Šta znači biti nanovo rođen Hrišćanin?
Pitanje: Šta znači biti nanovo rođen Hrišćanin?

Odgovor:
Šta znači biti nanovo rođen Hrišćanin? Klasičan pasus iz Biblije koji daje odgovor na ovo pitanje je Jovan 3:1-21. Isus Hristos razgovara sa Nikodimom, čuvenim Farisejom i članom Sinedriona (vođom Jevreja). Nikodim je došao Isusu po noći. Nikodim je imao pitanje za Isusa.

Dok je razgovarao sa Nikodimom, Isus je rekao "...zaista, zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi odozgo, ne može videti carstva Božija." Reče mu Nikodim: "Kako može čovek da se rodi kad je star? Zar može po drugi put da uđe u utrobu svoje majke i da se rodi?" Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije. Što je rođeno od tela – telo je, a što je rođeno od Duha – Duh je. Nemoj da se čudiš što ti rekoh: treba da se rodite odozgo." (Jovan 3:3-7).

Izraz "nanovo rođen" bukvalno znači " rođen odozgo." Nikodim je imao stvarnu potrebu. Bila mu je potrebna promena srca –duhovna transformacija. Novo rođenje, biti ponovo rođen je delo Božije gde god je večni život dat osobi koja veruje (2 Korinćanima 5:17; Tit 3:5; 1 Petrova 1:3; 1 Jovanova 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Jovan 1:12,13 ukazuje da "nanovo rođen" takođe nosi ideju "da postanemo deca Božija" kroz veru u ime Isusa Hrista.

Pitanje se logički nameće, "Zašto osoba treba da se ponovo rodi?" Apostol Pavle u Efescima 2:1 kaže, "Bog je Hristom oživeo i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova..." Rimljanima u Rimljanima 3:23, apostol piše, "Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije." Tako da osoba mora da bude rođena nanovo da bi joj gresi bili oprošteni i da bi imala odnos sa Bogom.

Kako to može da se ostvari? Efesci 2:8,9 kažu, "Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne pohvali." Kada je neko "spasen," on/ona je nanovo rođen, duhovno obnovljen, i sada je dete Božije po pravu novog rođenja. Kada poverujemo u Isusa Hrista, Onoga koji je platio cenu greha kada je umro na krstu, znači da smo duhovno “nanovo rođeni. "Prema tome, ako je ko u Hristu – novo je stvorenje..." (2 Korinćanima 5:17a).

Ako nikada nisi poverovao u Gospoda Isusa Hrista kao svog Spasitelja, da li si spreman da čuješ glas Svetog Duha dok govori tvome srcu? Treba da budeš rođen nanovo. Hoćeš li da moliš molitvu pokajanja i da postaneš novo stvorenje u Hristu danas? "A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u Njegovo Ime, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tela, ni od muževljeve volje – nego od Boga." (Jovan 1:12-13).

Ako želiš da prihvatiš Isusa Hrista kao svog Spasitelja i budeš rođen nanovo, evo jednostavne molitve. Upamti, izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Samo vera u Hrista te može spasiti od greha. Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju veru u Njega i da mu se zahvališ za tvoje spasenje. "Bože, znam da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Ali je Isus Hristos preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da verom u Njega mi može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i verujem Ti za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!"

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuŠta znači biti nanovo rođen Hrišćanin?