Ndiani Jesu kristu?Mubvunzo : Ndiani Jesu kristu?

Mhinduro :
Vanhu vakawanda havarambi zvavo kuti Jesu Kristu akararama asi mubvunzo ndewekuti ndiani Jesu Kristu. Nyika yose vanhu vanobvumirana kuti jesu aive murume akararama munyika yeIsiraire makore anoita zviuru zviviri zvapfuura (2000 years ago) nharo dzinozopfuka kana vanhu vonyatsobvunza kuti aimbova ani murume uyu. Vakuru-vakuru vemakereke akawanda vanobvumirana kuti Jesu aive muporofita kana mudzidzisi kana kuti munhu wamwari. Zvinozonetsa kuti bhaibheri rinoti Jesu akanga asingori muporofita, mudzidzisi kana munhu wamwari asi masimba ake aipfurikidza apa.

C.S. Lewis mubhuku rake rinonzi Mere Christianity anonyora achiti: “ ndirikunyora ndichiedza kuti vanhu varege kutaura zvisina maturo zvavanowanzotaura pamusoro pake (Jesu kristu): ndinoziva Jesu arimudzidzisi wevangeri mukuru asi kwete saMwari’ hatifaniri kutaura izvi. Dai aingove murume wenyama sevamwe vese achitaura zvaaitaura Jesu taisambomuona semudzidzisi wevhangeri mukuru asi sebenzi kungofanana nebenzi rinofamba richiti izai rakabikwa kana kuti aitova Satani abva kugehena chaiko. Munhu unofanirwa kusarudza kuti ava mwana waMwari here kana kuti raiva benzi kana chimwewo chinhu. Ungangomuti benzi, kanakumusvipira nekumuuraya sedhimoni (mweya wetsvina) kana kuti unodonha mutsoka dzake uchimuti Ishe kana Mwari.kasi ngatisazoti aingova mudzidzisi mukuru zvekunomukurudzira zvisina maturo, haana kuda kusiya mbiri yekuti timutaure tichidaro, handizvo zvaaida.”

Saka Jesu aiti ndiye ani? Bhaibheri raiti ndiye ani? Chokutanga ngatitarise mazwi ake muna Johani 10: 30” ini nababa tirimumwe” zvisina cherechedzo tingatoti aizviita Mwari.zvisinei ngatitarise kuvhunduka kwakaita maJuda pakataurwa mashoko aya “Hatisi kukutakira basa ripi zvaro ipapa, asi nokuda kwokumhura Mwari, nokuti iwe, munhuwo zvake, unozviti uri Mwari.”(Johani 10:33) maJudha vakafunga kuti Jesu aizviita Mwari. Mumagwaro anotevera, Jesu haambogadzirisa maJuda achiti “handina kumboti ndiri Mwari” izvi zvinoratidza kuti Jesu aitotaura kuti ndiye Mwari paakati “ini nababa tirivamwe .”(Johani 10:33). Muna Johani 8:58 Jesu anopindura achiti “Abhurahama asati azvarwa ini ndaivapo!” kepiri maJudha vakanhonga matombo kuti vamuteme( Johani 8:59) kutaura kwaJesu achiti “ini ndiri” ndizvo zvaiitwa naMwari mutestamende yekare (old testament) (kubuda 3:14) majudha vaizodirei kumutema dai ainge asina kutaura zvinenge zvekushoropodza Mwari zvakare?

Johani 1: inoti “Shoko rakanga riri Mwari” Johani 1:14 inoti “Shoko rakava nyama” izvi zvinoratidza kuti Jesu aiva Mwari ari munhu wenyama.mudzidzi Tomasi akati kuna Jesu ndimi “Ishe wangu naMwari wangu!” (Johani 20:28) Jesu haana kumugadzrisa. Pauro anodaidza Jesu achita ‘Mwari wedu mukuru muponesi wedu, Jesu kristu” (Titus 2:13). Mudzidzi Petro anotaura zvakafanana “Mwari wedu mukuru muponesi wedu.”(2 Petro 1:1)Mwari anotibatsira kupa umbowo uzere kuti Jesu ndiani “asi nezvemwanakomana anoti, chigaro chenyu, Ishe, chichagara chiripo nekusingaperi, ururamo uchange hwakabatanidza imba yako” maporofita etestamende rekare (old testament) anoburitsa umambo hwemwana achazvarwa uyo anova Jesu kristu. “nokuti kwatiri kuchazvarwa mwanakomana, hurumende ichava mpamapendekete ake uye achanzi mudzidzisi mukuru, ishe, baba nekusingaperi, mambo verunyararo”(isaiah 9:6)

Sekutaura kwakaita C.S Lewis, hachisi chipo chekusarudza kuti Jesu angori mudzidzisi chete. Jesu aitotaura zvisina nharo kuti ndiyeMwari.kana asiri Mwari saka munhu wenhema zvichireva kuti haasi muporofita, mudzidzisi weshoko kana munhu waMwari. Mukuedza kutsanangura mazwi aShe , vadzidzi vechimanje vanoti Jesu sekumuziva kwavo haana kutaura zvinhu zvese zvaanonzi akataura nebhaibheri.ko isu tirivanani kupikisana neshoko raMwari pamusoro pezvakataurwa kana zvisina kutaurwa naJesu? Midzidzi wechimanje angakunde asei vanhu vaigara naiye Jesu kuziva zvaakataura kana zvaakaita?(Johani 14:26)

Sei mubvunzo wekuti Jesu ambori ani wakanyanya kukosha? Sei zviine basa kuti Jesu ndiye kana kuti haasiriye Mwari? Zvakanyanyokoshera kuti Jesu ndiye Mwari ndezvekuti kana asiriye, zvinotoreva kuti kufa kwake hakukwanise kuti nyika yose iregererwe zvitema zvayo (1 Johani 2:2) Mwari chete ndiye anokwanisa kubhadhara mutongo mukuru uyu.(Varoma 5:8;2 Vakorinde 5:21)Jesu aitofanirwa kuita Mwari kuti akwanise mutoro wacho. Jesu aifanirwa kuita wenyama kuti afe.ruponiso runongowanikwa nemuzita raShe. Umambo hwashe ndiyo nzira yoga yeruponiso. Umambo hwaakapihwa ndiwo wakaita kuti ati “Ndini nzira nechokwadi uye noupenyu. Hakuna munhu angauya kuna Baba kana asina kupfuura napandiri.”(Johani 14:6)Dzokera kumagwaro eChishonaNdiani Jesu kristu?