Kde předpovídá Starý Zákon příchod Krista?Otázka: Kde předpovídá Starý Zákon příchod Krista?

Odpověď:
Ve Starém Zákoně je mnoho proroctví o Ježíši Kristu. Někteří vykladači udávají počet Mesiánských prorocví ve stovkách. Následující jsou ty z nich, které jsou považovány za nejjasnější a nejdůležitější.

Ohledně Ježíšova narození - Izaiáš 7:14 "Protož sám Pán dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazůve jméno jeho Immanuel." Izaiáš 9:6: "Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje." Micheáš 5:2: "A ty Betléme Efrata, jakžkoli jsi nejmenší mezi tisíci Judskými, z tebe mi vyjde ten, kterýž má býti Panovníkem v Izraeli, a jehož východové jsou od starodávna, ode dnů věčných."

Pokud jde o Ježíšovu službu a smrt - Zachariáš 9:9: "Plésej velice, dcerko Sionská, prokřikuj, dcerko Jeruzalémská. Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na oslu, totiž na oslátku mladém." Žalm 22:16-18: "Nebo psi obskočili mne, rota zlostníků oblehla mne, zprobijeli ruce mé i nohy mé. Mohl bych sčísti všecky kosti své, oni pak hledí na mne, a dívají se mi. Dělí mezi sebou roucha má, a o můj oděv mecí los."

Možná nejjasnější proroctví o Ježíši je celá 53. kapitola Izaiáše. Izaiáš 53:3-7 je obzvlášť zjevná: "Nejpohrdanější zajisté a nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí, a kterýž zkusil nemocí, a jako ukrývající tvář svou; nejpohrdanější, pročež jsme ho za nic nevážili. Ještotě on nemoci naše vzal, a bolesti naše vlastní on nesl, my však domnívali jsme se, že jest raněn, a ubit od Boha, i strápen. On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno. Všickni my jako ovce zbloudili jsme, jeden každý na cestu svou obrátili jsme se, a Hospodin uvalil na něj nepravosti všech nás. Pokutován jest i strápen, však neotevřel úst svých. Jako beránek k zabití veden byl, a jako ovce před těmi, kdož ji střihou, oněměl, aniž otevřel úst svých."

Proroctví "sedmdesáti sedmiček" v Danielovi 9. kapitole předpovídá přesné datum, kdy má Ježíš - Mesiáš být "odříznut". Izaiáš 50:6 výstižně opisuje bití jenž Ježíš přetrpěl. Zachariáš 12:10 předpovídá "probodnutí" Mesiáše, ke čemu došlo po Ježíšově smrti na kříži. Mohlo by být řečených mnoho jiných příkladů, ale tyto stačí. Starý Zákon rozhodně předpovídá příchod Ježíše jako Mesiáše.Návrat na českou Domovskou stránkuKde předpovídá Starý Zákon příchod Krista?