् निर्माता एको ईश्वरोऽस्ति। यदि ये अपर्याप्तः, तर्हि तत्रापि ईश्वरस्य साक्ष्यं हृदयान्तर्गते अस्ति। (एक्लेसियेस्टेस3.11) उच्यते “स: इदमपि जनानाम् हृदयेषु अपि अनन्त काल सेट” अस्माकम् हृदये इदम् गूढ़ मान्यता अस्ति यत् तत्र ये सन्ति, अस्मिन् संसारे जगत् भिन्नो जीवनं कस्यापि भिन्नोऽस्ति। अस्माकं एतद् ज्ञानेन अमान्यता बुद्धि प्रभावेण पूर्णि क्रियते। परंच अस्माकम् समीपे ईश्वर: अस्ति । य: अस्मासु सर्वेषु च तस्य उपस्थित:अधुनापि स्पष्टोऽस्ति। तदनन्तरं बाइबिल कथ्यते यत् य: अद्यापि ईश्वरस्य अस्तित्वेन न कारयति, स: मूर्खः अस्ति । तस्य हृदय: वदति, “तत्र कोऽपि ईश्वरः नास्ति।(भजन14.01) इतिहासे लोकानाम् विशाल सभ्यतासु, समस्त संस्कृतिषु बहुमतानन्तरं सर्वेषु महाद्वीपेषु ईश्वरस्य कस्मिश्चित् अस्तित्वेषु विश्वास:अस्ति । यत्र किंचित संभवः अस्ति। इदम् विश्वासं दृढ़ो भविष्यति ।

ईश्वरस्य अस्तित्वाय बाइबिलस्य तर्क: तार्किक:। सर्वप्रथम अस्मिन् ग्रन्थे सतत्वमीमांसा सम्बन्धि तर्क: अस्ति । सतत्वमीमांसा सम्बन्धि तर्कस्य सर्वलोकप्रियरूप: ईश्वरस्य अवधारणायै ईश्वरस्य अस्तित्व प्रमाणी करोति। अस्मिन् रूपे ईश्वरस्य कल्पनया तस्य परिभाषा आरभ्यते। इदं तर्कं यत् अस्तित्वताय अधिकाधिक प्रत्यक्षीकरणम् एव नास्ति। अतेव सर्वप्रमुख: बोधगम्यं आवश्यकीअवश्यं। यदि ईश्वर: नास्ति प्रत्यक्ष: तर्हि ईश्वरस्य अतिशयोक्ति: बोधगम्यभावेन ईश्वरस्य अनेकानि परिभषानि भविष्यति यस्य खडनं असम्भव:।

अन्यतमो तर्क: टेलीअलोकिलस्य तर्क:अस्ति। टेलीअलोकिल तर्क राज्यानन्तरं ब्रह्माण्डे एतत् प्रकरणे अद्भुत कलाम् प्रदर्शयति यत् तत्र एक दिव्य: कलाकार: भविष्यति। निदर्शनार्थ यदि भूमण्डल: यदापि शतानि मीलानि यात् परं सूर्यं प्रभावत् समीपे असमिपे वा वर्तयिष्यते, इदम् जीवनं य: वर्तमाने अस्ति, तस्य अत्याधिक समर्थने असमर्थो भविष्यति। यदि अस्माकम् वातावरणे तत्वानाम् किंचित् प्रतिशतांको वर्तते, पृथक्-पृथक् प्राय: भूमण्डले निवासिन: नष्टो भविष्यन्ति। एकेन प्रोटान संयोगेन निर्मित:अन्वान्तरे। (0243 एको अस्ति यत् एक:) 243 शून्येन पश्च: 10 अस्ति (एक एकल कोशिका प्रोटान अणूनाम लक्षानि जानानाम् सम्मिलित:।

ईश्वरस्य अस्तित्वाय तृतीय: तर्क: ब्रह्माण्ड सम्बन्धी तर्क: इति कथ्यते। प्रत्येक: प्रभावस्य एकं कारणं भवेत। अस्मिन् ब्रह्माण्डे तस्मिन् सर्वे प्रभावा: सन्ति च। तत्र कञ्चित् अस्ति य: अस्तित्वागमनात् समस्तं क्रियते। अन्ते तत्र कञ्चित् अस्ति संयुक्त: “ राष्ट्रस्यकारणाय सर्वा:” कञ्चित् कारणेन अस्तित्वे समागतायत् संयुक्त: राष्ट्रस्य कारण: भवति,” अस्ति, कारण: परमेश्वरः चतुर्थ: तर्क: जानीयते। इतिहासे प्रत्येक संस्कृति विधानस्य कञ्चित् रूप: अस्ति। प्रत्येक उचितस्य अनुचितस्य च भावना अस्ति। यत्र इयं भावना उचित: अनुचित: एक: पवित्र:ईश्वरेण नास्ति, तर्हि तस्मात् उदभूत:।

