Chii chinonzi mukristo?Mubvunzo : Chii chinonzi mukristo?

Mhinduro :
Duramazwi rinotsanangura mukristo semunhu anotendera muna Jesu kana kuti muchitendero chakaumbwa nezvidzidzo zvaJesu. Kunyangwe hazvo tsananguro iyi yakanaka, hainyatso buritse pachena kuti mikristo chii sezvazviri mubhaibheri. Izwi rekuti kristo rakashandiswa katatu mutestamende itsva.(mabasa evapositori 26:28;petro 4:16)Vateveri vaJesu vakatanga kunzi makristo mubhuku reMabasa Avapostori 11:26 nekuda kwekuti hunhu hwavo, maitiro avo nekutaura kwavo kwakanga kwakafanana nekwakristo. Izwi rekuti mukristo rinoreva kuti munhu wakristo kana kuti muteveri wakristo.

Nekufamba kwengu, izwi iri harisisina chiremera uyezve rave kunyanya kushandiswa kutsanangura munhu anotendera kana kuti ane hunhu hwakanaka achitevera kana kusa tevera tsoka dzaJesu Kristo. Vanhu vazhinji vasinga tendere nekuvimba muna Jesu vanozviona sekunge vari maKristo nekuti vanoenda kusvondo kana kuti nekuti vanogara munyika yemaKristo. Asi kuenda kusvondo, kubatsira vanotambura kana kuva munhu akanaka hazvireve kuti wave mukristo. Kuenda kusvondo hazvireve kuti wave mukristo nekuti zvakafanana nekuti ukaenda pagaraji hazvireve kuti wave motokari. Kuva nhengo yekirike, kugaroenda kusvondo kana kushandira kirike hazvireve kuti wave mukristo.

Bhaibheri rinotidzidzisa kuti mabasa akanaka atinoita haatichenese pamberi paMwari. Titus 3:5 anoti “akatinunura kwete nekuda kwezvitsvene zvatakaita asi kuti nekuda kwetsitsi dzake. Akatinunura kubudikidza nekuzvarwa patsva nekucheneswa nemweya mutsvene.” Saka mukristo munhu akazvarwa patsva naMwari(Johani 3:3;3:7)uyezve achitendera muna Jesu Kristo.(1 Petro 1:23) anotiudza kuti negirasiya unoponeswa nekubudikidza kwechitendero, kwete kubva kwamuri asi kuti chipo chaMwari.

Mukristo wechokwadi munhu anotendera uye kuvimba nemuna Jesu uye nemumabasa ake, kusanganisa nerufu rwake pachipiyaniso sekuripwa kwematadzo uyezve kumuka kwake muvafi nezuva retatu.Johani 1:12 anotiudza kuti “kune avo vakamutambira, vakatendera muzita rake, akavapa kodzero yekuva vana va Mwari.” Mutenderi chaiye anozivikanwa nerudo kune vamwe uye kuterera izwi raMwari (1 Johani 2:4,10). Mutenderi chaiye mwana waMwari, ndewe mumhuri yaMwari uye akawana upenyu hutsva muna Jesu Kristo.

Zvawaverenga zvabatsira kuti udekufamba munzira maMwari here? Kanazvirizvo dzvanya pakanzi "ndabvuma Ishe nhasi" kana kuti.Dzokera kumagwaro eChishonaChii chinonzi mukristo?