Ano ba ang rapture ng Iglesia? 

Tanong: "Ano ba ang rapture ng Iglesia?"

Sagot:
Ang salitang "rapture" o pagdagit sa mga mananampalataya ay hindi makikita sa Bibliya, gayunman ang konsepto ng rapture ay malinaw na itinuturo ng Bibliya. Ang "rapture" o pagdagit sa Iglesia ay isang pangyayari kung saan kukunin ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng dako ng mundo upang bigyang daan ang Kanyang matuwid na paghatol na ibubuhos sa mundo sa panahon ng 7 taon ng paghihirap. Inilalarawan ang rapture sa aklat ng 1 Thessalonica 4:13-18 and 1 Corinto 15:50-54. Inilalahad sa 1 Thessalonica 4: 13-18. Ganito ang mangyayari. Bubuhayin na mag-uli ng Diyos ang lahat na mga mananampalataya na nangamatay na at bibigyan sila ng maluwalhating katawan at ang mga naabutang buhay naman ay hindi na daranas ng kamatayan at bibigyan din naman ng maluwalhating katawan at sila ay magtatagpo sa papawirin. vS13 "Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo'y makakapiling niya tayo magpakailanman." (1 Thessalonica 4:16-17).

Binibigyang diin naman ng 1 Corinto 15: 50-54 ang mga pangyayari pagdating ng rapture at sa uri ng katawan na mapapasaatin. "Pakinggan ninyo ang hiwagang ito: hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pagtunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat." (1 Corinto 15:51-52). Ang rapture ay isang maluwalhating pangyayari na nararapat lamang nating pakanasain ng taimtim. Sa araw na yaon, tayo'y magiging malaya na mula sa kasalanan. Makakasama na natin ang Diyos ng walang hanggan. May napakahabang debate pa sa ngayon tungkol sa kahulugan at mga bagay na magaganap pagdating ng rapture. Subalit hindi nais ng Diyos na pagdebatehan pa ang mga magaganap. Sa halip, sa pamamagitan ng katotohanang ito, nais ng Diyos na "palakasin natin ang loob ng bawat isa."


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang rapture ng Iglesia?