Mga katanungan patungkol sa Huling PanahonMga katanungan patungkol sa Huling Panahon

Ano ba ang mangyayari sa mga katapusan ng panahon ayon sa Bibliya?

Ano ba ang mga palatandaan ng pagtatapos ng panahon?

Ano ba ang ‘rapture’ ng Iglesia?

Ano ba ang ‘Tribulation’? Paano natin malalaman na ang ‘Tribulation’ ay tatagal ng pitong taon?

Kailan magaganap ang rapture kaugnay ng tribulation?

Ano ba ang ikalawang pagparito ni Hesu Kristo?

Ano ba ang Kahariang Milenyal, dapat bang unawain ito ng literal?

Sino ang tinutukoy na 144,000?

Ano ang kalapastanganang walang pangalawa?

Ano ang wakas ng mundo o apokalipsis?

Ano ang digmaan sa Armageddon?

Ano ang araw ng Panginoon?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdagit (rapture) at ikalawang pagparito?

Sino ang apat na mangangabayo sa Pahayag?

Paano tayo mamumuhay sa liwanag ng ikalawang pagparito ni Kristo?

Ano ang ‘marka ng halimaw’ (666)?

Ano ang pitong tatak, ang pitong trumpeta at pitong mangkok sa aklat ng Pahayag?

Paano ko mauunawaan ang Aklat ng Pahayag?

Sino ang Antikristo?

Sino ang dalawampu"t apat (24) na matatanda sa aklat ng Pahayag?

Ano ang propesiya ng mga Mayan noong 2012?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa katapusan ng mundo?

Ano ang papel ng Israel sa mga huling araw?

Sino ang bulaang propeta sa katapusan ng panahon?

Ano ang mangyayari sa Huling Paghuhukom?

Mayroon bang mga hula o propesiya sa Huling Panahon na natupad na?

Ano ang Dakilang kapighatian?

Antikristo mula sa Islam? Maaari bang ang magiging antikristo ay isang Muslim?

Ano ang panahon ng kabagabagan ni Jacob?

Posible bang malaman kung kailan ang muling pagparito ni Hesu Kristo?

Paano ko ihahanda ang aking sarili upang makasama sa pagdagit sa mga mananampalataya?

Ano ang hapunan sa kasal ng Kordero?

Ano ang lakas at kahinaan ng argumento tungkol sa pagdagit sa mga mananampalataya o rapture sa kalagitnaan ng 7 taon ng kapighatian (midtribulationism)?

Sino ang mga maninirahan sa mundo sa Kahariang Millennial?

Ang Papa ba ngayon o ang susunod na Papa ang Antikristo?

Ano ang lakas at kahinaan ng argumento tungkol sa pagdagit sa mga mananampalataya o rapture sa katapusan ng 7 taon ng kapighatian (post-tribulationism)?

Ano ang lakas at kahinaan ng argumento tungkol sa pagdagit sa mga mananampalataya o rapture bago ang 7 taon ng kapighatian (pre-tribulationism)?

Ano ang kahulugan ng kabanata 12 ng Pahayag?

Magkakaroon pa ba ng ikalawang pagkakataon para sa kaligtasan ang mga tao pagkatapos ng pagdagit sa mga mananampalataya o rapture?

Ano ang kinakatawan ng 7 Iglesya sa Pahayag?

Pamumuhay sa mga huling araw - ano ang mga dapat kong malaman?

Ano ang ibig sabihin na darating si Hesus gaya ng isang magnanakaw sa gabi?

Ano ang ibig sabihin ni Hesus ng kanyang sabihin, "hindi lilipas ang lahing ito"?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Huling Panahon