Mga katanungan patungkol sa Banal na EspirituMga katanungan patungkol sa Banal na Espiritu

Sino ba ang Banal na Espiritu?

Kailan at papaano tinatanggap ang Banal na Espiritu?

Papaano ko malalaman kung ano ang aking mga Espiritwal na kaloob?

Ano ba ang pamumusong sa Banal na Espiritu?

Papaano ba ako mapupuspos ng Banal na Espiritu?

Ano ba ang pagbautismo ng Banal na Espiritu?

Mayroon pa bang kaloob ng paghihimala ang Banal na Espiritu sa panahong ito?

Ano ba ang pagsasalita sa ibat-ibang wika? ang regalo ba na makapagsalita ng iba't-ibang wika ay para sa panahong ito?

Paano ang pamamahagi ng Diyos ng mga kaloob na espiritwal? Bibigyan ba ako ng Diyos ng kaloob na espiritwal na aking hinihingi?

Mararamdaman ba ng isang mananampalataya ang Banal na Espiritu?

Ano ang ‘filioque clause’?

Ano ang bunga ng Espiritu?

Ano ang ibig sabihin ng pighatiin / patayin ang ningas ng Banal na Espiritu?

Ano ang pananalangin sa Espiritu? Ang pananalangin ba sa Espiritu ay pananalangin sa ibang wika sa pagitan ng isang mananampalataya at ng Diyos?

Ano ang gawain ng Banal na Espirtu sa ating mga buhay ngayon?

Biblikal ba ang pagtumba sa Espiritu?

Ang Banal na Espiritu ba ay umaalis pa sa isang mananampalataya?

Ano ang pagkakaiba sa talento at kaloob na espiritwal?

Ang pagsasalita ba sa ibang wika ay katibayan ng pagkakaroon ng Banal na Espiritu?

Ano ang ibig sabihin ng paglakad sa Espiritu?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Banal na Espiritu