Bakit kakaiba ang Diyos sa Lumang Tipan kaysa sa kaparehong Diyos sa Bagong Tipan?Tanong: "Bakit kakaiba ang Diyos sa Lumang Tipan kaysa sa kaparehong Diyos sa Bagong Tipan?"

Sagot:
Naniniwala ako na ang katanungang ito ay nag-ugat sa maling pagka-unawa kung ano ang ipinapahayag ng Luma at Bagong Tipan tungkol sa katangian ng Diyos. Ang katanungang ito ay kapareho ng kaisipang ito: "Ang Diyos sa Lumang Tipan ay Diyos ng poot samantalang ang Diyos naman sa Bagong Tipan ay Diyos ng pag-ibig." Ang katotohanang ang Bibliya ay nagpapahayag sa progresong pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng mga historikal na mga pangyayari at sa Kanyang relasyon sa mga tao sa buong kasaysayan ay maaaring makapag-ambag upang maunawaan ng tao kung ano ba ang Diyos sa Lumang Tipan kung ikukumpara sa Diyos sa Bagong Tipan. Gayon man, kung babasahin ng tao ang Luma at Bagong Tipan, magiging malinaw sa kanya na ang Diyos sa Lumang Tipan ay hindi kakaiba sa Diyos ng Bagong Tipan. Ang Poot at pag-ibig ng Diyos ay parehong nabanggit sa dalawang tipan.

Halimbawa, ang buong Lumang Tipan, ay nagpapakilala na ang Diyos ay "maawain at mapagbiyaya, hindi madaling magalit at puspos ng pagmamahal at katotohanan" (Exodo 34: 6; Mga Bilang 14: 18; Deuteronomio 4: 31; Nehemias 9: 17; Mga Awit 86: 5; Mga Awit 86: 15; Mga Awit 108: 4; Mga Awit 145: 8; Joel 2: 13). Sa Bagong Tipan naman, ang kabutihan, pagmamahal at pagka-maawain ng Diyos ay ipinakita pa ng mas malinaw sa pamamagitan ng kanyang Anak "Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan" (Juan 3:16). Sa kabuuan ng Lumang Tipan, nakikita rin natin ang pagdidisiplina ng Diyos sa Israel kagaya ng pagdidisiplina ng isang mapagmahal na ama sa kanyang anak. Noong tahasan silang nagkasala sa Diyos at nagsimulang sumamba sa mga diyus-diyosan, pinarusahan sila ng Diyos, subalit iniligtas naman sila ng nagsisi na sila sa kanilang mga naging kasalanan. Kagaya din nito ang nakikita natin kung papaano dinidisiplina ng Diyos ang mga Kristiyano sa Bagong Tipan. Halimbawa, sinasabi sa atin ng aklat ng Hebreo 12:6 ang ganito: "Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga iniibig Niya, pinapalo ang bawat tina-tanggap Niya bilang anak."

Sa parehong paraan, sa kabuuan ng Lumang tipan nakikita natin ang paghatol ng Diyos at ang pagbuhos ng Kanyang poot sa mga makasalanan na ayaw magsisi. Gayon din sa Bagong Tipan, nakikita rin nating ang poot ng Panginoon ay patuloy na "ipinahayag mula sa kalangitan tungo sa mga hindi maka-Diyos at hindi mabubuting gawain ng sangkatauhan" (Roma 1: 18). Kahit sa madaliang pagbabasa sa Bagong Tipan ay malinaw na mababasa na binanggit ni Hesus ng mas maraming beses ang impiyerno kumpara sa langit. Kaya nga maliwanag na hindi kakaiba ang Diyos sa Lumang Tipan kaysa sa Diyos sa Bagong Tipan. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Habang maaaring makita natin ang ilang aspeto ng Kanyang katangian na mas inihayag sa ilang partikular na talata sa Kasulatan Siya ay hindi nagbabago kailanman.

Kung ang isang tao ay magsimulang magbasa at mag-aral ng Bibliya, magiging maliwanag sa kanya na ang Diyos Luma at Bagong Tipan ay hindi magkaibang Diyos. Kahit na ang Bibliya ay binubuo ng animnaput-anim na iba't-ibang aklat, sinulat sa dalawa (o posibleng tatlo) kontinente, sa tatlong magkaibang wika, sa loob ng isang libo at limang daang taon, sinulat ng mahigit apatnapung mga may-akda (na nagmula sa iba't-ibang antas ng buhay). Nananatili pa rin itong nagkakaisa mula umpisa hanggang sa huli at walang mga pagkakasalungatan. Sa Bibliya nakikita natin kung papaano nakikitungo ang mapagmahal, maawain at walang kinikilingang Diyos sa mga makasalanang tao sa lahat ng uri ng sitwasyon. Totoo, ang Bibliya ay liham pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pagmamahal ng Diyos sa Kanyang mga nilikha, lalong lalo na sa mga tao, ay maliwanag na makikita sa lahat na bahagi ng Bibliya. Sa Kabuuan ng Kasulatan nakikita natin na may buong pagmamahal na tinatawag ng Diyos ang mga tao na magkaroon ng espesyal na relasyon sa Kanya, hindi dahil karapat-dapat sila dito kundi dahil Siya ay maawain at mapagbiyayang Diyos, hindi madaling magalit at puspos ng pagmamahal at katotohanan. Subalit nakikita rin natin ang isang Banal at Matuwid na Diyos na siyang hukom ng lahat ng mga sumusuway sa Kanyang mga salita at hindi sumasamba sa Kanya, sa halip sumasamba sa mga diyus-diyosan na sila mismo ang may gawa, sumasamba sa mga diyus-diyosan at sa iba pang diyos sa halip sumamba sa iisa at totoong Diyos (Roma 1).

Dahil sa ang Diyos ay matuwid at banal, ang lahat ng kasalanan sa nakaraan, sa kasalukuyan at darating pa ay kinakailangang hatulan. Dahil sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos binyaran Niya mismo ang ating mga kasalanan upang maiwasan natin ang Kanyang poot sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Makikita natin ang napakagandang katotohanang ito sa 1 Juan 4:10 "Ganito ang pag-ibig, hindi sapagkat inibig natin ang Diyos kundi dahil siya ang umibig sa atin at sinugo ang kaniyang Anak bilang kasiya-siyang handog para sa ating mga kasalanan." Sa Lumang Tipan, nagtakda ang Diyos ng sistemang sakripisyal kung saan sa pamamagitan nito maaring mapatawad pansamantala ang kasalanan, subalit ang sistemang sakripisyal na ito ay panandalian lamang at anino lamang ng pagdating ni Hesu Kristo na Siyang namatay sa krus para sa lubos na ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang Tagapagligtas na ipinangako sa Lumang Tipan ay lubusang inihayag sa Bagong Tipan, at ang engrandeng paghahayag ng pag-ibig ng Diyos, ang pagpapadala ng Kanyang Anak na si Hesus, ay inihayag sa lahat ng buong kabanalan. Kapwa ang Luma at Bagong Tipan ay isinulat upang "Mula ng ikaw ay sanggol pa lamang, alam mo na ang banal na mga kasulatan na makakapagbigay ng karunungan sa iyo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus." (2 Timoteo 3:15). Kung pag-aaralan natin ang mga ito ng masinsinan, napakaliwanag na ang Diyos ay walang pagkakaiba sa Luma o sa Bagong Tipan.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Bakit kakaiba ang Diyos sa Lumang Tipan kaysa sa kaparehong Diyos sa Bagong Tipan?