Mga katanungan patungkol sa Banal na Espiritu

Mga katanungan patungkol sa Banal na Espiritu

Sino ang Banal na Espiritu?

Kailan at papaano tinatanggap ang Banal na Espiritu?

Papaano ko malalaman kung ano ang aking mga espiritwal na kaloob?

Ano ba ang pamumusong sa Banal na Espiritu?

Papaano ba ako mapupuspos ng Banal na Espiritu?

Ano ba ang pagbautismo sa Banal na Espiritu?

Mayroon pa bang kaloob ng paghihimala ang Banal na Espiritu sa panahong ito?

Ano ba ang pagsasalita sa ibat-ibang wika? ang regalo ba na makapagsalita ng iba't-ibang wika ay para sa panahong ito?

Paano ang pamamahagi ng Diyos ng mga kaloob na espiritwal? Bibigyan ba ako ng Diyos ng kaloob na espiritwal na aking hinihingi?

Mararamdaman ba ng isang mananampalataya ang Banal na Espiritu?

Ano ang ‘filioque clause’?

Ano ang bunga ng Espiritu?

Ano ang ibig sabihin ng pighatiin / patayin ang ningas ng Banal na Espiritu?

Ano ang pananalangin sa Espiritu? Ang pananalangin ba sa Espiritu ay pananalangin sa ibang wika sa pagitan ng isang mananampalataya at ng Diyos?

Ano ang gawain ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay ngayon?

Biblikal ba ang pagtumba sa Espiritu?

Ang Banal na Espiritu ba ay umaalis pa sa isang mananampalataya?

Ano ang pagkakaiba sa talento at kaloob na espiritwal?

Ang pagsasalita ba sa ibang wika ay katibayan ng pagtanggap ng Banal na Espiritu?

Ano ang ibig sabihin ng paglakad sa Espiritu?

Ang "cessationism" ba o pagtigil ng ilang mga kaloob na espiritwal ay ayon sa Bibliya?

Ano ang “Charismatic movement” o kilusang Karismatiko?

Ano ang glossolalia o pagsasalita sa hindi naiintindihang wika?

Anu ano ang mga pangalan at titulo para sa Banal na Espiritu?

Ano ang Banal na Espiritu bilang tatak?

Ano ang layunin ng mga Biblikal na kaloob ng Espiritu na tinatawag na mga mahimalang tanda (sign gifts)?

Paanong ang Banal na Espiritu ay tulad sa isang apoy?

Ang kasarian ba ng Banal na Espiritu ay sa isang lalaki o babae o wala Siyang kasarian?

Ano ang gawain ng Banal na Espiritu sa Lumang Tipan?

Mayroon bang listahan ng mga espiritwal na kaloob?

Mayroon bang kahalagahan ang pagsusulit o imbentaryo para malaman ang espiritwal na kaloob na mayroon ang isang mananampalataya?

Dapat ba nating sambahin ang Banal na Espiritu?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Banal na Espiritu