Proč poslal Bůh Ježíše právě tehdy? Proč ne dříve? Proč ne později?Otázka: Proč poslal Bůh Ježíše právě tehdy? Proč ne dříve? Proč ne později?

Odpověď:
“Když však přišla plnost času, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,” (Galatským 4:4). Tento verš prohlašuje, že Bůh Otec poslal svého Syna když “přišla plnost času”. Během prvního století se stalo mnoho věcí, které alespoň z lidského pohledu dělají ideální prostředí pro Kristův příchod.

1) Židé tehdy moc očekávali Mesiáše. Římská vláda nad Izraelem je dělala hladovými po příchodu Mesiáše.

2) Řím sjednotil velkou část světa pod svoji nadvládu, dávajíc rozličným krajinám pocit jednoty. Také, protože impérium bylo relativně mírumilovné, bylo možné cestovat, což umožnilo raním křesťanům rozšířit evangelium. Taková svoboda cestovat byla v jiných dobách nemožná.

3) Zatímco Řím byl na vrcholu vojensky, Řecko rozkvétalo kulturně. Hovorová řečtina (liší se od klasické Řečtiny) byla obchodním jazykem a mluvilo se jí v celém impériu – a tak bylo možné zdělit evangelium různým skupinám lidí pomocí jedného společného jazyka.

4) Fakt, že mnoho falešných idolů nedokázalo dát jim vítězství nad Římskými přemožiteli, způsobil to, že mnozí se vzdali uctívat tyto idoly. Současně, v “kulturnějších” městech, řecká fisosofie a věda tehdejší doby nechala lidi duchovně prázdné stejným způsobem jako ateismus komunistických vlád zanechává duchovní prázdnotu dnes.

5) Kultovní náboženství doby zdůrazňovaly boha-spasitele a od věřících požadovali aby obětovaly krvavé oběti, a tak i evangelium Kristovo s jeho definitivní obětí bylo pro tyto lidi hodnověrné. Řeci take věřili v nesmrtelnos duše (ale ne těla).

6) Římská armáda verbovala vojáky z province, zavedla je do římské kultury a představila jim idey (jako evangelium), které zatím nedorazily k těmto odlehlým provincím. První představění evangelia v Británii bylo výsledkem úsilí křesťanských vojáků umístěných tam.

Výše uvedené údaje jsou založeny na pohledu lidí v tom čase a spekulují o tom, zda konkrétní bod historie byl dobrým časem pro příchod Krista. Ale jsme si vědomi, že Boží cesty nejsou našimi cestami (Izaiáš 55:8), takže tyto mohou a nemusí být důdem proč si On vybral ten konkrétní čas aby do něho poslal Jeho Syna. Z kontextu Galatským 3 a 4 je jasné, že Bůh se snažil položit základ skrze Židovský Zákon, který by připravil cestu pro příchod Mesiáše. Zákon měl pomoci lidem pochopit hloubku své hříšnosti (jak byli neschopní dodržet Zákon) aby potom mohli snadněji přijmout lék na hřích skrze Ježíše Mesiáše (Galatským 3:22-23; Římanům 3:19-20). Zákon byl rovněž vychovatelem (Galatským 3:24), který vedl lidi k Ježíši jako k Mesiáši. Ten Zákon to dělal skrze mnohé proroctví týkající se Mesiáše, které Ježíš naplnil. Přidejme k tomu systém obětí, který poukazoval na potřebu oběti za hřích jako i svou vlastní nedostatečnost (každá oběť je „jednorazová“ - vždy je po ní třeba další oběť). Historie Starého Zákona také zobrazuje osobu a práci Krista skrze několik událostí a náboženských svátků (jako například ochota Abraháma obětovat Izáka, nebo detaily Velké noci – pesachu – počas exodu z Egypta atd.)

A nakonec, Kristus přišel když byl v plnosti konkrétních proroctví. Daniel 9:24-27 mluví o „sedmdesáti týdnech“ anebo o sedmdesáti „sedmičkách“. Z kontextu tyto „týdny“ nebo „sedmičky“ se týkají skupin po sedmi letech a ne dnech. Můžeme přeskoumat historii a seřadit podrobnosti prvních šedesát devět týdnů (sedmdesátý týden bude patřit k neskorší skupině). Odpočítávání sedmdesáti dýdnů začíná s “vyjití příkazu k navrácení a vybudování Jeruzaléma” (verš 25). Tento příkaz byl dán Artaxerxem Longimanem v roce 445 před Kristem (viz Nehemiáše 2:5). Po sedmi “sedmičkách” plus 62 “sedmiček”, anebo 69 x 7 let, proroctví udává “ten Pomazaný bude odříznut a nebude mít nic. Lidé panovníka, který přijde, zničí město a svatyni” a že “konec přijde jako povodeň” (míní tím velkou skázu) (v.26). Zde máme nepochybný odkaz na Spasitelovu smrt na kříži. Před sto lety ve své knize Přicházející Princ (The Coming Prince) pan (Sir) Robert Anderson podal podrobné výpočty šedesáti devíti týdnů, pomocí “prorockých let”, počítajíc přestupné rokky, chyby v kaledndáři, změnu před Kr. a po Kristu atd, a přišel na to, že šedesát devět týdnů končilo týž den, co Ježíš triumfálně vstoupil do Jeruzaléma, pět dní před Jeho smrtí. Jestli používáte tyto výpočty neb one, načasování vtělení Krista je svázané s tímto detailním proroctvím zaznamenaným Danielem vyše pět set let před tím.

Načasování vtelení Krista bylo aby lidé té doby byli připraveni pro Jeho příchod. Lidé všech pozdějších století mají víc než dost důkazů že Ježíš byl opravdu slíbeným Mesiášem skrze Jeho naplnění Písem, které kreslí a prorokují Jeho příchod do detailů.Návrat na českou Domovskou stránkuProč poslal Bůh Ježíše právě tehdy? Proč ne dříve? Proč ne později?