Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa legal na paghihiwalay o diborsiyo at pag-aasawang-muli?Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa legal na paghihiwalay o diborsiyo at pag-aasawang-muli?"

Sagot:
Una sa lahat, kahit ano pa man ang pananaw ng isang tao sa isyu ng diborsiyo napakahalaga na sundin ang sinabi ng Diyos sa aklat ng Malakias 2: 16a "Nasusuklam Ako sa naghihiwalay, sabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel." Ayon sa Bibliya, ang plano ng Diyos sa pag-aasawa ay buong buhay na pagsasama. "Kaya't hindi na sila dalawa, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao" (Mateo 19:6). Nauunawaan ng Diyos na dahil ang pag-aasawa ay sa pagitan ng dalawang makasalanang tao, ang diborsiyo ay maaring mangyari. Sa Lumang Tipan, inilatag ng Diyos ang ilang batas upang maprotektahan ang karapatan ng mga taong sumailalim sa diborsiyo, lalong-lalo na ang mga kababaihan (Deuteronomio 24: 1-4). Binigyang-diin ni Hesus na ang naturang mga batas ay ibinigay dahil sa katigasan ng puso ng mga tao, at hindi dahil sa ito ang orihinal na kagustuhan ng Diyos (Mateo 19: 8).

Ang kontrobersya na ang diborsiyo at pag-aasawang-muli ay pinapayagan sa Bibliya ay nag-ugat sa mga sinabi ni Hesus sa aklat ng Mateo 5: 32 at 19: 9. ang talatang "maliban lamang sa pangangalunya" ay ang tanging mga salita sa Kasulatan na tila ipinapahintulot ng Diyos ang diborsiyo at pag-aasawang-muli. Marami ang nakakaunawa sa nasabing "malibang talata" na tumutukoy sa "pangangalunya" sa panahon pa lamang ng kasunduang magpakasal. Sa kulturang hudyo, ang babae at lalaki ay ipinapalagay nang mag-asawa kahit na sila ay nagkasundo pa lamang na magpakasal. Ang Imoralidad lamang sa panahon ng may "kasunduang magpakasal" ang siyang maaring maging sapat na dahilan para sa diborsiyo. Gayon man, isinalin ng griyegong Salita ang "pangangalunya" na isang Salita na maaaring mangahulugan ng ano mang uri ng sekswal na imoralidad. Maaari itong mangahulugan ng pakikiapid, prostitusyon at iba pa. Posibleng sinasabi ni Hesus na pinapayagan ang diborsyo kung nangyari ang sekswal na imoralidad. Ang relasyong sekswal ay ang kabuuan at importanteng sangkap ng pag-aasawa - Ang dalawa ay magiging isa" (Genesis 2: 24; Mateo 19: 5; Efeso 5: 31).

Samakatuwid, ang pagsuway o pagsalungat sa nasabing probisyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyong sekswal na labas sa kasal ay maaring sapat na dahilan para sa diborsiyo. Nasa isip rin ni Hesus ang isyu ng pag-aasawang muli sa talatang ito. Ang talatang "at mag-asawa ng iba" (Mateo 19:9) ay nagpapakitang ang diborsiyo at pag-aasawang-muli ay pinapayagan kung nakapailalim ito sa "malibang talata". Napaka-importanteng ipaalala na tanging ang inosenteng partido lamang ang pinapayagang mag-asawang muli. Kahit na hindi ito isinasaad sa teksto, ang pahintulot para makapag-asawang muli matapos ang diborsiyo ay dahil sa habag ng Diyos sa taong nagawan ng kasalanan, at hindi sa taong gumawa ng sekswal na imoralidad. Maaaring may mga pagkakataon na ang nagkasalang partido ay pinapayagang mag-asawang muli - subalit ang nasabing konsepto ay hindi itinuturo sa tekstong ito.

Inuunawa ng iba na ang 1 Corinto 7: 15 ay isa pang bukod tanging dahilan na tila nagbibigay pahintulot sa pag-aasawang muli, kung ang hindi mananampalatayang asawa (lalaki) ay hiniwalayan ang kanyang mananampalatayang asawa (babae) dahilan sa pananampalataya ng babae. Gayon man, hindi binanggit sa nasabing konteksto ang pag-aasawang muli, sa halip ito'y nagsasabi lamang na ang isang mananampalataya ay hindi na obligadong ipagpatuloy pa ang kanilang pagsasama kung gusto nang makipaghiwalay ng kanyang hindi mananampalatayang asawa. Sinasabi rin ng iba na ang pang-aabuso (sa asawa man o sa anak) ay sapat na dahilan para sa diborsiyo kahit na hindi ito nasusulat sa Bibliya. Maaring ganito ang kaso, subalit hindi pa rin kailanman matalinong hakbang na gawin ang isang bagay na hindi tuwirang sinabi sa Salita ng Diyos. Kung minsan ang katotohanan na sa kabila ng ano man ang ibig sabihin ng "pangangalunya", ito ay hindi sapat na dahilan para sa diborsiyo, at hindi pangangailangan para sa diborsiyo. Kahit na ang pakikiapid ay nagawa, maaari pa ring matutong magpatawad ang mag-asawa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at muling simulan ang pagtatayong muli ng kanilang buhay bilang mag-asawa.

Tayo ay pinatawad ng Diyos. Maaari nating sundin ang halimbawa ng Diyos at patawarin ang kasalanan ng pakikiapid (Efeso 4: 32). Gayon man, sa maraming pagkakataon, hindi nagsisisi ang asawa at ipinagpapatuloy pa rin ang kanyang sekswal na imoralidad. Sa ganitong pagkakataon maaaring gamitin ang sinasabi sa Mateo 19: 9. Marami din ang nagnanais na makapag asawang muli matapos ang diborsiyo at hindi na nila tinitingnan ang posibilidad na maaaring ang kagustuhan ng Diyos sa kanila ay manatiling walang-asawa. Kung minsan tinatawag ng Diyos ang isang tao na manatiling walang-asawa upang hindi mahati ang kanyang atensiyon (1 Corinto 7: 32-35). Ang pag-aasawang-muli matapos ang diborsiyo ay maaring pagpilian sa ilang pagkakataon, subalit hindi ibig sabihin na iyon na lang ang tanging pagpipilian.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa legal na paghihiwalay o diborsiyo at pag-aasawang-muli?