Magiging anghel ba tayo pagkatapos nating mamatay? 

Tanong: "Magiging anghel ba tayo pagkatapos nating mamatay?"

Sagot:
Ang mga anghel ay nilikha ng Diyos (Colosas 1:15-17) at lubhang kakaiba kaysa sa mga tao. Sila ay mga espesyal na kinatawan ng Diyos upang ganapin ang kanyang kalooban at upang magministeryo sa mga taga sunod ni Kristo (Hebreo 1:13-14). Walang anumang indikasyon na ang mga anghel ay dating mga tao o anumang nilalang kundi sila'y talagang ginawa bilang mga anghel. Ang mga anghel ay hindi nangangailangan at hindi makakaranas ng katubusan na ipinagkakaloob ni Kristo sa mga tao. Inilalarawan sa unang Pedro 1:12 ang kanilang hangarin na alamin ang Ebanghelyo ngunit hindi ito para sa kanila upang kanilang maranasan. Oo, sila'y nagagalak kung may isang makasalanang nagsisisi at sumasampalataya kay Kristo (Lukas 15:10) ngunit ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo ay hindi para sa kanila.

Sa huli, ang katawan ng mga mananampalataya ay mamamatay. Ano ang mangyayari pagkatapos? Ang espiritu ng mananampalataya ay pupunta kay Kristo at makakasama Niya (2 Corinto 5:8). Ang mga mananampalataya ay hindi magiging anghel. Nakilala ng mga alagad si Moises at Elias sa bundok kung saan nagbagong anyo si Hesus. Hindi sila nagbagong anyo kagaya ng mga anghel sa halip nagpakita sila sa kanilang sariling kaanyuan - bagama't may maluwalhating katawan - sila ay nakilala nina Pedro, Santiago at Juan.

Sa 1 Tesalonica 4:13-18 sinabi ni Pablo ang kalagayan ng mga namatay na mananampalataya; na ang kanilang mga katawan ay patay, ngunit ang kanilang mga espiritu ay buhay. Sinasabi sa atin ng talatang ito na sa pagdating ni Kristo, isasama Niya ang mga nangamatay, bubuhaying muli ang kanilang mga katawan at magiging katulad ng katawan ng Panginoong Hesu Kristo upang muling sumapi ang kanilang mga espiritu sa kanilang nangabuhay na katawan. Ang lahat naman ng mga mananampalataya na dadatnan Niyang buhay ay hindi na makakaranas pa ng kamatayan. Ang kanilang espirtu ay pababanalin din at mga katawan ay babaguhin at magiging maluwalhati kagaya ng kay Kristo.

Makikilala ng lahat ng mga mananampalataya ni Kristo ang bawat isa at mabubuhay na kasama ang Panginoon magpakailanman. Paglilingkuran natin Siya magpawalang hanggan hindi bilang mga anghel kundi kasama ng mga anghel. Pasalamatan natin ang Diyos sa buhay na pag-asang ito na ipinagkaloob Niya sa lahat ng nananampalataya kay Hesu Kristo.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Magiging anghel ba tayo pagkatapos nating mamatay?