సంఘమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలుసంఘమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు

సంఘము అంటే ఏంటి. సంఘము వివరణ?

చర్చికి హాజరు అవుట ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైంది?

సంఘము ఉద్డేశ్యము ఏంటి?

క్రైస్తవ బాప్తిస్మము ప్రాముఖ్యత ఏంటి?

ప్రభు రాత్రి భోజనసంస్కారము, క్రైస్తవ ఐకమత్యము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటీ?

సాంప్రదాయబద్దమైన మతాన్ని నేనెందుకు నమ్మాలి?

ఏ దినము సబ్బాతు, ఆదివారము మరియు శనివారమా? క్రైస్తవులు సబ్బాతు దినము ఆచరిస్తారా?

పాస్టరమ్మలు/ ప్రసంగీకురాలు? స్త్రీలు పరిచర్య చేయుట విషయములో బైబిలు ఏమంటుంది?
సంఘమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు