Je Bůh muž či žena?Otázka: Je Bůh muž či žena?

Odpověď:
Na vysvětlení, dva fakty jsou jasné. První, že Bůh je Duch a nemá lidské charakteristiky anebo ohraničení. Druhý, že všechna v Písmu se všechny zmínky shodují v tom, že Bůh se představuje lidstvu jako muž. Pro začátek, Boží skutečný charakter potřebuje být pochopen. Bůh je Osoba, zřejmně, protože projevuje všechny její charakteristiky: ví co míní, chce, má intelekt, má emoce. Bůh komunikuje a má přátelsví, a Boží osobní akce jsou evidentní v celém Písmu.

Jako praví Jan 4:24, “Bůh je duch, a ti, kdo se k němu modlí, musí se modlit v duchu a v pravdě”. Poněvadž je Bůh duchovní bytost, nemá fyzické lidské charakteristiky. Nicméně, někdy metaforiký jazyk užitý v Písmu dává Bohu lidské charakteristiky aby mohl člověk pochopit Boha. Úloha těchto lidských charakteristik je popsat Boha – jmenuje se to „antropomorfismus“. Antropomorfismus je jednoduše popis Boha (duchovní bytosti), podávající pravdu o Jeho podstatě lidstvu (fyzickým bytostem). Protože lidstvo je fyzické, my sme limitováni v našem chápání věcí mimo fyzickou oblast; proto antropomorfismus v Písmu nám pomáhá pochopit kdo Bůh je.

Některé z potíží přicházejí při vysvětlování faktu, že lidstvo je stvořeno na Boží obraz. Genesis 1:26-27 praví: „Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.“

Obadva, muž i žena jsou stvoření na obraz Boží, jsou dokonalejší než kterékoli jiné stvoření, jako Bůh, mějí názot, chtění, intelekt, emoce a morální cit. Zvířata nemají morálku a nemají tu nemateriální zložku jako lidé. Obraz Boží je duchovní část, kterou má jenom lidstvo. Bu.....h stvořil lidstvo aby s Ním mohlo komunikovat. Jen lidstvo je projektováno na tento účel.

Takže jen muž a žena jsou stvořeni na obraz Boží – oni nejsou zmenšenými kopjemi Boha. Fakt, že jsou muž a žena, nevyžaduje aby měl Bůh mužské a ženské črty. Pamatujte, být stvořen na obraz Boží nemá nic společného s fyzickými charakteristikami.

My známe že Bůh je duchovní bytost a nemá fyzické charakteristiky. Toto však neohraničuje Boha, jak se rozhodne ukázat se lidstvu. Písmo obsahuje všechno zjevení Boha, které Bůh dal lidstvu, a tak je jediným objektivním zdrojem informace o Bohu. Hledíc na to, co nám Písmo praví, je tady několik věcí o tom, jak se Bůh zjevil lidstvu.

Písmo obsahuje asi 170 popisů Boha jako “Otce”. Někdo nemůže být otec, jedině muž. Jestli se Bůh rozhodl zjevit se člověku v ženské formě, potom by na těchto místech zjevilo slovo „matka“, a ne „otec“. V Staré a Nové Smlouvě je použit mužský rod znova a znova v souvislosti s Bohem.

Ježíš Kristus zpomíná Boha jako Otce několik krát, a v jiných případech používá mužský rod při zmínke o Bohu. Jen v evangelích Kristus používá slovo “Otec” v přímé souvislosti s Bohem skoro 160 krát. K zvláštní pozornosti je Kristův výrok v Janovi 10:30 “Já a Otec jsme jedno”. Očividně Ježíš Kristus přišel ve formě člověka-muže aby zemřel na kříži jako výkupné za hříchy světa. Jako Bůh – Otec, Ježíš byl představen světu jako muž. Písmo zaznamenává mnoho jiných příkladu.... kde Kristus užívá mužského rodu v souvislosti s Bohem.

V Novozákonných epištolách (od Skutků po Zjevení) je asi 900 veršů kde je použito slovo theos – v gřečtině má mužský rod – v příme souvislosti s Bohem. Bezpočet krát se spomíná v Písmu Bůh: je jasně vidět, že Bůh je zmiňovaný v mužském rodu.

I když Bůh není muž, On se rozhodl pro mužskou roli před lidstvem. Stejným způsobem Ježíš Kristus, který se stále objevuje v mužském rodě, si vzal mužské tělo když chodil po zemi. Proroci Staré Smlouvy a apostoli Nové Smlouvy vždy spomínají Boha i Ježíše Krista v mužském rodě. Bůh se rozhodl zjevit se v této formě aby člověk snadněji pochopil kdo On je. Zatímco Bůh dělá tak, aby nám pomohl pochopit Ho, je důležité nepokoušet se „zavřít Boha do krabice“, tak povědět, tím že mu dáme hranice které se Jeho charakteru vůbec nehodí.Návrat na českou Domovskou stránkuJe Bůh muž či žena?