సృష్టికి సంభంధించిన ప్రశ్నలుసృష్టికి సంభంధించిన ప్రశ్నలు

సృష్టికి ప్రతిగా పరిణామము గురించి బైబిలు ఏమని వివరిస్తుంది?

బుద్దిశాలియైన ఉద్దేశము సిధ్ధాంతము అంటే ఏంటి?

దేవునిలో విశ్వాసముంచుటతో విఙ్ఞానశాస్త్రము విభేధిస్తుందా?

భూమి వయస్సెంత? ఎంతకాలాపు నాటిది?

నోవహు ప్రళయము విశ్వవ్యాప్తమా లేక ప్రాంతీయమా?

ఏదేనుతోటలో దేవుడు ఎందుకని మంచి చెడుల తెలివినిచ్చే చెట్టును పెట్టాడు?
సృష్టికి సంభంధించిన ప్రశ్నలు