Làm sao tôi có thể trở nên một Cơ Đốc nhân?Câu hỏi: Làm sao tôi có thể trở nên một Cơ Đốc nhân?

Trả lời:
Bước đầu trở thành một Cơ Đốc nhân là hiểu ý nghĩa của từ “Cơ Đốc nhân” là gì. Nghĩa gốc của từ “Cơ Đốc nhân” xuất phát từ thành An-ti-ốt trong thế kỷ đầu tiên sau công nguyên (Xem Công vụ 11:26). Có thể lần đầu tiên thuật ngữ Cơ Đốc nhân dùng làm mục đích sỉ nhục. Từ này có nghĩa tổng quát là “Chúa Cứu thế nhỏ”. Tuy nhiên qua nhiều thế kỷ, những người tín hữu tin vào Chúa cứu thế đã chấp nhận thuật ngữ “Cơ Đốc nhân” và sử dụng nó để xác định chính họ là những môn đồ của Chúa Cứu thế Giê Su. Định nghĩa đơn giản của Cơ Đốc nhân là người theo Chúa Cứu thế Giê Su.

Tại sao tôi nên trở thành một Cơ Đốc nhân?
Chúa cứu thế Giê Su tuyên bố: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” Mác 10:45. Câu hỏi được nêu ra: Tại sao chúng ta cần được chuộc tội? Ý tưởng của việc chuộc tội là một sự trả giá phải thực hiện trong việc trao đổi để giải cứu cho một người. Ý tưởng của sự chuộc tội thường được dùng nhiều nhất trong trường hợp bắt cóc. Khi một ai đó bị bắt cóc và giam giữ cho đến khi có một khoản tiền chuộc được trả để giải thoát người ấy.

Chúa Giê Su đã trả giá chuộc để chúng ta được tự do khỏi sự trói buộc! Điều gì trói buộc? Tội lỗi trói buộc, hậu quả của nó là sự chết thân thể theo sau bởi sự phân rẽ đời đời với Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa Giê Su cần phải trả sự chuộc tội cho loài người. Vì tất cả chúng ta đều bị nhiểm tội (Rô-ma 3:23) và vì thế đáng phải chịu sự phán xét từ Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23) Làm cách nào Chúa Giê Su trả thay chuộc tội cho chúng ta? Bởi sự chết trên thập tự giá mà Chúa Giê Su đã trả giá đền tội thay cho chúng ta.(I Cô-rinh-tô 15:3; II Cô-rinh-tô 5:21) Làm sao mà sự chết của Chúa có hiệu nghiệm trả hết tội của chúng ta? Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời trong hình thể con người. Đức Chúa Trời đến thế gian trở thành một con người của chúng ta như thế Ngài được xác định là người để chết cho tội lỗi chúng ta (Giăng 1: 1, 14) Như Đức Chúa Trời chấp thuận sự chết của Chúa Giê Su thật sự có giá trị và hiệu quả để trả cho những tội lỗi của toàn nhân loại (I Giăng 2:2) Sự sống lại sau khi chết của Chúa Giê Su chứng minh rằng sự chết của Ngài là một tế lễ hiệu nghiệm và Ngài thật sự đã chinh phục được tội lỗi và sự chết.

Làm sao tôi có thể trở thành một Cơ Đốc nhân?
Đây là phần tốt nhất. Vì tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, Ngài đã làm nó rất là giản dị để trở thành Cơ Đốc giáo. Tất cả điều bạn phải làm là tin nhận Chúa Giê Su là Đấng cứu rỗi của bạn, chấp nhận hoàn toàn sự hi sinh của Chúa là của lễ hiệu nghiệm cho tội lỗi của bạn (Giăng 3:16) Tin hoàn toàn Ngài là Đấng cứu chuộc duy nhất của bạn (Giăng 14:6; Công vụ 4:12) Trở thành Cơ Đốc nhân không phải chỉ có hình thức, đi nhà thờ, hay làm những công việc nào đó trong khi rán kềm giữ khỏi những điều khác. Trở thành một Cơ Đốc nhân tất cả là tạo nên một mối liên lạc cá nhân với Chúa Giê Su Christ. Quan hệ cá nhân với Chúa Giê Su qua đức tin, là điều tạo thành một Cơ Đốc nhân riêng biệt.

Bạn có sẵn sàng trở thành Cơ Đốc nhân không?
Nếu bạn muốn trở thành một Cơ Đốc nhân bằng cách nhận Chúa Giê Su là Đấng cứu rỗi của bạn, tất cả những điều bạn làm là đức tin. Bạn có nhận thức và tin bạn đã phạm tội và đáng bị hình phạt từ Đức Chúa Trời? Bạn có nhận thức và tin rằng Chúa Giê Su đã nhận lấy án phạt của bạn đặt trên chính Ngài và chết thay chỗ của bạn? Bạn có nhận thức và tin sự chết của Chúa Giê Su là sinh tế hiệu nghiệm trả thay cho tội lỗi của bạn? Nếu bạn đã trả lời ba câu hỏi này là đúng việc đơn giản tiếp theo là đặt niềm tin của bạn vào Chúa Giê Su như là Đấng cứu chuộc của bạn. Hãy nhận Ngài bằng đức tin hoàn toàn tin vào Ngài duy nhất. Đó là tất cả việc dẫn bạn trở thành một Cơ Đốc nhân.

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.Trở lại trang chủ tiếng Việt NamLàm sao tôi có thể trở nên một Cơ Đốc nhân?