ජීවිත තීරන පිළිබඳ ප්‍රශ්නජීවිත තීරන පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ජීවිතයේ අර්ථය කුමක්ද?

මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

කිතුනුවන් ණයවීම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද? කිතුනුවකු මුදල් ඉල්ලා ගැනීම් හෝ ණයට දීම් කිරීම වැරදිද?

කිතුනුවන් වෛද්‍යවරු ළඟට යා යුතුද?

කිතුනුවෙක් ව්‍යායාම කළ යුතුද? සෞඛ්‍යය පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

නඩුකීම උසාවියාම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

කිතුනුවකු හමුදාවේ සේවය පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

ජීවිතයේ අරමුණ සොයා ගැනීම පිළිබඳව බයිබලයේ පවසන්නේ මොනවාද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටජීවිත තීරන පිළිබඳ ප්‍රශ්න