Je Ježiš jedinou cestou do neba?Otázka: Je Ježiš jedinou cestou do neba?

Odpoveď:
"Som v podstate dobrým človekom, takže pôjdem do neba." "OK, spravil som aj zlé veci, ale robím viac dobrého, takže pôjdem do neba." "Boh ma nepošle do pekla len preto, že nežijem podľa Biblie. Časy sa zmenili!" "Len naozaj zlí ľudia ako tí, čo zneužívajú malé deti a vrahovia pôjdu do pekla."

Toto sú bežné úvahy väčšiny ľudí, ale pravdou je, že sú to klamstvá. Satan, vládca sveta, nám vsadil tieto myšlienky do hlavy. On ktokoľvek nasleduje jeho spôsoby sú nepriateľmi Boha (1Pet 5:8). Satan sa vždy maskuje za dobrého človeka (2 Korintským 11:14), ale má v moci mysle všetkých, ktorí nepatria Bohu. "Satan, boh tohto zlého sveta, zaslepil mysle tých, ktorí neveria, takže nemôžu vidieť slávne svetlo Dobrej zvesti, ktoré im svieti. Nerozumejú posolstvu o slave Krista, ktorý je dokonale podobný Bohu" (2 Korintským 4:4).

Je omylom veriť, že Bohu nezáleží na malých hriechoch a že peklo je vyhradené "zlým ľuďom." Všetky hriechy nás oddeľujú od Boha, dokonca aj “malé lži z milosti”. Každý je hriešny a nikto nie je dosť dobrý nato, aby sa sám dostal do neba (Rímskym 3:23). Dostať sa do neba nie je otázkou či naše dobro preváži nad zlom; ani tento argument nepreváži. "Ak ak sú spasení z milosti Božej, nie je to zo skutkov. Ináč by milosť nebola milosťou, Božia úžasná láskavosť by nebola tým, čím naozaj je – dostupnou zdarma a nezaslúženou" (Rímskym 11:6). Nemôžeme spraviť nič, aby sme si zaslúžili vstup do neba (Títovi 3:5).

"Vchádzajte do Božieho kráľovstva jedine úzkou bránou. Lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú" (Matúš 7:13). Aj keď všetci okolo žijú v hriechu viera v Boha nie je populárna, Boh to neodpustí. "Kedysi ste žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch." (Efezským 2:2).

Keď Boh stvoril svet, stvoril ho dokonalý. Všetko bolo dobré. Potom stvoril Adama a Evu a dal im vlastnú slobodnú vôľu, aby mali možnosť zvoliť si, či budú poslúchať Boha alebo nie. Ale Adam a Eva, prví ľudia, ktorých Boh stvoril, boli pokúšaní Satanom, aby sa vzbúrili proti Bohu a oni zhrešili. Toto ich (a všetkých, ktorí prišli po nich vrátane nás) oddelilo od Boha a znemožnilo mať s Ním blízky vzťah. On je dokonalý a neznesie hriech. Ako hriešnici, nedokážeme si sami pomôcť. A tak Boh ustanovil cestu, ktorou môžeme byť znovu s Ním spojení v nebesiach. "Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život" (Ján 3:16). "Lebo odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom z milosti je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána" (Rímskym 6:23). Ježiš sa narodil, aby nás naučil tejto ceste a zomrel za naše hriechy, aby sme nemuseli zomrieť my. Tri dni po svojej smrti vstal z hrobu (Rímskym 4:25), dokázal svoje víťazstvo nad smrťou. Premostil priepasť medzi Bohom a človekom, aby sme my mali osobný vzťah s Ním ak uveríme.

"A to je večný život, aby poznali Teba jediného pravého Boha a ktorého si poslal – Ježiša Krista." (Ján 17:3). Väčšina ľudí verí v Boha, dokonca aj sám Satan. Ale aby sme boli spasení, musíme sa obrátiť k Bohu, vstúpiť do osobného vzťahu s Ním, odvrátiť sa od našich hriechov a nasledovať Ho. Musíme veriť Ježišovi vo všetkom, čo máme a čo robíme. "My sme ospravedlnení v Božích očiach ak uveríme v Ježiša Krista, že vzal naše hriechy na seba za nás. A všetci môžeme byť takto spasení bez ohľadu na to, kto sme a čo sme vykonali" (Rímskym 3:22). Biblia učí, že nie je inej cesty k spaseniu, jedine skrze Krista. Ježiš hovorí v Jánovi 14:6, "Ja som cesta, pravda, aj život. Nikto neprichádza k Otcovi, len skrze mňa."

Ježiš je jedinou cestou spasenia, lebo On je ten jediný, ktorý splatil dlh za naše hriechy (Rímskym 6:23). Žiadne iné náboženstvo neučí o hĺbke alebo závažnosti hriechu a jeho dôsledkoch. Žiadne iné náboženstvo neponúka večné splatenie hriechu, ktoré môžeme mať jedine skrze Ježiša Krista. Žiadny iný “náboženský vodca” nebol Bohom, ktorý by sa stal človekom (Ján 1:1,14) – čo je jediný spôsob ako bolo možné splatiť dlh za hriech naveky. Ježiš musel byť Bohom, aby mohol splatiť náš dlh. Ježiš musel byť človekom, aby mohol zomrieť. Spasenie sa ponúka jedine skrze vieru v Ježiša Krista! “A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané iné meno pre ľudí pod nebom, v ktorom by sme mohli byť spasení” (Skutky 4:12).

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuJe Ježiš jedinou cestou do neba?