अस्ति क: ईशु मसीह:?प्रश्नः अस्ति क: ईशु मसीह:?

उत्तर:
अस्ति किम् ईश्वरस्य अस्तित्वं? प्रश्नस्य विपरीते कतिपय जनानां प्रश्न: यत् ईशु मसीहस्य अस्तित्वं। इदं सामान्यतया स्वीक्रियते यत् ईशु वस्तुतः एक: मानव: अस्ति य:2000 वर्ष पूर्वम् इजराइले पृथिव्यां यत्: । विवाद: जायते यदा ईशु मसीहस्य पूर्णअभिज्ञान विषयं चर्चित: । अनुमानत: प्रत्येक: प्रमुख: धर्मः शिक्षयति यत् ईशु: एक नवी एक: शिक्षक: कुशल: वा एक: धार्मिक: पुरुषः आसीत्। इयं समस्या उपस्थित: यत् बाइबिल कथ्यते यत् ईशु: अनन्ततायां एक: भविष्यवक्ता, एक: शिक्षक: कुशल: अथवा एक: धार्मिक: पुरुषात् उत्तम: आसीत्।

निजी ग्रन्थे मम ईसाई धर्मे सी.एस, लुईस लिखति निम्नलिखित: “अहं अत्र प्रयत्नं करोमि कार्यकरणाय मूर्खतापूर्ण तथ्यं इदमस्ति यत् जना: प्राय: तं प्रति कथनस्य कथनेन किंचिदपि निवारयितुं(ईशु मसीह:)। अहं एक: महान नैतिक: शिक्षक रूपे ईशुम् स्वीकरणाय तत्पर: अस्मि। परन्तु अहं तस्य परमेश्वर भूतो न स्वीकरोमि एकं तथ्यम् न वदेत्। एक मानव: य: केवलं मानव: आसीत् तथा च कथयति स्म यत् ईशु: अकथयत् यत् एतत् सदृशं एक: महान नैतिक शिक्षक: न भविष्यति। स: एक: उन्मत: भवति। एक: मानवेन सः एके स्तरे कथयति स: एको पक्वांड: अस्ति अथवा स: नरकस्य शैतान: भविष्यति। भवान् निज इच्छया निर्मितुम् वाञ्छति अयम् मानव: आसीत् परमेश्वरस्य पुत्र: वा आसीत् अथवा पुन: केनचित् उन्मत: अथवा अशोभनीय:। त्वं तम् नि:शब्दीकृतो मूर्खाय युज्यते। तर्हि तवोपरि वमनकारक: राक्षसरूपे हनेन शक्नोति अथवा भवान् तस्य चरणेषुपतन्ति कथयति च ईश्वर: कार्ये समर्थ: । परन्तु स: एक: महान शिक्षक: किमपि कृपालु: मूर्खतया वयं स्वीकरोम: । स: न त्यक्त: । अयम् विकल्पः उद्घाटित:। इयं नास्ति गनसा। तर्हि य: आसीत् ईशु मसीहस्य पार्श्व स्थित वचनबद्धता? क: करोति? बाइबिल कथयति यत् स: क: अस्ति? प्रथमम् गच्छ (जॉन 10:30) अन्तर्गते ईशु वचनानि पश्यतु, प्रथम दृष्ट्यां ‘अहं तथा च एको पिता अस्मि “इदं एक परमेश्वर भूतो वचन वद्धता नास्ति। यद्यपि पश्यतु यहूदीनां प्रतिक्रिया स्वरूपं तस्य वर्णनम्” वयम् भवन्तं एतस्मिन् स्तेन कस्मैअपि न क्रियते पत्थरवाह: यहूदय: अकथयन्” परन्तु निन्दायै यत् त्वं एकमात्र मानव: अस्ति। ईश्वर रूपे भवितुम् निश्चयरूपे ईशो:वचनानि ज्ञायते। निम्नलिखित परेषु ईशु: कदापि न अकथयत् यत् यहूदीनाम् कथनम् सत्यं। “अहं परमेश्वर रूपे नास्ति दृढतानिश्चय: इदं इंगितं करोति यत् ईशु: सत्यं कथयति स्म स: घोषयित्वा ईश्वर: अस्तित्वं आसीत् “अहं तथा च पिता एको अस्मि”। (जॉन 10:30) ।

