Ang pagka-Diyos ba ni Kristo ay nakasulat sa Bibliya?Tanong: "Ang pagka-Diyos ba ni Kristo ay nakasulat sa Bibliya?"

Sagot:
Hindi lamang inangkin ni Hesus ang Kanyang pagka-Diyos. Kinilala rin naman ng Kanyang mga alagad ang Kanyang pagka-Diyos. Sinabi nilang si Hesus ay may karapatang magpatawad ng kasalanan - isang bagay na tanging ang Diyos lang ang makagagawa, ito’y dahil ang Diyos rin naman ang nasasaktan kung nakakagawa tayo ng kasalanan (Mga Gawa 5:31; Colossas 3:13; Awit 130:4; Jeremias 31: 34). Si Hesus rin ang siyang hahatol sa mga nabubuhay at mga namatay na (2 Timoteo 4:1). Sinabi ni Tomas kay Hesus, “Aking Panginoon at aking Diyos!” (Juan 20: 28). Tinawag din Pablo si Hesus bilang “Dakilang Diyos at Tagapagligtas” (Titus 2:13), at binibigyang-diin na bago pa man isinilang si Hesus sa mundo Siya ay nabubuhay na bilang Diyos (Filipos 2:5-8). Ang sabi ng manunulat ng aklat ng Hebreo tungkol kay Hesus ay “Ang Iyong kaharian, O Diyos, ay mananatili magpakailan pa man” (Hebreo 1:8). Sinasabi rin ni Juan “Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos” (Juan1: 1).

Marami pang mga halimbawa sa Bibliya na nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Kristo (Tingnan ang mga aklat ng Pahayag 1: 17; 2: 8; 22: 13; 1 Corinto 10: 4; 1 Pedro 2: 6-8; Awit 18: 2; 95: 1; 1 Pedro 5: 4; Hebreo 13: 20), at kahit alin man sa mga ito ay sapat na upang ipakitang si Hesus ay itinuturing na Diyos ng Kanyang mga tagasunod.

Si Hesus ay binigyan rin ng titulo na bukod-tangi lamang para kay Yahweh (Pormal na pangalan ng Diyos) sa Lumang Tipan. Ang titulo sa Lumang Tipan na “Ang Manunubos” (Awit 130: 7; Hosea 13: 14) ay ginamit din kay Hesus sa Bagong Tipan (Titus 2:13; Pahayag 5:9). Tinawag din si Hesus na Immanuel (“Ang Diyos ay nasa atin” sa aklat ng Mateo 1). Sa Aklat ng Zacarias 12:10, si Yahweh ang nagsabing, “Titingnan nila Ako, ang kanilang sinibat at sinaksak.” Subalit sa Bagong Tipan tumutukoy ito sa pagpako kay Hesus sa krus (Juan 19: 37; Pahayag 1:7). Kung si Yahweh ang nagsabi na SIya ay sinibat at sinaksak at tiningnan at si Hesus ay sinibat at sinaksak at tiningnan, samakatuwid si Hesus ay si Yahweh. Ipinaliwanag ni Pablo ang aklat ng Isaiah 45:22-23 na tumutukoy kay Hesus sa Filipos 2:10-11. Gayon din naman, ang pangalan ni Hesus ay ginagamit kasabay ng pangalan ni Yahweh sa mga panalangin “Biyaya at kapayapaan ang sumasainyo mula sa ating Diyos at Panginoong Hesu Kristo” (Galacia 1:3; Efeso 1:2). Ito ay maituturing na pagkutya sa Diyos kung si Hesus ay hindi totoong Diyos.

Ang pangalan ni Hesus ay binibigkas rin kasabay ng Pangalan ni Yahweh noong ipag-utos ni Hesus ang pag-babautismo “Sa Pangalan (Isahan) ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo” (Mateo 28: 19 tingnan din ang 2 Corinto 13:14. Sa aklat ng Pahayag sinabi ni Juan na ang lahat ng nilalang ay nagpupuri kay Kristo (Ang Kordero) – kung gayon si Hesus ay hindi bahagi ng mga nilalang (5:13).

Ang mga himala na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa ay nagawa rin ni Hesus. Hindi lang bumuhay si Hesus ng patay (Juan 5:21; 11:38-44), at pinatawad ang mga kasalanan (Mga Gawa 5:31; 13: 38), Ginawa rin Niya at patuloy na iniingatan ang buong sangnilikha (Juan 1:2; Colossas 1: 16-17)! Ang katototohanang ito ay mas lalo pang magpapatibay ng pagka Diyos ni Kristo kung pinaniniwalaan natin ang sinabi ni Yahweh na nag-iisa lang Siya noong panahon ng paglalang (Isaiah 44:24). Ang ibig sabihin ang Diyos at si Hesus ay iisang Diyos. Si Hesus ay mayroon ding mga katangian na tanging ang Diyos lang ang nagtataglay: Siya ay walang hanggan (Juan 8:58), Siya ay nasa lahat ng lugar at panahon (Mateo 18:20, 28:20), alam Niya ang lahat ng mga bagay (Mateo 16:21), at makapangyarihan Siya sa lahat (Juan 11: 38-44).

