Mga katanungan patungkol sa SangkatauhanMga katanungan patungkol sa Sangkatauhan

Ang tao ba ay binubuo ng dalawang sangkap (dichotomy) o ng tatlong sangkap (trichotomy)?

Ano ba ang kaibahan ng kaluluwa sa espiritu ng tao?

Ano ba ang ibig sabihin ng ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos (Genesis 1:26-27)?

Bakit ang mga tao sa aklat ng Genesis ay nabuhay ng napakahabang panahon?

Ano ba ang pinagmulan ng iba’t-ibang mga lahi?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa rasismo, pagtatangi at diskriminasyon?

Mayroon bang limit ang edad ng tao kung kailan siya mamamatay?

Lahat ba ng tao ay mga anak ng Diyos, o ang mga Kristiyano lamang?

Ano ang pananaw ng Kristiyano tungkol sa cloning ng tao?

Ano ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa pagsusunog ng bangkay? Kailangan bang sunugin ang bangkay ng mga Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Euthanasia o ang hayaang mamatay ang isang tao dahil sa awa?

Ano ang ibig sabihin na tayo ay nilikha na kakilakilabot at kamanghamangha (Awit 139:14)?

Ang mga tao ba ay tunay na may kakayahang mamili (free will)?

Ang bawat tao ba ay may “puwang sa kanyang puso” na Diyos lamang ang makapupuno?

Mabubuhay ba ang tao na walang Diyos?

Paano nilikha ang kaluluwa ng tao?

Ang kaluluwa ba ng tao ay mortal o imortal?

Bakit tayo nilikha ng Diyos?

Ano ang dahilan ng anti-Semitism o paglaban ng mga tao sa mga Hudyo?

Ano ang hininga ng buhay?

Ano ang konsensya?

Paano nakaapekto ang kasalanan sa sangkatauhan?

Paano dapat unawaain ng mga Kristiyano ang genetic engineering o genetikong pag-iinhinyero?

Ano ang kalikasan ng tao? Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa kalikasan ng tao?

Ano ang kaluluwa ng tao?

Ano ang espiritu ng tao?

Ano ang tatak ng inilagay ng Diyos kay Cain (Genesis 4:15)?

Sino ang bayan ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin na ang tao ay patay sa espiritu?

Ano ang laman?

Ano ang puso?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Sangkatauhan