सर्वानन्तरं बाइबिल: वदति यत् जनान् ईश्वरस्य स्पष्टं निर्विवादं ज्ञानं अस्वीकार: तथा असत्यं विना विश्वासं न करिष्यति।(रोमियो 1.25 घोष्यते) “स:एकं असत्याय परमेश्वरस्य सत्यता विमर्श: अकरोत्। उपासना सेवया: निर्मितानि वस्तूनि निर्मितानि य: सर्वदा प्रशंसा भवति।आमीन बाइबिल इदम् उच्यते यत् जानान् ईश्वरे विश्वासाय ब्याजम् विना क्रियते ईश्वरः विश्वे अदृश्य गुणानि तस्य अनन्त शक्ति: दिव्य प्रकृति: स्पष्ट रूपेण दृश्यते क्रियते किम् संपन्नः येन विचार निर्माणोपरान्त इत्थं पुरुषान् ब्याजम् विना।(रोमन)

जना ईश्वरस्य अस्तित्वं अस्वीकुर्वन्ति यत् अयं “वैज्ञानिक:” नास्ति अथवा विवादं यत् “तत्र नास्ति किञ्चित् प्रमाण:। सत्यं इदं यत् एकदा ते मन्यन्ते यत् तत्र एको परमेश्वरः अस्ति, इदम् विचारणीयं यत् ते ईश्वरं प्रति उत्तरदायिन: सन्ति अन्यथा इतर आवश्यकता केवलं क्षमा प्रार्थना।(रोमन3.23,6.23) यदि ईश्वरः वर्तते तर्हि वयम् निज कार्येभ्य: तम् कार्य कारणाय उत्तरदायी भवति यदि ईश्वर: नास्ति, तर्हि वयम् यमपि इच्छाम: यत् ईश्वर: अस्मान् स्मरणार्थं चिन्ताम् समर्थो क्रियते इदम् कारणम् यत् ये जना परमेश्वरस्य अस्तित्वेन न स्वीकुर्वन्ति अनेक प्राकृतिक विकास:तम् एकम् ईश्वरं निर्माता रूपे विश्वसनियं विकल्पं ददाति। इदम् सिद्धान्तं दृढतया स्निहयते,ईश्वरस्य प्रत्यक्ष:अन्ते च प्रत्येक जन: ज्ञायते यत् स: प्रत्यक्ष:। अनेकानि तथ्यानि अस्ति यत् कच्चित कार्यस्य प्रयत्नं आक्रामक:। तस्य अस्तित्वं अस्वीकारणं वस्तुतः तम् अस्तित्वस्य एक तर्क:। ईश्वर: अस्ति नास्ति केन प्रकारेण जानिम:? आंग्लजनरूपेण वयम् जानाम: यत् परमेश्वरः प्रत्यक्ष: यत् वयम् प्रतिदिनं तम् कार्यार्थम् वदामि:, श्रवणे वयम् एकोऽपि ध्वनिं न श्रृण्वाम: परञ्च वयम् तस्य प्रत्यक्ष भावना अनुभूयते तस्य प्रेम: अस्माकम् जीवन: तस्य कृपोपरि संभवः। यदि ईश्वरं विना अन्य विवरणं अस्ति तर्हि ईश्वराय चमत्कारेण रक्षते अस्माकम् जीवनं यत् वयम् सहायतां न स्वीक्रियते तस्य अस्तित्वं प्रशसन्ति, परिवर्तनं करोति। यैः तर्कै: कच्चिदपि कस्मिचिद स्वीकरोति य: पूर्वभागेन स्पष्टो! अनो परमेश्वरस्य अस्तित्वं विश्वासने स्वीक्रियते(हिब्रू 11.6) ईश्वरं प्रति आस्था अन्धकारे अन्धस्य कूर्दनम् नास्ति। इदम् विधिवत् दग्धनीय:कक्ष: यस्मिन् जनानाम् विशाल: बहुमत: पूर्वनियोजित भावेन तत्पर:। एवमस्तु ।संस्कृत: मुख्य पृष्ठं अगच्छततत्र भगवान: साक्षत् अस्ति ? ईश्वरस्य अस्तित्वाय किम् प्रमाणं ?