Šta je to Hrišćanstvo i šta Hrišćani veruju?Pitanje: Šta je to Hrišćanstvo i šta Hrišćani veruju?

Odgovor:
1 Korinćanima 15:1-4 kaže, “Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam vam propovedao, koje vi primiste, u kom i stojite, kojim se i spasavate, ako ga čvrsto držite kako sam vam ja objavio, sem ako niste uzalud poverovali. Ja sam vam pre svega predao što sam i primio: da je Hristos umro za naše grehe – po Pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećeg dana po Pismima.

Ukratko rečeno, to je Hrišćansko verovanje. Hrišćanstvo je jedinstveno u odnosu na druge vere, zato što je Hrišćanstvo više stvar odnosa nego religijskih običaja. Umesto da se čvrsto drži liste “uradi i nemoj,” cilj Hrišćana je da neguju blizak odnos sa Bogom Ocem. Ovaj odnos je omogućen zbog onog što je Isus Hrist uradio, i zbog službe Svetog Duha u životu Hrišćana.

Hrišćani veruju da je Biblija nadahnuta, nepogrešiva Reč Božija i njeno učenje je najveći autoritet (2 Timoteju 3:16, 2 Petrova 1:20-21). Hrišćani veruju u jednog Boga koji postoji u tri osobe, Otac, Sin (Isus Hrist), i Sveti Duh.

Hrišćani veruju da je čovečanstvo stvoreno posebno da bi imalo odnos sa Bogom, ali da greh odvaja sve ljude od Boga (Rimljani 5:12, Rimljani 3:23). Hrišćanstvo uči da je Isus Hrist hodao ovom zemljom, u potpunosti Bog i u potpunosti čovek (Filipljani 2:6-11), i da je umro na krstu. Hrišćani veruju da je posle Njegove smrti na krstu, On bio sahranjen, da je ustao i da sada živi sa desne strane Oca, gde se neprestano moli za verne. (Jevreji 7:25). Hrišćanstvo tvrdi da je Isusova smrt na krstu bila u potpunosti dovoljna da plati cenu greha koju svi ljudi duguju i to je ono zbog čega je obnovljenje odnosa između Boga i čoveka moguće.(Jevreji 9:11-14, Jevreji 10:10, Rimljani 6:23, Rimljani 5:8).

Da bi se spasao, čovek jednostavno mora da u potpunosti poveruje u svršeno Hristovo delo na krstu. Ako neko veruje da je Hrist umro umesto njega i da je platio cenu njegovog greha, i da je ponovo ustao, tada će on biti spašen. Ne postoji ništa što neko može da uradi da bi zaslužio spasenje. Niko ne može da bude “dovoljno dobar” da bi ugodio Bogu sam od sebe, jer smo svi mi grešnici (Isaija 64:6-7, Isaija 53:6). Drugo, ne postoji ništa više što treba da se uradi, jer je Hrist svršio svo delo! Kada je bio na krstu, Isus je rekao, “Svršeno je” (Jovan 19:30).

Kao što ne postoji ništa što bi neko mogao da uradi da bi zaradio spasenje, isto tako, ako jednom poverujemo u ono što je Hrist uradio na krstu za nas, ne postoji ništa što možemo da uradimo da to spasenje i izgubimo. Upamti, Hrist je u potpunosti svršio delo! Ništa u vezi spasenja ne zavisi od onoga koji ga prima! Jovan 10:27-29 kaže “Moje ovce slušaju moj glas, i ja ih poznajem, te idu za mnom. Dajem im večni život, pa neće nikada propasti, niti će ih ko[čovek] oteti iz moje ruke. Moj Otac – koji mi [njih] dade – veći je od svih, i niko[čovek] ne može da otima[njih] iz ruke moga Oca.”

Neko može da misli , “Ovo je super—jednom kad sam spašen, mogu da radim što hoću, i neću izgubiti moje spasenje!” Ali kod spasenja se ne radi o tome da imamo slobodu da radimo šta hoćemo. Spasenje označava da smo postali slobodni da ne služimo svojoj staroj prirodi, i da smo slobodni da tražimo ispravan odnos sa Bogom. Sve dok verni žive na ovoj zemlji u svojim grešnim telima, uvek će postojati borba da popustimo pred grehom. Život u grehu nas sprečava da imamo odnos sa Bogom koji on želi da ima sa ljudima, i sve dok neko živi u grehu kao vernik, neće moći da uživa u odnosu sa Bogom koji je On nameravao da ima sa njim. Međutim, Hrišćani mogu da pobede u borbi sa grehom tako što će proučavati i primenjivati Božiju Reč(Bibliju) u svojim životima, i što će biti kontrolisani Svetim Duhom—što znači, da se pokore uticaju i vođstvu Duha u svim svakodnevnim okolnostima i da u Duhu poslušaju Božiju Reč.

I dok mnoge religije zahtevaju da osoba radi određene stvari ili da ih ne radi, u Hrišćanstvu se radi o odnosu sa Bogom. Hrišćanstvo je verovanje da je Hrist umro na krstu da bi platio cenu greha, i da je ustavo ponovo. Tvoj dug greha je plaćen i ti možeš da imaš zajedništvo sa Bogom. Ti možeš da imaš pobedu nad svojom grešnom prirodom i da hodaš u zajedništvu i poslušnosti sa Bogom. To je istinsko biblijsko Hrišćanstvo.Vrati se na Srpsku stranuŠta je to Hrišćanstvo i šta Hrišćani veruju?