Ngaba uThixo ukhona? Ngaba bukhona ubungqina bobukho bukaThixo?Umbuzo: Ngaba uThixo ukhona? Ngaba bukhona ubungqina bobukho bukaThixo?

Impendulo:
Ubukho bukaThixo abunakungqinwa okanye bungangqinwa. Incwadi yezibhalo ezingcwele ithi kufuneka siyamkele ngokholo inyani yokuba uThixo ukhona: “Kwaye ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukubasikwazi ukumkholisa uThixo, ngoba nabanina oza kuye kufuneka akholelwe ekubeni ukhona kwaye uya babuyekeza abo bamlangazelelayo” (KuMahebhere 11:6). Ukuba uThixo uyafuneka, ngokulula uyazibonakalisa kwaye aqinisekise lonke ilizwe ukuba ukhona. Kodwa ukuba ebenokwenza njalo, bekungazukubakho mfuneko yakholo. “Ze uThixo wamxelela wathi, ‘Ngenxa yokuba undibonile, uyakholwa; basikelelekile abo bangabonanga kodwa bakholwa ’” (Yohane 20:29).

Lento ayithethi ukuba akukho siqinisekiso sokuba uThixo ukhona.Incwadi yezibhalo ezingcwele iyachaza, “Amazulu amemeza ufefe lukaThixo, isibhakabhaka sibhengeza imisebenzi yezandla zakhe.Usuku emva kolunye bachaza intetho ezakuza; ubusuku emva kobunye babonisa ulwazi. Akukho ntetho okanye ulwimi apho intetho yabo ingavakaliyo. Ilizwi labo liya emhlabeni jikelele,amagama abo aya ekupheleni kwelizwe” (Iindumiso 19:1-4). Ngokujonga ezinkwenkwezini,ubanolwazi bobukhulu belizwe jikelele,ubona imimangaliso yendalo, ubona ubuhle bokuvela kwelanga —zonke ezizinto zikhomba kumenzi wazo onguThixo. Ukuba ezizinto bezingonelanga,busekhona ubugqina bukaThixo ezintliziyweni zethu. KwiNtshumayeli 3:11 bayasixelela, “…Ukwanika ubomi obungunaphakade entliziyweni yomntu.” Ngaphakathi kuthi siyayazi ukuba kukho into engaphaya kobomi kunye nomntu ongaphaya kwelizwe jikelele. Singaluphikisa olulwazi ngokwasengqondweni, kodwa ubukho bukaThixo kuthi nasentlalweni yethu iyacaca. Ngaphandle kwalento, incwadi yezibhalo ezingcwele iyasilumkisa ukuba abanye basaza kubuphika ubukho bukaThixo: “Isidenge sithi entliziyweni yaso, ‘Akekho uThixo’” (Indumiso 14:1). Ngenxa yokuba abantu abaninzi ngokwasezimbalini, kwiinkolelo zabo, kwimpucuko yonke nakwilizwekazi bakholelwa ekubeni ukhona uThixo ophilayo okanye ikhona into ( okanye umntu ) ewenza kukholelwe.

Ukongeza kwingxoxo yezibhalo ezingcwele yobukho bukaThixo, kukho iingxoxo ezivakalayo. Okokuqala kukho ingxoxo yenzululwazi ngobukho nangobunto bezinto (ontological). Eyona ndlela ithandwayo yeengxoxo zenzululwazi ngobukho nangobunto bezinto (ontological ) isebenzisa ingqikelelo kaThixo ukuqinisekisa ubukho bukaThixo. Iqala ngokucacisa uThixo nje “ngomntu apho kungekho nto ingaphaya kwakhe inokuqondwa.” Iyaxoxwa into yokuba ukuphila kubalulekile kunokungaphili,ngoko ke umntu ekukhoplelwa kuye makaphile. Ukuba uThixo ebengaphili , ngoko ke uThixo ngeyengaqondwa kangaka kwaye ibizakuphikisana nendlela uThixo acaciswa ngayo.

Ingxoxo yesibini yingxoxo yemfundo yokuba yonke into inesizathu nenjongo (teleological). Ingxoxo yemfundo yokuba yonke into inesizathu nenjongo (teleological) ichaza ukuba okoko ilizwe jikelele labonisa le ntelekelelo imangalisayo, kufanele ukuba kukho uMyili ongcwele. Umzekelo, ukuba ngaba umhlaba ubuzimayile ezilikhulu kufutshane okanye kude kunelanga, ubungazukwazi ukuxhasa ubomi njengoko usenza ngoku. Ukuba ngaba izinto ezikwi-atmosfiye ezimbalwa bezingaphantsi kwepesennti ethile okanye zohlukile phantse yonke into ephilayo emhlabeni ibizakufa.Eyodwa kwimolekyule yeprotheni enye yenzeka ngentlahla i-1 kwi -10243 ( ngu10 olandelwa ngoziro abayi- 243 ). Iseli enye yenziwa zizigidi zeprotheyini neemolekyuli.

