Bakit ang mga tao sa aklat ng Genesis ay nabuhay ng napakahabang panahon? 

Tanong: "Bakit ang mga tao sa aklat ng Genesis ay nabuhay ng napakahabang panahon?"

Sagot:
Ang pagkakaroon ng tao ng napakahabang buhay noong unang panahon gaya ng inilalarawan sa mga unang kabanata ng aklat ng Genesis ay tila isang misteryo. Maraming mga teorya ang mga iskolar ng Bibilya maging ang mga siyentipiko patungkol sa paksang ito. Ang Genesis 5 ay nagtataglay ng talaan ng mga maka-Diyos na angkan ni Adan, ang angkan na sa pagdating ng panahon ay panggagalingan ng Tagapagligtas. Posibleng pinagpala ng Diyos ang angkang ito at binigyan ng mahabang buhay dahil sa kanilang pagiging maka-Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. Habang isa ito sa mga posibleng paliwanag, hindi naman partikular na nililimitahan ng Bibliya sa mga taong binanggit sa Genesis kabanata 5 ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Maliban kay Enoch, hindi partikular na tinukoy o kinilala ng Genesis 5 ang mga taong maituturing na ganap na maka-Diyos. Marahil ang lahat ng mga tao sa panahong iyon ay nabuhay ng daan-daang taon. Narito pa ang ilang posibleng kadahilanan.

Binanggit ng Genesis 1:6-7 ang "tubig sa itaas," na tumatakip at nakapalibot sa mundo. Ang nasabing tubig na tumatakip sa mundo ay maaaring gumawa ng isang "greenhouse effect" sa buong mundo, at siyang humarang sa malaking bahagi ng radiation mula sa araw na tumatama ngayon sa mundo. Maaaring ito ang naging dahilan ng napakagandang kondisyon ng pamumuhay sa mundo. Mukhang ito ang ang pinakatamang paliwanag dahil mapapansin na pagkatapos ng pandaigdigang pagbaha noong panahon ni Noe, bigla na lamang umikli ang buhay ng mga tao. Tila ipinahihiwatig ng aklat ng Genesis 7:11 na, sa panahon ng pandaigdigang pagbaha, ang "tubig na tumatakip" sa mundo ay ibinuhos sa mundo, na siyang dahilan ng pagtatapos ng magandang kondisyon ng pamumuhay. Ikumpara ang mga edad bago ang pandaigdigang pagbaha (Genesis 5: 1-32) sa mga edad matapos ang pagbaha (Genesis 11: 10-32). Matapos ang pandaigdigang pagbaha, kaagad na umiksi ang buhay ng mga tao.

Ang isa pang posibleng kadahilanan ay ang uri ng genetic code ng unang mga henerasyon matapos ang paglalang. Si Adan at Eba ay nilalang na perpekto kaya maaring hindi pa nagkaroon ng maraming sira ang genetic code ng mga tao. Bago sila nagkasala, sila ay ligtas sa lahat ng anumang uri ng karamdaman. Maaaring namana ng kanilang angkan ang ganitong katangian. Ngunit, sa paglipas ng panahon, dahil sa paglala ng kasalanan, lumaki rin ang sira sa genetic code ng mga tao, na naging dahilan iyon upang madaling madapuan ng sakit at umiksi ang buhay ng tao.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Bakit ang mga tao sa aklat ng Genesis ay nabuhay ng napakahabang panahon?