Paano ko maihahanda ang aking sarili sa pag-aasawa? 

Tanong: "Paano ko maihahanda ang aking sarili sa pag-aasawa?"

Sagot:
Ang paghahanda ng sarili sa pag-aasawa ayon sa itinuturo ng Bibliya ay katulad din ng paghahanda sa ano mang mga adhikain sa buhay. May tuntunin na dapat na gumagabay sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay bilang mga mananampalataya. "Ibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo" (Mateo 22:37). Hindi ito walang kabuluhang kautusan. Ito ang pamantayan ng ating buhay bilang mananampalataya. Ito ay pagpapasakop sa Dios at sa kanyang Salita ng buong puso upang ang ating mga kaluluwa at pag-iisip ay mapuno ang ating isip ng mga bagay na nakalulugod sa Kanya.

Ang kaugnayan na mayroon tayo sa Dios sa pamamagitan ng Panginoong Jesu-Cristo ang siyang dahilan ng pagpapasakop natin sa kanyang mga utos. Ang kaugnayan ng mag-asawa sa isa't isa ay batay sa halimbawa ni Kristo at ng Kanyang iglesia (Efeso 5L22 -33). Ang bawat anggulo ng ating buhay ay pinamamahalaan ng ating pangako bilang manananampalataya na mamuhay ayon sa mga utos at patuntunan ng ating Panginoon. Ang ating pagsunod sa Dios at sa Kanyang Salita ay nagbibigay sa atin ng lakas upang matupad ang mga tungkuling itinakda ng Dios sa pag-aasawa. At ang tungkulin ng bawat mananampalataya na ipinanganak na muli ay luwalhatiin ang Dios sa lahat ng bagay (1 Corinto 10:31).

Upang maihanda ang iyong sarili sa pag-aasawa, lumakad ka ng karapat-dapat ayon sa pagkatawag sa iyo ni Kristo Hesus, maging malapit sa Dios sa pamamagitan ng Kanyang Salita (2 Timoteo 3: 16-17), at sumunod sa Kanyang kalooban sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Walang madaling plano para matutunan ang paglakad ng may pagsunod sa Dios. Ito ay isang pagpapasya na dapat nating ginagawa sa bawat araw, ang pagwawaksi sa mga makamundong pananaw at sumunod sa Dios. Ang paglakad na kapapat-dapat Kay Kristo ay ang pagsuko ng ating sarili na may kababaang-loob sa Kanya na tanging Daan, tanging Katotohanan at tanging Buhay sa bawat araw at bawat saglit ng ating buhay. Iyan ang paghahanda na kinakailangang ng bawat mananampalataya upang maging handa sa isa sa pinakamahalagang kaloob na tinatawag nating pag-aasawa.

Ang isang taong nagsisikap na maging ganap at lumalakad na kasama ang Dios ay mas handa sa pag-aasawa higit kanino man. Ang pag-aasawa ay nangangailangan ng pangako, kababaang-loob, pag-ibig at paggalang. Ang mga katangiang ito ay mas nakikita sa isang taong may malalim na kaugnayan sa Dios. Sa iyong paghahanda para sa pag-aasawa, hayaan mong ang Dios humubog sa iyo upang maging isa kang babae o lalake na ayon sa Kanyang naisin (Roma 12: 1-2). Kung isusuko mo ang iyong sarili sa Kanya, tutulungan ka Niyang maging handa sa pagdating ng dakilang araw na iyon ng iyong pag-aasawa.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Paano ko maihahanda ang aking sarili sa pag-aasawa?