Ako môžem konvertovať ku kresťanstvu?
Otázka: Ako môžem konvertovať ku kresťanstvu?

Odpoveď:
Muž v gréckom meste Philippi sa pýtal veľmi podobnú otázku Pavlovi a Sílasovi. O tomto človeku vieme aspoň tri veci: bol žalárnikom, bol pohanom a bol zúfalý. Bol na pokraji samovraždy, keď ho Pavol zastavil. A vtedy sa muž opýtal: „Čo mám činiť, aby som bol spasený?" (Skutky 16:30).

Samotný fakt, že človek kladie otázku, ukazuje, že si uvedomil svoju potrebu byť spaseným,- videl len smrť pre seba a vedel, že potrebuje pomoc. Skutočnosť, že sa pýtal Pavla a Sílasa ukazuje, že veril, že oni mali odpoveď.

Tá odpoveď prichádza rýchlo a jednoducho: „Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený“ (verš 31). Úryvok pokračuje ďalej a poukazuje na to, ako človek uveril a bol obrátený. Od toho dňa na jeho živote začína byť viditeľný rozdiel.

Všimnite si, že obrátenie človeka bolo založené na viere („Ver“). Musel veriť Ježišovi a ničomu inému. Človek uveril, že Ježiš bol Boží Syn („Pán“) a Mesiáš, ktorý splnil Písma („Kristus"). Jeho viera tiež zahŕňa presvedčenie, že Ježiš zomrel za hriechy a vstal z mŕtvych, pretože to bola správa, ktorú Pavol a Sílas kázali (pozri: Rimanom 10:9-10 a 1. Korintským 15:1-4 ).

"Obrátiť sa" doslova znamená „otočiť sa“. Keď sa otočíme smerom k jednej veci, nutne sa odvraciame od niečoho iného. Keď sa obrátime k Ježišovi, musíme sa odvrátiť od hriechu. Biblia nazýva odvrátenie od hriechu „pokánie“, a obrátenie sa k Ježišovi „vierou.“ Preto sa pokánie a viera navzájom dopĺňajú. Pokánie aj viera sú oboje uvedené v 1. Tesalonickým 1:9: „Ako ste sa obrátili od modiel k Bohu.“ Kresťan zanechá za sebou svoje bývalé spôsoby života a čokoľvek týkajúce sa falošného náboženstva ako výsledok skutočného obrátenia ku kresťanstvu.

Zjednodušene povedané, aby si konvertoval ku kresťanstvu, musíš veriť, že Ježiš je Boží Syn, ktorý zomrel za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych. Musíš súhlasiť s Bohom, že si hriešnik a potrebuješ spasenie a musíš veriť v Ježiša, že ťa zachráni. Keď sa odvrátiš od hriechu ku Kristovi, Boh sľubuje, že ťa zachráni a dá ti Ducha Svätého, ktorý z teba urobí nové stvorenie.

Kresťanstvo, v jeho pravej podobe, nie je náboženstvo. Kresťanstvo je podľa Biblie vzťah s Ježišom Kristom. Kresťanstvo je Boh ponúkajúci spasenie každému, kto verí a dúfa v obeť Ježiša na kríži. To, že osoba konvertuje ku kresťanstvu neznamená, že opúšťa jedno náboženstvo a prechádza do iného náboženstva. Konverzia ku kresťanstvu znamená prijatie daru, ktorý Boh ponúka, začiatok osobného vzťahu s Ježišom Kristom, ktorý vedie k odpusteniu hriechov a večnosť v nebi po smrti.

Túžite konvertovať ku kresťanstvu pre to, čo ste čítali v tomto článku? Ak vaša odpoveď znie áno, je tu jednoduchá modlitba, ktorú môžete odovzdať Bohu. Odriekanie tejto alebo akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Iba viera v Krista ťa môže zachrániť od hriechu. Táto modlitba je jednoduchý spôsob, ako vyjadriť Bohu svoju vieru v Neho a poďakovať Mu za darované spasenie. „Bože, viem že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim, aby som skrze vieru v Neho mohol prijať odpustenie. V Teba kladiem svoju dôveru spasenia. Ďakujem Ti za tvoju úžasnú milosť a odpustenie - dar večného života! Amen!

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuAko môžem konvertovať ku kresťanstvu?