Làm thế nào tôi không phải đi hỏa ngục?Câu hỏi: Làm thế nào tôi không phải đi hỏa ngục?

Trả lời:
Không đi hỏa ngục dễ hơn bạn nghĩ. Một số người tin họ vâng giữ mười điều răn trong suốt cuộc đời họ thì họ sẽ không đi vào hỏa ngục. Một số người tin họ giữ hình thức lễ nghi nào đó là không đi hỏa ngục. Một số người tin không có cách nào chúng ta biết chắc cho dầu có đi hỏa ngục hay không. Không một quan điểm nào trong những quan điểm này là đúng. Kinh Thánh chỉ dạy rõ ràng cách con người tránh khỏi đi hỏa ngục sau khi chết.

Kinh Thánh mô tả hỏa ngục là nơi khủng khiếp và ghê sợ. Hỏa ngục được mô tả là “Hồ lửa đời đời” (Ma-thi-ơ 25:41) “Hồ lửa không hề tắt” (Ma-thi-ơ 3:12) “Sự hổ nhục và khinh miệt mãi mãi” (Đa-ni-ên 12:2) “Nơi lửa không hề dứt” (Mác 9:44-49) và “Sự hủy diệt đời đời” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9) Khải huyền 20:20 mô tả hỏa ngục như là “Hồ diêm sinh bốc cháy” nơi kẻ ác “Bị dày vò ngày và đêm không bao giờ chấm dứt”. Hiển nhiên hỏa ngục là nơi chúng ta cần phải tránh.

Tại sao hỏa ngục vẫn tồn tại và tại sao Đức Chúa Trời để cho con người vào đó? Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sửa soạn hỏa ngục dành cho kẻ phạm tội và những thiên sứ sa ngã sau khi họ đã chống nghịch với Ngài. (Ma-thi-ơ 25:41) Những người từ chối ơn tha tội của Đức Chúa Trời ban cho cũng phải chịu cùng chung số phận với những kẻ ác và các thiên sứ sa ngã. Tại sao cần có hỏa ngục? Tất cả tội lỗi cơ bản là sự chống nghịch với Đức Chúa Trời. (Thi Thiên 51:4) và vì Đức Chúa Trời là Đấng vô hạn và đời đời nên chỉ có sự hình phạt vô hạn và đời đời mới hiệu nghiệm. Hỏa ngục là nơi mà đức thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự công bình thực hiện. Hỏa ngục là nơi Đức Chúa Trời đoán phạt tội và tất cả những ai từ chối Ngài. Kinh Thánh đã làm rõ ràng chúng ta tất cả đều có tội. (Truyền đạo 7:20 và Rô Ma 3:10-23) Vì thế hậu quả là tất cả chúng ta đáng vào hỏa ngục.

Vì thế làm sao chúng ta không đi hỏa ngục? Vì chỉ có một sự đền tội vô tận và vĩnh cữu có hiệu lực và một giá đời đời phải trả. Thượng đế trở thành người trong thân phận Đấng cứu thế Giê Su. Trong Đấng cứu thế Giê Su, Thượng đế đã sống cùng với chúng ta, dạy dỗ chúng ta, và chữa bệnh cho chúng ta - Nhưng những việc này không phải là nhiệm vụ cuối cùng. Thượng đế đã trở thành người là để chết vì tội chúng ta. (Giăng 1:1; 14) Chúa Giê Su chính là hình thể của Đức Chúa Trời trong con người chịu chết trên cây thập tự. Vì là Thượng đế nên sự chết của Ngài có giá trị vô hạn và đời đời trả xong hoàn toàn giá của tội. (I Giăng 2:2). Thượng đế mời chúng ta tiếp nhận Chúa Giê Su như là Cứu Chúa. Chấp nhận sự chết của Ngài như giá đền tội hoàn toàn và công bình cho tội lỗi của chúng ta. Thượng đế hứa bất cứ ai tin nơi Chúa Giê Su (Giăng 3:16) Tin một mình Ngài là Đấng cứu rỗi (Giăng 14:6) sẽ được cứu không đi hỏa ngục.

Thượng đế không muốn bất cứ ai đi hỏa ngục (II Phi-e-rơ 3:9) Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời tạo ra sinh tế hiệu nghiệm, cuối cùng, hoàn toàn vì cớ chúng ta. Nếu chúng ta không muốn đi hỏa ngục hãy tin Chúa Giê Su là Đấng cứu chuộc cho bạn. Đó là cách đơn giản để nói với Đức Chúa Trời rằng bạn biết mình là một tội nhân xứng đáng đi hỏa ngục. Nói với Đức Chúa Trời rằng bạn tin Chúa Giê Su là cứu chúa của bạn. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự cung cấp giải pháp cứu rỗi của Ngài và giải cứu khỏi hỏa ngục. Đức tin đơn sơ, hãy tin vào Chúa Giê Su là Cứu Chúa, bạn sẽ tránh khỏi đi vào hỏa ngục.

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.Trở lại trang chủ tiếng Việt NamLàm thế nào tôi không phải đi hỏa ngục?