Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ika-pu ng mga Kristiyano?Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ika-pu ng mga Kristiyano?"

Sagot:
Ang pagbibigay ng ika-pu ay isang isyu para sa mga Kristiyano at marami sa kanila ay nahihirapang sundin ito. Sa ilang mga simbahan, ang pagbibigay ng ika-pu ay sobrang nabibigyan ng diin. Marami ding mga Kristiyano ang hindi sumusunod sa itinuturo ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng kaloob para sa Panginoon. Ang pagbibigay ng kaloob o ika-pu ay nararapat sanang ibigay ng may kasiyahan at pagpupuri. Ang nakakalungkot, hindi na ganyan ang sitwasyon sa mga simbahan sa ngayon. Ang pagbibigay ng ika-pu ay konsepto na mula pa sa Lumang Tipan. Ang ika-pu ay hinihingi ng kautusan kung saan ang lahat ng mga Israelita ay kinakailangang magbigay ng sampung porsiyento ng lahat ng kanilang kinikita o tinatangkilik sa Tabernakulo o Templo (Levitico 27: 30; Mga Bilang 18: 26; Deuteronomio 14: 24; 2 Chronica 31: 5).

Nauunawaan ng iba na ang pagbibigay ng ika-pu sa Lumang Tipan ay isang paraan ng pagbabayad ng buwis para matugunan ang mga pangangailangan ng mga pari at Levita sa sistemang sakripisyal. Hindi naman makikita o ipinag-uutos sa Bagong Tipan na kailangang sumunod ang mga Kristiyano sa legalistikong sistema ng pagbibigay ng ika-pu. Sinabi ni Pablo na ang mga mananampalataya ay nararapat magtabi ng bahagi ng kanyang kinikita bilang pagsuporta sa gawain ng iglesia (1 Corinto 16: 1-2). Hindi itinatakda ng Bagong Tipan ang tiyak na porsiyento ng kita na dapat itabi, sa halip sinasabi lamang nito ang “halagang makakaya” (1 Corinto 16:2). Kinuha ng simbahang Kristiyano ang numero na sampung porsiyento mula sa nakasulat na ika-sampu sa Lumang Tipan at ipinatupad ito bilang “inirerekomendang pinakamababang” kaloob ng mga Kristiyano. Gayon man, hindi dapat na obligahin palagi ang mga Kristiyano na magbigay ng ika-pu. Dapat magbigay sila ng naaayon sa kanilang makakaya o “halagang makakaya”. Ang ibig sabihin, ang isang Kristyano ay maaring magbigay ng higit pa sa ika-pu, at kung minsan din naman ay makakapagbigay siya ng mas mababa pa sa ika-pu.

Ang lahat ay naka depende sa kakayahan ng isang Kristiyano at sa mga pangangailangan ng simbahan. Ang lahat ng mga Kristiyano ay nararapat manalangin ng taos-puso at hanapin ang kalooban ng Diyos kung makikilahok ba siya sa pagbibigay ng ika-pu o higit pa rito o kung magkano ang kanyang ibibigay para sa Panginoon (Santiago 1: 5). “Ang bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob” (2 Corinto 9:7).


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ika-pu ng mga Kristiyano?