Anu-ano ang mga katangian ng Diyos? Ano ang katulad ng Diyos?Tanong: "Anu-ano ang mga katangian ng Diyos? Ano ang katulad ng Diyos?"

Sagot:
Sa pagsisikap natin na sagutin ang mga katanungang ito, tunay na napakarami pa ang maaari nating matuklasan tungkol sa Diyos. Makabubuti para sa mga magsusuri sa mga paliwanag na narito na basahin muna ang kabuuan artikulong ito; pagkatapos ay balikan at hanapin ang mga talata para sa karagdagang paglilinaw. Ang pagsangguni sa mga nakasulat na Salita ng Diyos ay tunay na kailangan sapagkat tanging ang Banal na Kasulatan lamang ang karapatdapat na batayan ng katotohanan tungkol sa Diyos at anumang mga paliwanag o opinyon lamang ng tao na sa ganang kanyang sarili ay kapos para maunawaan ang Diyos (Job 42:7). Ang pagsasabi na kaya nating maunawaan kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng sariling pagpapalagay at karunungan ay isang kahangalan at napakadelikadong bagay. Kung ang ating sariling isipan lamang ang gagamitin sa pagpapaliwanag kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang katulad ay tiyak na gagawa lamang tayo ng mga diyus-diyusan na laban sa kalooban ng Buhay na Diyos (Exodo 20:3-5).

Tanging Diyos lamang ang naglagay ng simula at hangganan ng nararapat nating malaman tungkol sa Kanya. Isa sa mga katangian ng Diyos ay "Ilaw", na nangangahulugang Siya ang nagtataglay ng pansariling kapahayagan tungkol sa Kanyang sarili (Isaias 60:19; Santiago 1:17). Ang katunayan na ang Diyos ay nagpahayag ng mga katotohanan patungkol sa Kanyang sarili ay hindi kailan man dapat ito ipagsawalang-bahala, sapagkat kung gagawin ito ng tao ay tiyak na hindi siya makapapasok sa Kanyang kapahingahan (Hebreo 4:1). Ang kalikasan, ang Banal na Kasulatan, ang Salita na nagkatawang-tao (Kristo Hesus) at ang banal na Espiritu ay magkakasamang gumagawa upang tulungan tayong makilala ang tunay na Diyos.

Magsimula tayo sa kaunawaan na ang Diyos ay ang Dakilang Lumikha at tayo ay bahagi ng lahat ng Kanyang nilikha (Genesis 1:1; Awit 24:1). Sinabi ng Diyos na ang tao ay nilikha Niya ayon sa Kanyang wangis. Ang tao ang may pinakamataas na antas ng katalinuhan sa lahat ng nilikha at sa kanya rin ibinigay ang kapangyarihan at karapatan upang pamahalaan ang lahat ng mga ginawa ng Diyos (Genesis 1:26-28). Dahil sa pagkakasala ng unang tao, ang perpektong nilikha ng Diyos sa simula ay napinsala. Ngunit taglay pa rin ang timyas ng kabutihan ng Diyos sa Kanyang mga ginawa (Genesis 3:17-18; Roma 1:19-20). Sa pagsasaalang-alang ng kalawakan ng Kanyang mga nilikha at ng kahiwagaan ng mga ito, ang kagandahan at kaayusan ng mga ito ay nagpapamalas sa atin ng kadakilaan ng Diyos.

Makatutulong sa ating pananaliksik kung ano nga ang katulad ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuklas sa kahulugan ng mga katawagan sa Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito ay ang mga sumusunod:

Elohim - Makapangyarihang Diyos, Banal (Genesis 1:1)
Adonai - Diyos, nagpapakita ng kaugnayan ng Panginoon sa Kanyang sariling bayan (Exodo 4:10,13)
El Elyon - Kataas-taasan, pinakamakapangyarihang Diyos (Genesis 14:20)
El Roi - Ang malakas na nakakakita ng lahat (Genesis 16:13)
El Shaddai - Makapangyarihang Diyos (Genesis 17:1)
El Olam - Walang hanggang Diyos (Isaias 40:28)
Yahweh Diyos, ang "Ako nga", nangangahulugan ng Kanyang pagiging buhay magpakailan man (Exodo 3:13-14)

Ating ipagpatuloy ang pag-aaral sa marami pang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay walang hanggan, na nangangahulugang wala Siyang simula at wala ring wakas. Wala Siyang kamatayan at walang hangganan (Deuteronomio 33:27; Awit 90:2; 1 Timoteo 1:17). Ang Diyos ay hindi nagbabago, at dahil doon Siya ay lubos na mapagkakatiwalaan (Malakias 3:6; Mga Bilang 23:19; Awit 102:26-27). Wala ring katulad ang Panginoon, na nangangahulugan na walang kaparis ang Kanyang mga gawa at ang kanyang pagka-Diyos. Wala Siyang kapantay at Siya ay Perpekto (2 Samuel 7:22; Awit 86:8; Isaias 40:25; Mateo 5:48). Ang Diyos at ang Kanyang mga katangian ay hindi kayang arukin ng lubos sa pamamagitan ng ating pahat na pang-unawa (Isaias 40:28; Awit 145:3; Roma 11:33-34).

