ప్రార్ధనకు సంభంధించిన ప్రశ్నలుప్రార్ధనకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు

పాపుల ప్రార్థన ఏమిటి?

ప్రార్థించుట ఎందుకు?

ఒకే అంశం నిమిత్తమై అనేక సార్లు ప్రార్థించడం యోగ్యమేనా? దేనికోసరమైన ఒకేసారియే ప్రార్థించవచ్చా?

దేవునిచేత నా ప్రార్థనలకు ఎలాగు జవాబు పొందగలను?

యేసు నామములో ప్రార్థించడం అంటే ఏంటి?

ప్రభువు ప్రార్థన అంటే ఏంటి మరియు మనము ఆరీతిగా ప్రార్థించవచ్చా?

సామూహిక ఫ్రార్థన అతి ప్రాముఖ్యమైనదా?
ప్రార్ధనకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు