Kto môže byť spasený? Môže byť spasený ktokoľvek?Otázka: Kto môže byť spasený? Môže byť spasený ktokoľvek?

Odpoveď:
Ježiš jasne učil v Jánovi 3:16, že on spasí kohokoľvek, kto v Neho uverí: " Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý kto verí v neho nezahynul, ale mal život večný." To "každý kto" zahrňuje teba a každého na svete.

Biblia hovorí, že ak by spása bola založená na našich vlastných skutkoch, nikto by nebol spasený: "lebo všetco zhrešili a postrádali slávy Božej" (Rímanom 3:23). Žalm 143:2 dodává: "veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý." Rimanom 3:10 potvrdzuje: "Nieto spravodlivého, niet ani jedného".

My nemôžeme sami seba spasiť. Namiesto toho: my sme spasený, keď veríme v Ježiša Krista. Efezským 2:8-9 učí, "Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval." Spasený sme z Božej milosti a milosť podľa definície nemôže byť zaslúžená. My si milosť nezasluhujeme, proste ju prijmame skrze vieru.

Milosť Božia je dostatočná, aby prikryla všetky hriechy (Rimanom 5:20). Biblia je plná príkladov ľudí, ktorí byli spasení z ich hriešnej minulosti. Apoštol Pavel písal kresťanom, ktorí pred tým žili v rôznych hriechoch vrátane sexuálnej nemravnosti, modlárstva, cudzoložstva, homosexuality, zlodejstva, chamtivosti a opilosti. Ale Pavel im povedal, že spasením, "No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha." (1 Korintským 6:9-11).

Sám Apoštol Pavel bol prenasledovateľ kresťanov, schvaľujúc Štefanovou smrť (Skutky 8:1) a zatýkal kresťanov a uvrhoval ich do vezenia (Skutky 8:3). Neskôr napísal, "mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. 14 Nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. 15 Toto slovo je spoľahlivé a zaslúži si byť úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich." (1 Timoteovi 1:13-15)

Boh často zachráni nepravdepodobných kandidátov, aby slúžili jeho zámerom. On zachránil zlodeja na kríži, ktorý mal pred sebou posledné minúty života (Lukáš 23:42-43), prenasledovateľa cirkvi (Pavla), rybára, ktorý Ho poprel (Petra), Rímského vojaka s jeho rodinou (Skutky 10), otroka, ktorý utiekol (Onezim vo Filemónovi), a mnoho ďalších. Niet nikoho nad Božiu schopnosť spasiť (viď Izaiáš 50:2). My musíme reagovat vo viere a prijať Jeho bezplatný dar večného života.

Kto môže byť spasený? Jedno je isté - ty môžeš, ak prijmeš Ježiša Krista za svojho Spasiteľa! Ak si nie si istý tým, že si prijal Ježiša za svojho Spasiteľa, môžeš to urobiť práve teraz nasledovnou modlitbou:

"Bože, uvedomujem si, že som hriešnik a nikdy nemôžem prijsť do neba svojími dobrými skutkami. Teraz vkladám svoju vieru v Ježiša Krista ako Syna Božieho, ktorý zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych, aby mi dal večný život. Prosím, odpusť mi moje hriechy a pomôž mi, aby som žil pro Teba. Ďakujem Ti, že si ma prijal a dal mi večný život".

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuKto môže byť spasený? Môže byť spasený ktokoľvek?