Kako mogu da nadvladam greh u mom Hrišćanskom životu?Pitanje: Kako mogu da nadvladam greh u mom Hrišćanskom životu?

Odgovor:
Biblija govori o sledećim duhovnim resursima koje imamo da bismo nadvladali našu grešnost:

(1) Sveti Duh – Jedan od darova koji nam je (Njegovoj crkvi) Bog dao, da bismo bili pobednici u Hrišćanskom životu, je Sveti Duh. Bog suprotstavlja telesnost i plodove Duha u Galatima 5:16-25. U tom odeljku mi smo pozvani da hodamo u Duhu. Svi vernici već imaju Svetog Duha, ali nam ovaj odeljak govori da treba da hodamo u Duhu, potčinjavajući se Njegovoj kontroli. Ovo znači da treba da budemo osetljivi na vođstvo Svetog Duha u svom životu umesto da sledimo svoju telesnost.

Razlika koju Sveti Duh može da učini u životu vernika se može videti u Petrovom životu, koji se, pre nego da je bio ispunjen Svetim Duhom odrekao Isusa tri puta, i to pošto je rekao da bi sledio Isusa i u smrt. Pošto je bio ispunjen Svetim Duhom, otvoreno i silno je govorio Jevrejima na dan Petakosta o Spasitelju.

Osoba hoda u Duhu kada ne pokušava da potisne navođenje Duha ("ne gasite Duha" kao što se kaže u 1 Solunjanima 5:19) i umesto toga traži da bude ispunjena Duhom (Efesci 5:18-21). Kako se neko ispunjava Svetim Duhom? Prvo, to je po Božijem izboru, kao što je bilo i u Starom zavetu. On je odabrao posebne ljude i specifične situacije u Starom zavetu da ispuni te ljude koje je izabrao da izvrše delo koje je On želeo da bude izvršeno (Prva Mojsijeva 41:38; Druga Mojsijeva 31:3; Treća Mojsijeva 24:2; 1 Samuilova 10:10; itd.) Ja verujem da postoji dokaz u Efescima 5:18-21 i Kološanima 3:16 da je Bog izabrao da ispuni one koji su izabrali da ispune sebe sa Božijom Rečju, što potvrđuje činjenica da je svako ispunjenje u ovim stihovima slično. Samim tim, to nas vodi ka drugom resursu.

(2) Reč Božija, Biblija - u 2 Timoteju 3:16-17 kaže da nam je Bog dao Njegovu Reč da nas opremi za svako dobro delo. Ona nas uči kako da živimo i šta da verujemo, otkriva nam kada izabiramo pogrešan put, pomaže nam da se vratimo na pravi put i pomaže nam da na njemu ostanemo. Kao što Jevreji 4:12 kažu, ona je živa i delotvorna i u stanju je da prodre u naša srca do korena naših najdubljih problema koji se ljudski rečeno ne mogu prebroditi. Psalmista govori o sili koja menja život u Psalmu 119:9,11,105 i u drugim stihovima. Isusu Navinom je rečeno da ključ za pobedu nad neprijateljima (jedna analogija sa našom duhovnom borbom) je bio u tome da ne zaboravi ovaj resurs nego da razmišlja o Reči dan i noć da bi mogao da je održi. On je ovo i uradio, čak i kada ono što mu je Bog zapovedio nije imalo vojnog smisla, i to jeste bio ključ za pobedu u Njegovoj borbi za Obećanu Zemlju.

Ovaj resurs je nešto što mi obično tretiramo kao nešto beznačajno. Mi govorimo da je to nešto važno, nosimo našu Bibliju u crkvu, pročitamo dnevno čitanje ili jedno poglavlje na dan, ali propuštamo da učimo stihove napamet, da razmišlajmo o njoj, propuštamo da tražimo primenu za svoj život, da ispovedimo grehe koje nam otkriva, da slavimo Boga za darove koje nam otkriva da nam je On dao. Mi smo ili anoteksični ili bolumični kada se radi o Bibliji. Mi ili uzimamo onoliko koliko je dovoljno da nas održi u duhovnom životu, tako što se hranimo iz Reči samo kada idemo u crkvu (ali nikada dovoljno da bismo bili zdravi, napredni Hrišćani) ili se hranimo često, ali nikada ne razmišljamo o njoj dovoljno dugo da bismo dobili duhovnu hranu iz nje.

