Nararapat ba sa isang Kristiano ang makipagtagpo (makipagdate) o mag-asawa ng hindi Kristiano? 

Tanong: "Nararapat ba sa isang Kristiano ang makipagtagpo (makipagdate) o mag-asawa ng hindi Kristiano?"

Sagot:
Para sa isang Kristiano, ang pagkikipagtagpo sa hindi Kristiano ay hindi mabuti, at ang pag-aasawa ng hindi Kristiano ay hindi nararapat. Ang 2 Corinto 6:14 ay nagsasabi na hindi tayo dapat "makipamatok sa mga di nagsisisampalataya". Inilalarawan ng salitang "pamatok" ang dalawang baka na hindi magkaiba ang taas na magkasamang nagtatrabaho gamit ang iisang pamatok. Sa halip na magkasamang magtrabaho upang hilahin ang karga, sila ay magtatrabaho ng magkasalungat sa isa't-isa. Bagama't hindi direktang binabanggit ang pag-aasawa sa mga talatang ito, ito ay malinaw na nagpapahiwatig patungkol sa pag-aasawa. Ipinapakita ng mga talatang ito na walang pagkakasundong magaganap sa pagitan ni Cristo at ni Belial (Satanas). Walang magiging pagkakasundo sa espirtwal sa pagitan ng mag-asawang kristiano at hindi kristiano. Patuloy na ipina-paalala ni Pablo sa mga mananampalataya na ang kanilang katawan ay ay templo ng Banal na Espiritu na nananahan sa kanilang puso noong sila ay naligtas (2 Corinto 6: 15-17). Dahil dito, kailangan silang humiwalay mula sa sanlibutan - sila ay nasa sanlibutan ngunit hindi sila dapat na maging makasanlibutan - at walang relasyon na mas malapait sa isa't isa kaysa sa relasyon ng mag-asawa.

Ipinapahayag din ng Biblia na, "Huwag kayong padaya: "Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali" (1 Corinto 15:33). Ang pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa isang hindi mananampalataya ay maaring makahadlang sa iyong paglakad sa pananampalataya kay Kristo. Tayo ay tinawag upang dalhin sa kristiyanismo ang mga naliligaw at hindi para makisang ayon sa kanila. Walang masama sa pakikipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya, subalit hindi na dapat na hihigit pa doon. Kung ikaw ay nakikipagtagpo sa isang hindi mananampalataya, ano ba dapat ang iyong inuuna, ang pakikipag-iibigan o pagdadala ng kaluluwa kay Cristo? Kung ikaw naman ay mag asawa sa isang hindi mananampalataya, paano mo malilinang ang espirituwal na aspeto ng inyong pagsasama? Paano ba maitatayo at mapananatili ang maayos na pagsasama ng mag-asawa kung hindi kayo nagkakasundo sa pinakamahalagang paksa sa buong mundo - ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo!


Bumalik sa Tagalog Home Page

Nararapat ba sa isang Kristiano ang makipagtagpo (makipagdate) o mag-asawa ng hindi Kristiano?