Mga katanungan patungkol sa Huling PanahonMga katanungan patungkol sa Huling Panahon

Ano ba ang mangyayari sa mga katapusan ng panahon ayon sa Bibliya?

Ano ba ang mga palatandaan ng pagtatapos ng panahon?

Ano ba ang rapture ng Iglesia?

Ano ba ang Tribulation? Papaano natin malalaman na ang Tribulation ay magtatagal ng pitong taon?

Kailan mangyayari ang rapture kaugnay ng tribulation?

Ano ba ang ikalawang pagparito ni Hesu Kristo?

Ano ba ang Kahariang Millennial, dapat bang unawain ito ng literal?

Sino ang tinutukoy na 144,000?

Ano ang kalapastanganang walang pangalawa?

Ano ang wakas ng mundo o apokalipsis?

Ano ang digmaan sa Armageddon?

Ano ang araw ng Panginoon?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdagit (rapture) at ikalawang pagparito?

Sino ang apat na mangangabayo sa Pahayag?

Paano tayo mamumuhay sa liwanag ng ikalawang pagparito ni Kristo?

Ano ang marka ng halimaw (666)?

Ano ang pitong tatak, ang pitong trumpeta at pitong mangkok sa aklat ng Pahayag?

Paano ko mauunawaan ang Aklat ng Pahayag?

Sino ang Antikristo?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Huling Panahon