Kto je kresťanom?
Otázka: Kto je kresťanom?

Odpoveď:
Websterov slovník definuje kresťana ako “osobu vyznávajúcu vieru v Ježiša Krista alebo v náboženstvo založené na Ježišovom učení.” Kým toto je dobrým východiskom pre pochopenie toho, čím kresťan je, podobne ako mnohé sekulárne definície, aj táto je do istej miery ukrátená o skutočnú biblickú pravdu o tom, čo to znamená byť kresťanom.

Slovo kresťan sa vyskytuje v Novej Zmluve tri krát (Skutky 11:26; Skutky 26:28; 1 Petra 4:16). Nasledovníci Ježiša Krista boli prvýkrát nazvaní “kresťanmi” v Antiochii (Skutky 11:26) pre ich správanie, skutky a reči, ktorými sa podobali Kristovi. Pôvodne bolo použité neveriacimi ľuďmi v Antiochii skoro ako nadávka na zosmiešnenie kresťanov. Doslova to znamená “byť na strane Krista” alebo “patriaci Kristovi alebo nasledujúci Krista,” či je veľmi podobné definícii z Websterovho slovníka.

Žiaľ v priebehu dejín slovo "kresťan" stratilo veľkú časť svojej vážnosti a často sa ním označuje človek, ktorý je zbožný alebo vyznávaj vysoké morálne hodnoty namiesto skutočne znovuzrodeného nasledovníka Ježiša Krista. Mnoho ľudí, ktorí neveria a nedôverujú Ježišovi Kristovi sa považujú za kresťanov len preto, že chodia do kostola alebo žije v "kresťanskej" krajine. Ale chodiť do kostola, slúžiť ľuďom, ktorí sú na tom horšie ako vy, alebo byť dobrým človekom z vás nerobí kresťana. Ako istý evanjelista raz povedal, “Chodenie do kostola nerobí z nikoho kresťana, tak ako chodenie do garáže z nikoho neurobí auto.” Byť členom cirkvi, pravidelne navštevovať bohoslužby a dávať milodary na činnosť cirkvi z vás neurobí kresťana.

Biblia nás učí, že dobré skutky nám nepomôžu, aby sme sa stali prijateľnými pred Bohom. Títovi 3:5 hovorí, že “nás spasil nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovenia skrze Ducha Svätého.” Takže kresťan je ten, kto bol Bohom znovuzrodený (Ján 3:3; Ján 3:7; 1 Petra 1:23) a vložil svoju vieru a dôveru v Ježiša Krista. Efezským 2:8 nám hovorí, že “milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba, je to dar Boží.” Skutočný kresťan je ten, kto činí pokánie zo svojich hriechov a vloží svoju vieru a dôveru jedine v Ježiša Krista. Ich viera nie je v nasledovaní nejakého náboženstva alebo súboru moránlych princípov alebo zoznamu čo smú a čo nesmú robiť.

Skutočný kresťan je ten, kto vložil svoju vieru a dôveru v Ježiša Krista a v skutočnosť, že On zomrel na kríži, aby splatil dlh za náš hriech a vstal zmŕtvych na tretí deň, aby získal víťazstvo nad smrťou a daroval večný život všetkým, ktorí v Neho veria. Ján 1:12 nám hovorí: “Ale tým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí veria v Jeho meno.” Skutočný kresťan je aj skutočným Božím dieťaťom, súčasťou skutočnej Božej rodiny a tým, kto dostal nový život v Kristovi. Znakom skutočného kresťana je láska k iným a poslušnosť Božiemu Slovu (1 Jána 2:4; 1 Jána 2:10).

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuKto je kresťanom?