किम् ईशु परमेश्वरः ईशु: त्वम् कदापि परमेश्वर: भवितुम् साधिकारं कथयति?प्रश्नः किम् ईशु परमेश्वरः ईशु: त्वम् कदापि परमेश्वर: भवितुम् साधिकारं कथयति?

उत्तर:
ईशु: बाइबिल ग्रन्थे स्पष्टं उद्घोषयति “अहं ईश्वर: अस्मि” अस्य तात्पर्य: नास्ति परन्तु नास्ति यत् स: प्रचारं न अकरोत् यत् स: ईश्वर: अस्ति। उदाहरणार्थ ईशु: ‘(जॉन 10:30) में शब्द: “अहं पिता च एक: अस्मि”। वयम् केवलं आवश्यककार्याय यहूदिनाम् पश्यतु। तस्य कथने प्रतिक्रिया वर्तते यत् स: परमेश्वरस्य साधिकारं उद्घोषं अकरोत्। इदम् अतिकारणाय स्थिर स्तम्भ प्रस्तर चिन्हम् कर्तुं प्रयत्नं अकरोत्(10:33जॉन) “त्वं एकमात्र मनुष्य: परमेश्वरस्य अधिकार:” यहूदी मानवा:। इदं साधिकारं उद्घोषं ईशु मसीहस्य सत्यं। देव:आसीत् । संदेश: अस्ति ईशु: परमेश्वररूपस्य साधिकारं घोषणां न नकारयति। यदा ईशु: उद्घोषयतिस्म यत् ईश्वर: एक: अस्ति (यूहन्ना8:58) अन्य:एक: दृष्टान्त: ईशु: उद्घोषयति स्म- “अहं त्वां सत्यं वदामि। अद्यात् पूर्वम् अब्राहम जायते स्म । अहं अस्मि” यहूदीनाम् उत्तरम् यत् य: इयं वक्तव्यं श्रवणाय स्थिर स्तम्भ प्रस्तर चिन्हाय तम् निन्दाकार्यय हत:, तस्मिन् रूपे तम् करणाय आज्ञापयति मोजेककानून विधान: च। (24 छिछोरायन15)

जॉन: मसीहस्य विचारं पुनर्कथयति स्म “ध्वनि: वाणी कथनम् वा परमेश्वर: आसीत् तथा कथनं देही अभवत् (यूहन्ना 1:1,14) इदं स्पष्टरूपेण संकेतयति यत् छन्दः ईशु मसीहस्य शरीररूपेण परमेश्वर (अधिनियम 20:28) अस्मान् उयदिशति- “ईश्वरस्य चर्च: । य: निजरक्तेन क्रीत: पशुचारकानां” कम् चर्च क्रीत: ईश्वर: तस्य निजरक्तेन? ईशु: ।(अधिनियम20:28) कथनं यत् ईश्वर: निजरक्तेन एव तस्य चर्चम् क्रीत: अत: ईशु: परमेश्वर:। शिष्य: थॉमस: ईशु मसीहस्य विषये उद्घोष्यति- “मम प्रभु: मम भगवान: च (20:28जॉन) प्रोत्साहयति यत् अस्मान् अस्माकम् परमेश्वर: ईशु मसीह उद्धारकर्त्तारस्य आगमनस्य प्रतिक्षा अस्ति।(इब्रियो1:08) अन्तर्गते, “पिता ईशु मसीहस्य वचनं” परन्तु स: पुत्रं प्रति कथयति, निज सिंहासन, भो प्रभो सदा सर्वदा पश्चगामी भविष्यति धर्म: निज राज्यस्य प्रभुत्वं भविष्यति” अवश्यं पिता ईशु: दर्शयति “भो प्रभो! संकेयति यत् ईशु: ईश्वररूपं अवश्यं रःस्योद्घाटने, एका परी ईश्वरस्य पूजनाय प्रेरित: जॉनस्य निर्दिष्टः। इंजील: ईशु मसीहे अनेकबारम् पूजा प्राप्नोति स्म (2:11मैथ्यू 14:33,28:9 ,17,9:38 जॉन ल्यूक24:52) स:कदापि तं पूजनया कथयति यदि ईशु: परमेश्वर न आसीत् स: जनान् पूजनाय कथयति स्म। किम् बहुना तस्मिन् रूपे रहस्योद्घाटनस्य दूत: आसीत्। तत्र अनेक इतर छन्दांसि तथा इंजिलस्य मार्ग:आसीत् यत् ईशु: प्रभु सत्ताम् प्रति विवादं कुर्वन्ति।

सर्वप्रमुख कारणं इदं यत् ईशु: परमेश्वर: भवितुं यत् स: परमेश्वर: नास्ति तर्हि तस्य जगतस्य पापेभ्य: दण्डभुगतान अपर्याप्त: । एकं निर्मीयते, य: ईशु: यदि स: परमेश्वर: नासीत् संभावितं। अनन्त ईश्वरस्य विरूद्धं पापाय आवश्यक दण्डस्य भुगतानं न क्रियते। केवलं परमेश्वरमेव एतद् असीम दण्डं भवति केवलं ईश्वर: एव वर्तते संसार:विनश्यति (कुरिन्थियां5:21) तथा पुनर्जीवित: कृत: पापम् मृत्युं विजित: प्रमाणार्थ पापानि बहति।संस्कृत: मुख्य पृष्ठं अगच्छतकिम् ईशु परमेश्वरः ईशु: त्वम् कदापि परमेश्वर: भवितुम् साधिकारं कथयति?