Tôn giáo thật là gì?Câu hỏi: Tôn giáo thật là gì?

Trả lời:
Tôn giáo có thể được định nghĩa là “Tin vào Thượng đế hay các vị thần để thờ phượng thường nhắm mục đích trong đạo đức và lễ nghi.” Hay “Hệ thống đặc trưng của niềm tin và thờ phượng.v.v…thường bao hàm qui tắc đạo đức.” Trên 90% dân số thế giới tham gia vào nhiều hình thức tôn giáo. Vấn đề là có quá nhiều tôn giáo khác nhau, tôn giáo nào đúng? Tôn giáo nào thật?

Hai thành phần quan trọng nhất trong tôn giáo là luật lệ và lễ nghi. Một vài tôn giáo không có thực chất gì hơn một loạt các luật lệ, làm và không được làm, mà một người phải tuân theo được đánh giá tín đồ trung thành của tôn giáo đó, và bởi cớ ấy được xem là công bình với Thượng đế của tôn giáo đó. Hai điển hình về tôn giáo dựa trên luật lệ là Hồi giáo và Do Thái giáo. Hồi giáo có năm trụ cột phải tuân theo. Do Thái giáo có hàng trăm mệnh lệnh và truyền thống phải tuân giữ. Cả hai tôn giáo trong một chừng mực nào đó công bố rằng bằng cách vâng theo những luật tôn giáo một người sẽ được xem là công bình trước mặt Thượng đế.

Những tôn giáo khác tập trung vào việc tuân giữ những lễ nghi thay vì tuân theo hàng loạt các luật lệ. Bằng cách dâng những tế lễ này, thi hành những việc làm này, tham dự vào giờ lễ này, dùng bữa ăn này.v.v…một người làm vậy là công bình với Thượng đế. Một thí dụ nổi bật nhất về tôn giáo đặt nền trên lễ nghi là Công giáo La Mã. Công giáo La Mã nắm chặt lễ nghi như báp têm bằng nước cho trẻ con, bằng cách cùng chia sẻ trong một lễ Misa, bằng cách xưng tội với cha xứ, bằng cách dâng lời cầu nguyện với các thánh trên thiên đàng, bằng cách nhờ cha xứ xức dầu cho người sắp chết, Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận như một người vào thiên đàng sau khi chết.v.v…Phật giáo và Ấn giáo cũng là những tôn giáo chủ yếu đặt nền trên lễ nghi. Nhưng cũng có thể giảm bớt mức độ xem xét trên nền tảng luật lệ.

Tôn giáo thật không thể đặt nền trên luật lệ cũng không đặt nền lễ nghi. Tôn giáo thật là sự giao thông với Đức Chúa Trời. Hai điều mà tất cả các tôn giáo nắm chắc là con người bằng cách này hay bằng cách khác đã bị xa cách khỏi Thượng đế và cần được hòa giải với Ngài. Tôn giáo giả tìm kiếm giải quyết vấn đề này bằng cách tuân theo những luật lệ và các lễ nghi. Tôn giáo thật giải quyết vấn đề này bằng cách nhận biết chỉ có Thượng đế sửa lại việc chia cắt và Ngài đã làm như thế. Tôn giáo thật nhận biết như sau:

• Tất cả chúng ta đều phạm tội vì cớ đó xa cách với Đức Chúa Trời. (Rô-ma 3:23)

• Nếu không được sửa lại, chỉ có hình phạt cho tội lỗi là sự chết và xa cách vĩnh viễn với Đức Chúa Trời sau khi chết. (Rô-ma 6:23)

• Đức Chúa Trời đến với chúng ta trong con người Giê Su Christ và đã chết trong chỗ của chúng ta, nhận lấy án phạt chúng ta đáng phải chịu, và sống lại từ kẻ chết để minh chứng sự chết của Ngài là một sinh tế có hiệu lực. (Rô-ma 5:8; I Cô-rinh-tô 15:3-4; II Cô-rinh-tô 5:21)

• Nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giê Su là cứu chúa, tin cậy sự chết của Ngài trả hoàn toàn cho tội lỗi chúng ta, chúng ta được tha thứ, được cứu, được chuộc, được hòa giải, được xưng công bình với Đức Chúa Trời. (Giăng 3:16; Rô-ma 10:9-10; Ê-phê-sô 2:8,9)

Tôn giáo thật phải có những luật lệ và những lễ nghi nhưng có sự khác biệt cốt yếu. Trong tôn giáo thật những luật lệ và những lễ nghi thể hiện lòng biết ơn đối với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã cung ứng. Không phải bằng nổ lực đạt được sự cứu rỗi. Tôn giáo thật là Cơ Đốc giáo theo lời Kinh Thánh. Có những qui luật vâng theo (Đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng nói dối.v.v…Và những lễ nghi tuân giữ (Nhận chìm xuống nước để chịu báp têm và tiệc thánh của Chúa) Sự tuân thủ những luật lệ và những lễ nghi này không phải làm cho một người được công bình với Đức Chúa Trời. Đúng hơn là những luật lệ và những lễ nghi này là kết quả của mối giao thông với Đức Chúa Trời bởi ân điển qua đức tin trong Chúa cứu thế Giê Su duy nhất là Cứu Chúa. Tôn giáo giả làm những điều luật lệ và lễ nghi là cố gắng để tìm kiếm sự hài lòng của Đức Chúa Trời. Tôn giáo thật là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê Su là Cứu Chúa và nhờ cách đó có được mối giao thông công bình với Đức Chúa Trời và rồi thực hành những luật lệ và những lễ nghi cho thấy tình yêu về Đức Chúa Trời và khao khát được lớn lên gần với Ngài hơn.

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.Trở lại trang chủ tiếng Việt NamTôn giáo thật là gì?