एतत् पूर्वम् अब्राह्म जायते स्म। अहं अस्मि ईशु: उत्तरं अददात् अहं त्वां सत्यं कथयामि (यूहन्ना 8:58) एक: अन्यो दृष्टान्तः पुनरपि’ प्रतिक्रिया स्वरूपे यहूदय: प्रस्तरस्तम्भं कृत: एकेन प्रयासेन ईशु: (जॉन 8:59) । ईशु: निज अस्तित्वस्य घोषणाया: रूपे “अहं अस्मि” ईश्वराय पुरातन नियमस्य नामस्य(3:14 पलायन) एक: प्रत्यक्ष: प्रयोग: आसीत् किम् भविष्यति यहूदय: पुन: प्रस्तरं ईशुम् प्रति वाञ्छामि। यदि स: एतद् कथनम् न अकथयत् तर्हि ते तिरस्कारिण: भवन्ति अर्थात् ‘विश्वास’ एकेन ईश्वर: अस्ति’ (यूहन्ना 1:1) कथयति “वचनानि परमेश्वर: आसीत्” (जॉन1:14) कथयति “वचनानि देहधारी अभवत्” । इदं स्पष्टरूपेण संकेतयति यत् ईशु: एव शरीररूपे परमेश्वर: अस्ति। थामस शिष्य: ईशु मसीहाय उद्घोषयति स्म—“मम प्रभु: तथा मम ईश्वर:”(जॉन 20:28)ईशु: तम् न अलंकरोतिस्म प्रेरित पॉलुस तेन रूपेण वर्णयति” मम महान परमेश्वर: उद्धारकर्त्ता च ईशु (2पतरस 1:01) परमेश्वर:पिता ईशो: साक्षी वर्तते पूर्ण अस्तित्वरूपे सम्यक् रूपेण – “परञ्च स: पुत्रं प्रति कथयति, निज सिंहासन, भो प्रभो सर्वदा-सर्वदा कालाय पश्चगामी भविष्यति। तथा च धर्म: निज राज्यस्य प्रभुत्वं भविष्यति “ओल्ड टैस्टमैट : भविष्यवाणीं कथयति मसीह देवस्य घोषणा कृत: “अस्मभ्यम् एको शिशुः प्रसूयते अस्मभ्यम् एकं पुत्रं ददाति तथा च सर्वकार्य: तस्य स्कन्धे भविष्यति तथा च स: कमाल काउसेलर ‘शक्तिमान: ईश्वर:’ अनन्त जनक: शान्ते राजकुमार:” (यशायाह 9:06) कथयिष्येते।

तर्हि यथा लुईस तर्कं प्रस्तूयते, “ईशो: विश्वासं केवलं एक कुशल शिक्षक भवितुम् एको विकल्प:नास्ति। ईशु: स्पष्टं अकाट्य रूपेण परमेश्वरस्य अस्तित्वं स्वीक्रियते स्म। यदि स:परमेश्वर: नास्ति तर्हि स: असत्यम् अस्ति अतेव एक:पैगंबर: कुशल:शिक्षक: अथवा धार्मिक: पुरुष: । प्रयासे दूर: ईशो शब्दानां व्याख्याकरणाय आधुनिक विद्वांस: उद्घोष्यते यत् वास्तविक: एतिहासिक: ईशु: बाइबिल इमानि तथ्यानि उद्घाटयति न केन: अपि अकथयत्। वयम् केन् ईश्वरस्य शब्देन विवादं कुर्याम:अस्य शब्दस्य विवाद विषये ईशु: अकथयत् नाकथयत् वा? एक प्रसंगे ईशु:केन् प्रकारेण अकथयत् अथवा ये जना: समीपे साकं अनिवसन्, सेवया अकथयत् न कृत: तथा च स्वयं ईशु (14:26 जॉन) महाभागेन शिक्षित:द्विसहस्त्रवर्ष पर्यन्तात् ईशु: “विद्वान” श्रयेस्कर: अन्तर्दृष्टि भविष्यति।

ईशो:वास्तविकं अस्तित्वोपरि प्रश्नानि किमर्थं महत्वपूर्णं? किम् अन्तराल: अथवा नास्ति’ ईशु: परमेश्वर: अस्ति? महत्वपूर्णम् कारणं यत् ईशुम् परमेश्वर भवितुम् यत् यदि स:परमेश्वर:नास्ति तर्हि मृत्युं प्रति समस्त भूमण्डलस्य पापेभ्य: दण्डस्य भुगतानं अपर्याप्तं। केवलं परमेश्वरम् पद्म अप्राप्य्ते येन स: अस्माकम् ऋणम् शर्य्ते । ईशो: पार्श्वे स:मानव: मृत: । मोक्ष: ईशु मसीहे विश्वासमाध्यमेन उपलब्ध:ईशो: प्रभुत्वं यत् स: उद्धारस्य एक मात्र मार्ग:अस्ति। ईशो: प्रभुता एव अस्ति यत् स: घोषयति स्म “अहं येन प्रकारेण सत्यं जीवनम् च अस्मि, किन्चित् मह्यम् माध्यमात् विरत: (यूह्न्ना 14:6) चिन्हो समीपं आगच्छति”।संस्कृत: मुख्य पृष्ठं अगच्छतअस्ति क: ईशु मसीह:?