Wamkelekile kuhlobo lwesiXhosa www.GotQuestions.org!Imibuzo yeBhayibhile iphendulwe


Sicela uxolo, kuba asinakukwazi ukwamkela imibuzo efakwe kuthi ngesiXhosa ngelithuba. Ukuba uyakwai ukufunda nokubhala isiNgesi, ungayifaka imibuzo yakho ku - http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Uluhlu olungezantsi ngamaphepha esinawo eseXhoseni:


Iindaba ezimnandi

Ngaba unabo ubomi obungunaphakade?

Ulifumene uxolelo? Ndingalifumana njani uxolelo kuThixo?

Kuthetha ukuthini ukwamkela uYesu buqu?

Lithini icebo losindiso / indlela yosindiso?

Yintoni ikholwa?

Ndibeke ithemba lam kuYesu…ngoku kuzakuthini?


Imibuzo ebalulekileyo

Ngaba uThixo ukhona? Ngaba bukhona ubungqina bobukho bukaThixo?

Ngubani uYesu Kristu?

UYesu nguThixo? Ngaba uYesu wakha wabanga ukuba unguThixo?
Imibuzo yeBhayibhile iphendulwe