Ingxoxo yesithathu eyingqiqo yobukho bukaThixo ibizwa ngokuba yingxoxo khozimologi.Sonke isiphumo sifanele ukuba nesizathu. Ilizwe jikelele nayo yonke into ekulo sisiphumo. Ufanele ukuba ikhona into eyenza yonke into ibekhona. Ekugqibeleni kufanele ukuba ikhona into “engenziwanga” efanele ukwenza yonke into ibekho. Lonto “ingenziwanga” nguThixo.

Ingxoxo yesine yaziwa njengengxoko yemfundiso. Yonke inkolelo ngokwasezimbalini yayinendlela yomthetho. Wonke umntu uyakwazi ukubona okulungileyo nokungalungileyo. Ukubulala, ukuxoka, ukuba, kunye nokwenza isono ziphantse zingafunwa elizweni jikelele. Ngaba okukwazi ukwenza okulungileyo nokungalunganga kuvela phi ukuba ukuveli ebungcwaliseni bukaThixo?

Ngaphandle kwayo yonke lento, isibhalo esingcwele siyasixelela ukuba abantu bazakukhaba ecacileyo nolungaphikisekiyo ulwazi lukaThixo ze bakholelwe ebuxokini. AbaseRoma 1:25 bayachaza, “ Bananisa ngenyani kaThixo ngobuxoki kwaye banqula izinto abazenzileyo endaweni yoMdali wabo—ofanele ukudunyiswa ngonaphakade. Amen.” Incwadi engcwele ikwachaza ukuba abantu abazisoli ngokungakholelwa kuThixo: “Ngenxa yokuba ukwenziwa kwehlabathi iluhlobo lukaThixo elingabonakaliyo—Amandla akhe angunaphakade kunye nobume bendalo obungcwele— sele buboniwe,baze beqondwa kwindlele ebenziwe ngayo, ukwenzela ukuba umntu angabinasizathu” (AbaseRoma 1:20).

Abantu basachasa ubukho bukaThixo kuba ayiyo “nzululwazi” okanye “kuba kungekho bungqina.” Obona bunyani bobokuba ukuba bathe bavuma ukuba uThixo akekho,bafanele zebazi ukuba banoxanduva kuThixo ze bafune uxolelo kuye (AbaseRoma 3:23, 6:23). Ukuba uThixo ukhona ngoko ke kufuneka siphendule kuye izenzo zethu. Ukuba uThixo akekho singenza nantoni na ngaphandle kokuba sibenexhala lomgwebo. Yiyo lonto abantu abaninzi abaphikisana nobukho bukaThixo betshela ngamandla kwithiyori yendalo ezidalayo( naturalistic evolution)— ibanika enye indlela yokukholelwa kuThixo odalayo. UThixo ukho ekugqibeleni wonke umntu uyamazi ukho. Kwa ukuba kwenziwe iinzame zokuphikisa ukuba ukho phofu yingxoxo yobukho bakhe.

Sibazi njani ubukho buka Thixo? NjengaMakholwa ,siyamazi UThixo ukuba ukho ngoba sithetha naye imihla ngemihla. Asiva lizwi lakhe elithetha nathi, kodwa siyabuva ubukho bakhe, siyakuva ukukhokela kwakhe, siyalwazi uthando lwakhe, sinqwenela imfemfe zakhe. Izinto zenzekile ebomini bethu esingakwaziyo ukuzicacisa ngaphandle kokuba sithi nguThixo. UThixo usenzele imimangaliso yokusisindisa waza watshintsha nobomi bethu into esenza ukuba simvume kwaye sidumise ubukho bakhe. Akukho nenye kwezingxoxo enokutshutshisa nabani na ongafuni kuvuma into esele ibonakala. Ekugqibeleni ubukho bukaThixo mabamkelwe ngokholo (KuMahebhere 11:6). Ukukholelwa kuThixo ayikokumfameka kukusuka ebumnyameni, linyathelo elikhuselekileyo eliya egumbini elikhanyayo apho abantu abaninzi sele bekhona.Buyela kwiphepha uhomeNgaba uThixo ukhona? Ngaba bukhona ubungqina bobukho bukaThixo?