Làm cách nào tôi chuyển sang Cơ Đốc giáo?Câu hỏi: Làm cách nào tôi chuyển sang Cơ Đốc giáo?

Trả lời:
Một người tại thành phố Phi-líp nước Hi Lạp đã hỏi Phao Lô và Si la một câu hỏi rất đơn giản. Chúng tôi biết ít nhất ba điều về người đàn ông này: Ông là người cai tù, ông là người ngoại đạo, ông là người tuyệt vọng. Ông sắp tự tử khi Phao Lô ngăn ông lại. Và lúc đó người đàn ông này đã hỏi: “Tôi phải làm chi để được cứu.” (Công vụ 16:30)

Người đàn ông đã hỏi một câu hỏi rất thật lòng cho thấy ông nhận biết nhu cần về sự cứu rỗi của ông – Ông chỉ thấy cái chết của chính mình và ông biết mình cần sự giúp đỡ. Sự thật cho thấy ông hỏi Phao Lô và Si La vì ông tin hai ông này có câu trả lời.

Câu trả lời đến ngay lập tức và đơn giản: “Hãy tin vào Chúa cứu thế Giê Su thì ông sẽ được cứu.” (Câu 31) Đoạn văn tiếp theo cho thấy làm cách nào người đàn ông đã tin và đã chuyển đạo. Đời sống ông bày tỏ ra sự khác biệt từ ngày đó trở về sau.

Xin chú ý rằng sự chuyển đổi của người đàn ông này đặt căn bản trên đức tin. Ông đã tin tưởng vào Chúa Giê Su ngoài ra không có gì khác. Người đàn ông đã tin Chúa Giê Su là con Đức Chúa Trời “ là Chúa” và Mê-si-a là Đấng ứng nghiệm lời Kinh Thánh (Đấng cứu thế). Đức tin của ông bao gồm niềm tin Chúa Giê Su đã chết cho tội lỗi và đã sống lại vì đó là sứ điệp mà Phao Lô và Si La đang rao giảng.( Xem Rô-ma 10:9-10 và I Cô-rinh-tô 15:1-4)

Động từ “Chuyển đổi” nghĩa đen là “ xoay”. Khi chúng ta “xoay” hướng về một điều gì, chúng ta cần phải xoay khỏi những điều khác. Khi chúng ta xoay về Chúa Giê Su chúng ta phải xoay khỏi tội lỗi. Kinh Thánh gọi việc xoay khỏi tội là “ăn năn” và xoay về Chúa Giê Su là “đức tin”. Vì thế sự ăn năn và đức tin bổ sung cho nhau. Cả hai điều ăn năn và đức tin được chỉ ra trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 “Các ngươi đã xoay khỏi thần tượng trở về với Đức Chúa Trời.” Một Cơ Đốc nhân sẽ để lại phía sau những đường lối trước đó của người ấy và bất kỳ điều gì thuộc về tôn giáo giả như là kết quả chứng minh cho việc chuyển sang Cơ Đốc giáo chân thật.

Chuyển sang Cơ Đốc giáo bằng cách đơn giản bạn phải tin Chúa Giê Su là con Đức Chúa Trời đã chết cho tội lỗi bạn và đã sống lại. Bạn phải đồng ý với Đức Chúa Trời bạn là một người có tội đang cần sự cứu rỗi và bạn tin Chúa Giê Su là Đấng duy nhất giải cứu bạn. Khi bạn quay khỏi tội đến với Đấng Christ, Đức Chúa Trời hứa cứu bạn và ban cho bạn Thánh Linh là Đấng sẽ làm cho bạn trở nên tạo vật mới.

Cơ Đốc giáo trong hình thức thật không phải là một tôn giáo. Cơ Đốc giáo theo Kinh Thánh là mối liên hệ với Chúa cứu thế Giê Su. Cơ Đốc giáo là Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho những ai tin và tin tưởng vào sự hi sinh của Chúa Giê Su trên thập tự giá. Một người chuyển đổi sang Cơ Đốc giáo không phải là rời khỏi đạo này chuyển sang đạo khác. Chuyển sang Cơ Đốc giáo là tiếp nhận món quà của Đức Chúa Trời ban tặng và bắt đầu mối liên hệ cá nhân với Chúa cứu thế Giê Su là kết quả của sự tha thứ tội và sống đời đời trên thiên đàng sau khi chết.

Bạn có muốn chuyển sang Cơ Đốc giáo nhờ vào những điều bạn đọc được trong bài viết này không? Nếu bạn trả lời đồng ý, đây là lời cầu nguyện đơn giản mà bạn có thể dâng lên cho Đức Chúa Trời. Lời nói cầu nguyện theo cách này hay cách khác không thể cứu bạn. Duy chỉ có tin cậy vào Chúa cứu thế mới cứu được bạn ra khỏi tội. Lời cầu nguyện chỉ là cách diễn tả đơn sơ với Chúa niềm tin của bạn vào Ngài và cảm tạ Ngài về sự ban cho bạn ơn cứu chuộc. “ Đức Chúa Trời, tôi biết tôi đã có tội chống nghịch với Ngài và đáng bị hình phạt. Chúa Giê Su đã gánh lấy hình phạt mà tôi đáng phải chịu nhờ đó qua đức tin nơi Ngài tôi có sự tha thứ, tôi đặt sự tin cậy vào Ngài để được cứu rỗi. Cảm tạ Chúa vì ân điển và sự tha thứ kỳ diệu của Ngài- món quà của sự sống đời đời. A-men!

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.Trở lại trang chủ tiếng Việt NamLàm cách nào tôi chuyển sang Cơ Đốc giáo?