Važno je da, ako niste stvorili naviku da svakodnevno proučavate Božiju Reč na smisaon način, i da učite napamet delove koje vam Duh Sveti stavlja na srce, onda treba da počnete da stvarate tu naviku. Isto predlažem da počnete da vodite dnevnik (bilo na kompjuteru ako brže kucate nego što pišete) ili u svesci, itd. Stvorite naviku da ne ostavljate Reč dok niste zapisali nešto što ste dobili iz nje. Ja često zapisujem molitve Bogu, tražeći od Njega da mi pomogne da se promenim u oblastima o kojima mi je On govorio takođe. Biblija je oruđe koje Duh koristi u našim životima i u životima drugih ljudi (Efescima 6:17), osnovni i glavni deo oružja koje nam je Bog dao da se borimo u duhovnoj borbi (Efescima 6:12-18)!

(3) Molitva – ovoje sledeći bitan resurs koji nam je Bog dao. I opet, to je resurs za koji Hrišćani govore da je važan, ali ga slabo koriste. Imamo molitvene sastanke, vreme za molitvu, itd., ali je ne koristimo kao što nam to rana crkva pokazuje (Dela 3:1; 4:31; 6:4;13:1-3, itd.). Pavle stalno pominje kao se molio za one kojima je služio. Čak ni dok smo sami, mi ne koristimo ovaj veličanstven resurs koji nam je dostupan. Ali Bog nam je dao predivana obećanja po pitanju molitve (Matej 7:7-11; Luka 18:1-8; Jovan 6:23-27; 1 Jovanova 5:14-15, itd.). I iznova, Pavle je uključuje u pasus o pripremi za duhovnu borbu (Efescima 6:18)!

Koliko je ovo važno? Kada ponovo pogledamo na Petra, vidimo Hristove reči upućene njemu u Getsemanskom vrtu, pre nego da ga se Petar odrekne. Tamo, dok se Isus molio, Petar je spavao. Isus ga budi i govori mu, "Bdite i molite se da ne dođete u iskušenje; duh je srčan, ali je telo slabo." (Matej 26:41). Ti, kao i Petar, želiš da uradiš ono što je ispravno ali ne nalaziš snagu za to. Mi treba da sledimo Božiji savet da nastavimo da tražimo, kucamo, molimo…i On će nam dati snagu koja nam je potrebna (Matej 7:7f.). Ali moramo da učinimo mnogo više od toga osim da govorimo da je to nešto važno.

Ja ne kažem da je molitva magična. Ona to nije. Bog je Bog strahopoštovanja. Molitva je jednostavno priznavanje naših ograničenja i Božije neiscrpne sile i okretanje Njemu za silu koja nam je potrebna da uradimo ono što ON želi da uradimo (ne ono što MI želimo da uradimo) (1 Jovanova 5:14-15).

(4) Crkva – Poslednji resurs je opet taj koji mi pokušavamo da ignorišemo. Kada je Isus poslao Svoje učenike, poslao ih je po dvoje (Matej 10:1). Kada čitamo o misionarskim putovanjima u Delima, oni nisu išli jedan po jedan već u grupi od dva i više. Isus je rekao da gde su dva i tri sabrani u Njegovo ime, da je On među Njima (Matej 18:20). On nam zapoveda da ne ostavljamo svoje skupštine kao neki, već da koristimo to vreme da ohrabrimo jedni druge u ljubavi i dobrim delima (Jevreji 10:24-25). On nam kaže da ispovedamo grehe jedni drugima (Jakov 5:16). U mudrim knjigama Staroga zaveta, rečeno nam je da kao što gvožđe se od gvožđe oštri, tako i čovek oštri lice svoga prijatelja (Priče Solomonove 27:17) "Trostruka vrvca ne kida se lako." Postoji snaga u mnoštvu (Knjiga propovednika 4:11-12).

Neki koje ja poznajem su pronašli braću i sestre u Hristu i oni se čuju telefonom ili se nalaze da podele kako se osećaju u svom hodu sa Hristom, kakve su im borbe,itd. i mole se jedni za druge i odgovorni su jedni drugima za to kako primenjuju Božiju Reč u svojim odnosima, itd.

Ponekad, promena dolazi brzo. Ponekad, u drugim oblastima, dolazi sporo. Ali Bog nam je obećao da dok koristimo Njegove resurse, On ĆE doneti promenu u naše živote. Ne zaboravi da je On veran u svojim obećanjima!Vrati se na Srpsku stranuKako mogu da nadvladam greh u mom Hrišćanskom životu?