Jesu ndiMwari here? Jesu akambotaura here kuti ndiMwari?Mubvunzo : Jesu ndiMwari here? Jesu akambotaura here kuti ndiMwari?

Mhinduro :
Jesu haana kumbobvira anzwikwa mubhaibheri achiti “ndini Mwari.” Hazvirevi hazvo kuti haana kumboramba kuti ndiMwari. Mufananidzo ndewemuna Johani 10: 30 “ini naBaba tirimunhu mumwe” maJuda vakatoedza kumutema nematombo ataura izvi vachiti arikunyebera vanhu kuti ndiMwari. “…iwe, munhuwo zvake, unozviti uri Mwari” ((Johani10:33)vakanzisisa chaizvo zvairehwa naJesu, aida kutozviita Mwari kwavari. Asi tinoona kuti Jesu haarambe kuti ndiye Mwaripaanoti “ini nababa tirimunhu mumwe” (john 10:30) aiedza kuti iye nababa ndeverudzi rimwe. Johani 8:58 anoti Jesu akati “Abhurahama asati azvarwa ini ndaivapo!” majuda akazvinzwa vakada kutora matombo kuti vamuteme uyo waiva mutemo wekuranga vanhu vaitamba nezita raMwari (leviticus 24:15)

Johani anozotsanangura neimwe nzira mashoko “Shoko rakanga riri Mwari’ nekuti “Shoko rakava nyama” (Johani 1:1;14) magwaro aya anoratidza kuti Jesu ndiMwari ari munhu wenyama. Mabasa evapostori 20:28 inoti “..Fudzai kereke yaMwari,yaakatenga neropa rake pachake.” Ndiani akatenga kekreke yaMwari neropa rake? Jesu Mabasa evapostori 20:28 inoti Mwari akatenga kereke neropa rwake zvichireva kuti Jesu ndiMwari.

Thomas mutendi waJesu akataura pamusoro paJesu akati “Ishe wangu, Mwari wangu”(Johani 20:28) Jesu haamuudze kuti akanganisa. Titus 2:13 inotipomera kuti timirire kuuya kwaMwari muponisi iye Jesu(2 Petro 1:1) muna Vahebheru 1:8 baba vanoti kuna Jesu “Asi pamusoro poMwanakomana anoti:“Chigaro chenyu choushe, imi Mwari,chichagara nokusingaperi-peri,uye kururama kuchava tsvimbo youshe hwenyu.” Baba vanodaidza Jesu vachiti Ishe zvinoratidza kuti esu ndiye Ishe.

Muna revelation, ngirozi yakaudza Johani kuti angorumbidza Mwari (revelation 19:10) kakawanda mumagwaro aya Jesu anorumbidzwa (Mateo 2:11, 14:33, 28:9, 17; Ruka 24:52; Johani 9:38). Jesu haana waanorambidza kumurumbidza. Dai asiri Mwari aivarambidza. sezvakangoitwa nengirozi pane magwaro akawanda mubhaibheri anowirirana nemashoko aishandiswa naJesu aiita kunge arikuti ndiye Mwari.

Dai Jesu asiri Mwari zvinozoita here kuti rufu rwake ari oga rwikwana kuti vanhu vose varegererwe(1 Johani 2:2) dai Jesu aingova munhu wenyama anongofa sevamwe hazvimboita kuti afire zvitadzo zvenyika yese, munhu angangozvikwanisa ndiMwari chete( 2 Vakorinda 5:21) hapana mumwe aikwanisa kufa ozomutswa zvichiratidza masimba ake pane zvitema nerufu.Dzokera kumagwaro eChishonaJesu ndiMwari here? Jesu akambotaura here kuti ndiMwari?