Sino ang tinutukoy na 144,000? 

Tanong: "Sino ang tinutukoy na 144,000?"

Sagot:
Ang aklat ng Pahayag sa Bibliya ay palagiang naglalatag ng hamon pagdating sa pagbibigay kahulugan sa nasusulat dito. Ang aklat na ito ay puno ng mga imahe at simbolismo at dahil dito ang mga tao ay nagkakaroon ng iba’t ibang pagpapakahulugan ayon sa kanya-kanyang pagkaunawa sa kabuuan ng aklat. May apat na pangunahing paraan sa pagintindi ng teksto ng aklat ng Pahayag : 1) preterismo (na kung saan pinaniniwalaang lahat o halos lahat ng mga pangyayari sa Pahayag ay pawang naganap na sa pagtatapos ng unang siglo); 2) historisismo ( kung saan ang nakikita sa Pahayag ay ang kasaysayan ng simbahan buhat pa ng panahon ng mga apostol hanggang sa kasalukuyan); 3) idealismo (kung saan nakikita ang Pahayag bilang paglalarawan ng labanan sa pagitan ng mabuti at masama); 4) futurismo (kung saan ang pananaw sa Pahayag ay mga propesiya sa hinaharap). Sa apat na ito ang paraang futurismo ang nagbibigay pakahulugan na sumasang-ayon sa kabuuan ng Banal na Kasulatan. Ito rin ay mahusay na umaakma sa binabanggit mismo sa Pahayag na ang aklat na ito ay propesiya (Pahayag 1:3; 22:7, 10, 18, 19).

Kaya’t ang kasagutan sa tanong na “Sino ang 144,000?” ay nakadepende kung anung pamamaraan sa pagbibigay kahulugan sa aklat ng Pahayag. Maliban sa futuristang pamamaraan, lahat ng ibang pamamaraan ay binigyang kahulugan ang 144,000 sa pamamagitan ng simbolismo, bilang kinatawan ng simbahan at ang numerong 144,000 ay sumisimbulo sa kabuuan – halimbawa ang kabuuang bilang ng simbahan. Ngunit kung titingnan ito ng payak “At narinig ko ang bilang ng mga natatakan, 144,000 mula sa bawat angkan ng mga anak ni Israel”(Pahayag 7:4), walang ibang nabanggit kundi bilang ng mga Hudyo – 12,0000 mula sa bawat angkan ng “mga anak ni Israel”. Wala rin namang malinaw na nabanggit sa Bagong Tipan na nagsasabing ang Israel ay ang pagpapakahulugan sa iglesya.

Ang mga Hudyong “natatakan”, na nangangahulugang sila ay may natatanging proteksyon ng Diyos mula sa banal na paghuhukom at mula sa mga Anti-Kristo upang magampanan nila ang kanilang misyon sa panahon ng Paghihirap o Tribulation (tingnan sa Pahayag 6:17, kung saan tinatanong kung sino ang makakatayo sa poot na parating). Ang panahon ng Tribulation ay ang paparating na pitong-taon ng paghihirap kung saan ipapalasap ng Diyos ang kanyang banal na paghatol laban sa mga tumanggi sa Kanya at isakatuparan ang pangako ng kaligtasan sa bayan ng Israel. Lahat ng mga ito ay mula sa Pahayag ng Diyos sa propetang si Daniel (Daniel 9:24-27). Ang 144,000 Hudyo ay uri ng “mga unang bunga”(Pahayag 14:4) sa iniligtas na Israel na una ng nabanggit sa propesiya (Zacarias 12:10;Mga Taga-Roma 11:25-27), at ang kanilang layunin ay ipakalat ang ebanghelyo sa panahon ng Tribulation. Bilang resulta ng kanilang ministeryo, napakarami ang mananampalataya kay Kristo: “at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika” (Pahayag 7:9).

Marami sa kalituhan sa pagintindi sa 144,000 ay ang bunga ng maling katuruan sa mga Saksi ni Jehova. Ayon sa kanila ang 144,000 ay isang limitadong bilang ng mga taong maghahari kasama ni Kristo sa langit at makakasama ng walang hanggan ng Diyos. Ang 144,000 ang pinagmulan ng makalangit na pag-asa ng mga Saksi ni Jehova. Ang mga hindi kabilang sa 144,000 ay magsasaya sa pag-asa sa lupa kung saan ang paraisong mundo ay pinamumunuan ni Kristo at ng 144,000. Malinaw na ang kanilang itinuturo ay pagmumungkahi ng isang sistema ng lipunan sa kabilang buhay na may mga nakakataas na namumuno (ang sinasabing 144,000) at ang mga pinamumunuan. Walang katuruan sa Bibliya na ukol sa doktrina ng “dalawang antas” ng pamumuno. Totoo na nabanggit sa Pahayag 20:4 na may mga tao na mamumuno sa milenyo kasama ni Kristo. Ito ay binubuo ng mga iglesya (mananampalataya kay Kristo Hesus), mga banal sa Lumang Tipan (mga mananampalatayang namatay bago ang unang pagdating ni Kristo) at mga banal sa tribulation (mga tumanggap kay Kristo sa panahon ng tribulation). Subalit walang binanggit sa Bibliya na tiyak na bilang para sa mga pangkat ng tao na ito. Bukod dito, ang milenyo ay iba sa walang hanggang estado, na magaganap lamang pagkatapos ng panahon ng milenyo. Sa panahong yaon, mananahan tayo kasama ang Diyos sa Bagong Jerusalem. Siya’y ating Diyos at tayo ang Kanyang sangkatauhan (Pahayag 21:3). Ang pamanang ipinangako sa atin kay Kristo na tinatakan ng Espiritu Santo (Efeso 1:13-14) ay mapapasaatin, at magiging kasamang tagapagmana tayo ni Kristo (Roma 8:17).


Bumalik sa Tagalog Home Page

Sino ang tinutukoy na 144,000?