Mga katanungan patungkol sa DiyosMga katanungan patungkol sa Diyos

Nabubuhay ba ang Diyos? Mayroon bang mga ebidensiya na nabubuhay ang Diyos?

Ano-ano ang katangian ng Diyos? Ano ang kagaya ng Diyos?

Totoo ba ang Diyos? Papaano ako lubusang makatitiyak na totoo ang Diyos?

Ano ba ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa Trinity?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos na may masamang mangyari sa mga mabubuting tao?

Ang Diyos ba ang lumikha sa kasamaan?

Bakit kakaiba ang Diyos sa Lumang Tipan kaysa sa kaparehong Diyos sa Bagong Tipan?

Ano ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay Pag-ibig?

Nakikipag-usap pa ba ang Diyos sa panahon natin ngayon?

Sino ang lumalang sa Diyos? Saan ba nagmula ang Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng pagkatakot sa Diyos?

Nagbabago ba ang isip ng Diyos?

Iniibig ba ng Diyos ang lahat o mga Kristiyano lamang?

Ang Diyos ba ay lalaki o babae?

Gumagawa pa ba ang Diyos ng mga himala?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga kalamidad gaya ng lindol, bagyo at tsunami?

Pumapabor ba ang Diyos / Bibliya sa diskriminasyon sa kasarian?

Sinasagot ba ng Diyos ang panalangin ng makasalanan / hindi mananampalataya?

Bakit ang Diyos ay mapanibughuing Diyos?

Mapapatunayan bang totoo ang monoteismo o paniniwala sa iisang Diyos?

Masama ba na magtanong sa Diyos?

Mayroon na bang nakakita sa Diyos?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Diyos