Ano ang kahulugan ng Kulto?Tanong: "Ano ang kahulugan ng Kulto?"

Sagot:
Kung naririnig natin ang salitang “kulto”, lagi nating naiisip ang pagsamba kay satanas, paghahandog ng mga hayop o pakikibahagi sa isang makademonyo, kakaiba at paganong ritwal. Ngunit sa katotohanan, ang karamihan ng mga kulto ay mas mukhang inosente. Ang tamang kahulugan ng kulot ay “isang grupo ng relihiyon na hindi tinatanggap ang isa o higit pang mga pangunahing katuruan ng Bibliya. Sa isang simpleng terminolohiya, ang isang kulto ay nagtuturo ng isa o ilang katuruan na magpapanatili sa tao sa hindi ligtas na kalagayan kung ang turong ito ay kanyang paniniwalaan. Kakaiba sa relihiyon, ang kulto ay nag-aangkin na bahagi sila ng isang relihiyon ngunit itinatanggi ang mga mahalagang katotohanan ng relihiyong iyon kung saan sila nakikibahagi. Ang kulto sa Kristiyanismo ay isang gruposa loob ng Kristiyanismo na hindi tinatanggap ang isa o higit pa nga mga pangunahing katotohanan ng Kristiyanismo, habang ipinalalagay ng mga lider at miembro ang kanilang sarili na sila ay Kristiyano.

Ang dalawang pangunahing katuruan ng mga kulto ay ang katuruan na si Kristo ay hindi Diyos at ang kaligtasan ay hindi lamang sa pananampalataya. Ang bunga ng pagtanggi sa pagka Diyos ni Kristo ay ang kawalang kasapatan ng kamatayan ni Hesus upang mabayaran ang kasalanan. Ang pagtanggi naman sa kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay magbubunga ng pagsisikap upang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa na mariing tinututulan ng Bibliya. Ang dalawa sa pinaka-kilalang kulto ay ang Saksi ni Jehovah at Mormons.

Ang dalawang grupong ito ay parehong tinatanggihan ang pagka Diyos ni Kristo at ang pananampalataya sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Pinaniniwalaan ng mga Saksi ni Jehovah at ng mga Mormon ang maraming mga katuruan na sinasang-ayunan ng Bibliya ngunit tinatanggihan nila ang pagka Diyos ni Kristo at ipinangangaral na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Maraming mga miembro ng Saksi ni Jehovah, Mormons at iba pang mga kulto ang “mababait na tao” na buong tapat na naniniwala na ang kanilang pinaniniwalaan ay katotohanan. Bilang mga mananampalataya, ang ating pag asa at panalangin ay marami nawang kasapi sa mga kulto ang makita ang mga kasinungalingan ng kanilang relihiyon at masilayan ang katotohanan ng kaligtasan sa biyaya sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesu Kristo.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang kahulugan ng Kulto?