Pinatunayan ni Hesus ang Kanyang pagka Diyos sa pamamagitan ng mga himalang Kanyang ginawa maging ang Kanyang pagkabuhay mula sa mga patay. Ang ilan sa mga himalang ginawa ni Hesus ay: ginawa niyang alak ang tubig (Juan 2:7), lumakad sa ibabaw ng tubig (Mateo 14:25), pagpaparami ng mga bagay na pisikal (Juan 6:11), pagpapagaling sa bulag (Juan 9:7), sa pilay (Marcos 2:3), at sa mga maysakit (Mateo 9:35; Marcos 1: 40-42), at maging ang pagbuhay sa mga tao mula sa kamatayan (Juan 11:43-44; Lucas 7: 11-15; Marcos 5: 35). Higit pa rito, Si Hesus mismo ay nabuhay mula sa kamatayan. Kung ikukumpara ang pagkabuhay ni Kristo sa mga diumano ay namatay at nabuhay na mag-uli na mga diyus-diyosan ng mga pagano, hindi ito maihahambing sa pagkabuhay ni Kristo na pinatunayan ng napakaraming mga saksi at ng Biblia. Ayon pa kay Dr. Gary Habermas, mayroong labindalawang katotohanan sa kasaysayan na kahit ang mga hindi Kristiyanong iskolar ay tinatanggap.

1. Namatay si Hesus sa pamamagitan ng pagpako sa krus.
2. Siya’s inilibing.
3. Ang Kanyang kamatayan ay naging daan upang mawalan ng pag-asa at malungkot ang Kanyang mga alagad.
4. Natuklasan ang libingan ni Hesus na walang laman ilang araw matapos Siyang ilibing.
5. Nasaksihan ng mga alagad ang pagpapakita ng nabuhay na si Hesus.
6. Matapos ito naging matatag na mananampalataya ang Kanyang mga alagad mula sa pag-aalinlangan.
7. Ang mensaheng ito ang inihayag sa unang grupo ng mananampalataya.
8. Ang mensaheng ito ay inihayag sa Herusalem.
9. Bilang resulta ng mensaheng ito, ang iglesia ay naitatag at lumaki ang bilang ng mga mananampalataya.
10. Ang araw ng pagkabuhay ni Kristo, Linggo, ay ipinalit sa araw ng pamamahinga (Sabado) bilang pangunahing araw ng pagsamba.
11. Si Santiago, ay nagbalik-loob nang makita niya ang nabuhay na mag-uling si Hesus.
12. Si Pablo, kaaway ng Kristiyanismo, ay nagbalik-loob dahil sa pagpapakita sa kanya ng nabuhay na mag-uling Hesus.

Kahit na ang ilan ay ayaw maniwala sa mga pangyayaring ito, kakaunti lamang ang kakailanganin para patunayan ang muling pagkabuhay ni Hesus at itayo ang ebanghelyo: ang pagkamatay, paglibing, muling pagkabuhay at ang muling pagbabalik ni Kristo (1 Corinto 15:1-5). Habang mayroong ibang teorya na nagpapaliwanag sa isa o dalawa sa mga katotohanang nakasulat sa itaas, tanging ang muling pagkabuhay lamang ang siyang nagpapaliwanag sa kanilang lahat. Inaamin ng mga kritiko na nakita ng mga alagad ang muling nabuhay na si Hesus. Hindi kayang baguhin ng kasinungalingan ang buhay ng mga tao sa paraang ginawa ng muling pagkabuhay. Una, ano ba ang kanilang pakinabang? Ang Kristiyanismo ay hindi tanyag noon at hindi rin ito makapagbibigay sa kanila ng pera. Pangalawa, ang mga sinungaling ay hindi nagiging mabuting martir. Wala nang mas maganda pang paliwanag sa pagkabuhay na mag-uli ni Hesus kundi ang kahandaan ng mga alagad na mamatay para sa kanilang pananampalataya. Oo, maraming tao ang namatay dahil sa mga kasinungalingang akala nila ay totoo, subalit walang namamatay para sa kanilang nalalaman na alam nilang isa lamang kasinungalingan.

Sa huli, Inangkin ni Hesus na Siya ay si Yahweh, Siya ay Diyos (Totoong Diyos), ang kanyang mga tagasunod ay naniniwala sa Kanya at tinawag Siyang Diyos. Pinatunayan ni Hesus ang Kanyang pag-angkin sa sarili bilang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga ginawang himala at ng Kanyang muling pagkabuhay. Walang anumang teorya ang makapagpapasubali sa katotohanang ito.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ang pagka-Diyos ba ni Kristo ay nakasulat sa Bibliya?