Co to znamená že Ježíš je Syn Člověka?Otázka: Co to znamená že Ježíš je Syn Člověka?

Odpověď:
Ježíš je v Novém Zákoně 88-krát pojmenován "Syn Člověka" První význam slovního spojení "Syn Člověka" je odkazem na proroctví Daniele 7:13-14: "Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel; potom až k Starému dnů přišel, a před něj postaven byl. I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všickni lidé, národové a jazykové sloužili jemu; jehož panství jest panství věčné, kteréž nepomíjí, a království jeho, kteréž se neruší." Popis "Syn Člověka" byl titulem Mesiáše. Ježíš je ten, kterému byla dána vláda, sláva a království. Když Ježíš používal tuto frázi, On tím poukazoval, že proroctví o Synovi Člověka je o Něm. Židé té doby měli být důvěrně seznámení s frází a její významem. Ježíš se prohlašoval za Mesiáše.

Druhý význam fráze "Syn Člověka" je ten, že Ježíš byl opravdu lidskou bytostí. Bůh nazval proroka Ezechiele 93-krát "Synem Člověka". Bůh prostě volal Ezechiele lidskou bytostí. Syn člověka je člověk. Ježíš byl plně Bůh (Jan 1:1), ale On byl také lidskou bytostí (Jan 1:14). 1 Janova 4:2 nám praví: "Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest." Ano, Ježíš byl Syn Člověka - On byl ve své přirozenosti Bůh. Ano, Ježíš byl také Syn Člověka - On byl ve své přirozenosti člověk. Sumarizováno, fráze "Syn Člověka" znamená že Ježíš je Mesiáš a že On je opravdu lidskou bytostí.Návrat na českou Domovskou stránkuCo to znamená že Ježíš je Syn Člověka?