වැරදි (ව්‍යාජ) මතය (දහම)පිළිබඳ ප්‍රශ්නවැරදි (ව්‍යාජ) මතය (දහම)පිළිබඳ ප්‍රශ්න

අඥෙයවාදය යනු කුමක්ද?

අදේවවාදය යනු කුමක්ද?

උච්ඡේදවාදය බයිබලානුකුලද?

විශ්වවාදය / විශ්වීය ගැලවීම බයිබලයට අනුකුලද?

අතීතකාල ක්‍රියා රූපයන් (ව්‍යාකවාදය) අවසාන කාලය ගැන කුමක් පවසයිද?

විවෘත දේවවාදය යනු කුමක්ද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටවැරදි (ව්‍යාජ) මතය (දහම)පිළිබඳ ප්‍රශ්න