Kako mogu da postanem dete Božije?
Pitanje: Kako mogu da postanem dete Božije?

Odgovor:
“A svima koji ga primiše [Isusa], dade moć da postanu deca Božija – onima što veruju u njegovo ime” (Jovan 1:12).

“Moraš da se rodiš nanovo”
Kada je Isusa posetio Nikodim, religiozni vođa, Isus mu nije odmah potvrdio da će ići u raj. Umesto toga, Hrist je rekao: “zaista, zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi odozgo, ne može videti carstva Božija" (Jovan 3:3).

Kada se osoba rodi prvi put, ona nasleđuje grešnu prirodu koja potiče od Adamove neposlušnosti u Edemskom vrtu. Niko ne mora da uči jedno dete kako da greši. Ono prirodno sledi svoje grešne želje koje ga vode do takvih grehova kao što su laganje, krađa i mržnja. I umesto da bude dete Božije, ono je dete neposlušnosti i gneva.

“… koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova, u kojima ste nekada živeli po duhu ovoga sveta, po vladaru vazdušnih sila[Satana], po duhu koji sada dejstvuje u sinovima nepokornosti; među ovima smo i mi svi nekada živeli u svojim plotskim požudama čineći plotske želje i smeranja, pa smo kao i ostali po prirodi bili podložni Božijem gnevu” (Efescima 2:1-3).

Kao deca gneva, zaslužujemo da budemo odvojeni od Boga u paklu. Zahvalni smo da se ovaj pasus nastavlja: “Ali Bog, koji je bogat u milosti, zbog svoje velike ljubavi kojim nas je zavoleo, oživeo je Hristom i nas koji smo bili mrtvi u svojim prestupima (blagodaću ste spaseni)” (Efescima 2:4-5).

Kako to da smo oživljeni u Hristu / nanovo rođeni / nas čini da smo dete Božije? Moramo da primimo Isusa!

Primanje Isusa
“A svima koji ga primiše[Isusa], dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u njegovo ime” (Jovan 1:12).

Ovaj pasus jasno objašnjava kako da postanemo deca Božija. Moramo da primimo Isusa tako što ćemo verovati u njega. Šta je to u šta treba da verujemo o Isusu?

Prvo, treba da prepoznamo Isusa kao večnog Sina Božijeg koji je postao čovek. I zato što ga je rodila deva Marija kroz silu Duha Svetog, Isus nije nasledio Adamovu grešnu prirodu. Zato ga i nazivaju, drugi Adam (Prva Koinćanima 15:22). I dok je Adamova jedna neposlušnost dovela prokletstvo greha u svet, Hristov savršen život može da pokrije mnoštvo naših grehova. Naš odgovor treba da bude pokajanje (okretanje od greha), verujući da njegov savršen život može da nas očisti.

Drugo, moramo da imamo veru u Isusa kao Spasitelja. Božiji plan je bio da žrtvuje svog savršenog Sina na krstu da bi platio kaznu koju mi zaslužujemo za naš greh: smrt. Hristova smrt oslobađa one koji ga prime od kazne i sile greha.

I na kraju, moramo da sledimo Isusa kao Gospoda. Pošto je podigao Hrista kao Pobednika nad grehom i smrću, Bog mu je dao sav autoritet (Efescima 1:20-23). Isus vodi sve koji ga primaju; On će suditi svima koji ga odbacuju (Dela Apostolska 10:42).

Time što nam Bog svojom blagodaću daje pokajanje i veru u Spasitelja i Gospoda, mi smo nanovo rođeni u novi život kao deca Božija. Samo oni koji prime Isusa—ne samo da znaju za njega, već se oslanjaju na njega za spasenje, potčinjavajući mu se kao Gospodu, i voleći ga kao najveće bogatstvo—postaju deca Božija.

Da postaneš dete Božije
“A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u njegovo ime, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tela, ni od muževljeve volje – nego od Boga” (Jovan 1:12-13).

Baš kao što nemamo udela u svom prirodnom rođenju, ne možemo da učinimo ništa da bi bili rođeni u Božijoj porodici, tako što ćemo činiti dobra dela ili stvarati neku našu veru. Kao što gore navedeni stihovi kažu, Bog je taj koji “daje pravo” prema svojoj blagodatnoj volji. “Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac – da se nazovemo deca Božija” (Prva Jovanova 3:1). Tako da, Božije dete nema ništa čime bi se pohvalilo, osim da se hvali u Gospodu (Efescima 2:8-9).

Jedno dete raste da bi bilo kao njegovi roditelji. Slično, Bog želi da njegova deca postaju sve više i više kao Isus Hrist. Iako tek na nebu ćemo biti savršeni, dete Božije neće grešiti iz navike i bez pokajanja. “Dečice niko da vas ne dovodi u zabludu. Ko tvori pravednost, pravedan je – kao što je on pravedan. Ko tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javio Sin Božiji - da razori dela đavolova. Niko, ko je od Boga rođen, ne čini geha, jer njegovo seme ostaje u njemu; i ne može da greši, jer je od Boga rođen. Po ovom se poznaju deca Božija i deca đavolja: svako, ko ne čini pravednost i ko ne voli svoga brata, nije od Boga” (Prva Jovanova 3:7-10).

Ne grešite; dete Božije ne može da prestane to da bude, zato što greši. Ali, neko ko “praktikuje” greh (t.j. postojano uživa u grehu ne mareći za Hrista i njegovu Reč) pokazuje da nikada nije ni bio rođen nanovo. Isus je rekao takvim ljudima: “Vi potičete od oca đavola i hoćete da činite želje svoga oca” (Jovan 8:44). Božija deca, sa druge strane, ne čeznu više za zadovoljstvom koje pruža greh već žele da znaju, vole i proslave svoga Oca.

Blagoslov da si dete Božije je neizmeran. Kao Božije dete, mi smo deo njegove porodice (crkve), obećan nam je dom na nebu, i dato nam je pravo da dolazimo Bogu u molitvi kao Ocu (Efescima 2:19; Prva Petrova 1:3-6; Rimljanima 8:15).

Odgovori na Božiji poziv za pokajanje od greha i veruj u Hrista. Postani dete Božije danas!

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuKako mogu da postanem dete Božije?