Ang Diyos ay walang itinatangi, na nangangahulugang itinuturing Niyang pantay-pantay ang lahat ng tao (Deuteronomio 32:4; Awit 18:30). Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, kaya Niyang gawin ang lahat na nakalulugod sa Kanya, subalit ang lahat ng Kanyang mga ginagawa ay palaging naaayon sa Kanyang mga katangian (Pahayag 19:6; Jeremias 32:17, 27). Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar at kasaysayan; ngunit hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng bagay ay Diyos (Awit 39:7-13; Jeremias 23:23). Nalalaman ng Diyos ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang bukas. Alam ng Diyos kahit ang ating mga iniisip sa lahat ng sandali; Alam Niya ang lahat at ang Kanyang katarungan at katwiran ay lagi Niyang ipinapadama.(Awit 139:1-5; Kawikaan 5:21).

Iisa lang ang Diyos, hindi ito nangangahulugan na walang tatlong persona ang Diyos, kundi Siya lamang ang makatutugon sa mga pangangailangan at hangarin ng ating mga puso. Siya lang ang karapat-dapat na sambahin at ibigin (Deuteronomio 6:4). Ang Diyos ay matuwid, at dahil doon ay hindi Niya pinalalampas ang kasamaan. Dahil sa Kanyang pagiging banal at makatarungan, kinakailangang maranasan ni Kristo Hesus ang hatol ng Diyos, nang ipataw sa Kanya ng Diyos ang kaparusahan sa kasalanan upang tayo'y Kanyang mapatawad (Exodo 9:27; Mateo 27:45-46; Roma 3:21-26).

Ang Diyos ay ang pinakamataas, ang Supremo. Ang lahat ng kanyang mga ginawa, ginagawa at gagawin pa ay hindi kayang hadlangan ng sinuman pati na ang Kanyang mga layunin (Awit 93:1; 95:3; Jeremias 23:20). Ang Diyos ay Espiritu, na nangangahulugan na hindi Siya nakikita (Juan1:18;4:24). Ang Diyos ay Trinidad, na nangangahulugang Siya ay iisang Diyos sa tatlong persona subalit mayroong iisang kalooban at pantay na pagka-Diyos, kapangyarihan at kaluwalhatian. Mapapansin na ang unang talata sa Banal na Kasulatan ay tumukoy sa pangalan na "Isahan" kahit na ang tinutukoy nito ay tatlong iba-ibang persona: Ama-Anak-Espiritu Santo (Mateo 28:19; Mark 1:9-11). Ang Diyos ay katotohanan. Mananatili Siyang walang kapintasan magpakailan man at hindi Niya kailanman sinasalungat sa Kanyang pagiging makatotohanan (Awit 117:2).

Ang Diyos ay Banal, na nangangahulugang walang anumang kasamaan sa Kanya at kalaban Niya ang kasamaan. Nakikita ng Diyos ang lahat ng kasamaan at ito'y kanyang ikinagagalit. Ang apoy ay karaniwang nababanggit sa Banal na Kasulatan kung tinutukoy ang Kanyang kabanalan. Ang Diyos ay inihahalintulad sa apoy (Isaias 6:3; Habakuk 1:13; Exodo 3:2, 3, 5; Hebreo 12:29). Ang Diyos ay mapagbiyaya, kabilang dito ang Kanyang kabutihan, kagandahang-loob, pagiging mahabagin at mapagmahal - mga salitang nagbibigay buhay sa kahulugan ng Kanyang kabutihan. Kung hindi dahil sa Kanyang biyaya, ang lahat ng Kanyang mga katangian ay maghihiwalay sa ating lahat mula sa Kanya. Magpasalamat tayo at hindi ganito ang kalagayan, sapagkat nais ng Diyos na makilala ng bawat isa atin ang Kanyang persona (Exodo 34:6; Awit 31:19; 1 Pedro 1:3; Juan 3:16; 17:3).

Ito'y isang payak na pagtatangka lamang na sagutin ang isang napakalawak at malalim na katanungan tungkol sa Diyos. Nawa ay patuloy ninyong saliksikin ang katotohanan ng Diyos at ang Kanyang kalooban sa inyong buhay (Jeremias 29:13).


Bumalik sa Tagalog Home Page

Anu-ano ang mga katangian ng Diyos? Ano ang katulad ng Diyos?