Jestli byl Ježíš Bůh, jak se mohl modlit k Bohu? Modlil se Ježíš k sobě?Otázka: Jestli byl Ježíš Bůh, jak se mohl modlit k Bohu? Modlil se Ježíš k sobě?

Odpověď:
Abychom pochopili Ježíša jako Boha na Zemi modlícího se k Jeho Otci v nebi, potřebujeme si uvědomit že věčný Otec a věčný Syn měli věčný vztah před tím, než Ježíš vzal podobu člověka. Prosím přečtěte si Jana 5:19-27, zejména verš 23, kde Ježíš učí že Otec poslal Syna (také viz Jan 15:10). Ježíš se nestal Synem Otce když se narodil v Betlémě. On vždy byl, je a bude Synem Boha.

Izaiáš 9:6 nám říká že Syn byl dán a Dítě bylo narozeno. Ježíš byl vždy částí trojjedinosti, spolu se Svatým Duchem. Trojjediný vždy existoval, Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch - ne tři Bohové, ale jeden Bůh existující jako tři osoby. Ježíš učil že On a Jeho Otec jsou jedno (Jan 10:30), míníc tím že On a Jeho Otec jsou z jedné a té samé podstaty. Otec, Syn a Duch jsou tři osoby existující jako Bůh. Tito tři měli a pokračují mít věčný vztah.

Když Ježíš, Boží Syn, vzal na sebe bezhříšnou lidskost, On vzal také i podobu služebníka, zanechajíc nebeskou slávu (Filipenským 2:5-11). Jako Bohočlověk, On se musel naučit poslušnosti (Židům 5:8) Jeho Otci když byl pokoušen satanem, falešně obžalován člověkem, zavrhnut Jeho lidmi, a nakonec ukřižován. Jeho modlitba k Jeho nebeskému Otci byla žádost o moc (Jan 11:41-42) a moudrost (Marek 1:35, 6:46). Jeho modlitba ukazuje Jeho závislost na Otci - v Jeho lidskosti aby splníl Otcův plán vykoupení, o čem svědčí Kristova velkněžská modlitba v Janovi 17. Jeho modlitba ukazuje, že On se úplně pokořuje vůli Jeho Otce, která byla aby šel ke kříži a zaplatil trest (smrti) za naše porušení Božího zákona (Matouš 26:31-46). Samozřejmě On vstal v těle, vyšel z hrobu, získal odpuštění a věčný život pro ty, kteří udělají pokání odvrátíc se od hříchu a uvěří v Něho jako Spasitele.

Není problém se Bohem Synem modlit se anebo mluvit s Bohem Otcem. Jako bylo zmíněno, oni měli věčný vztah před tím, než se Kristus stal člověkem. Tento vztah je líčený v Evangeliích, takže můžeme vidět jak Boží Syn v jeho lidskosti vykonal Otcovu vůli a dělajíc to koupil spasení pro Jeho děti (Jan 6:38). Kristova neustálá poslušnost Jeho nebeskému Otci byla umožněna a držaná skrze Jeno modlitební život. Kristův příklad modlitebníka je pro nás abychom Ho následovali.

Ježíš Kristus nebyl méně Bohem na Zemi když se modlil k Jeho Otci v nebil. On líčil jak dokonce i v bezhříšném lidském těle je důležité mít potřebný modlitební život jak to chce Jeho Otec. Ježíš modlící se k Otci byla demonstrace Jeho vztahu vevnitř trojjedinosti a vzor pro nás, jak se my musíme spoléhat na Boha skrze modlitbu za silu a moudrost kterou potřebujeme. Protože Kristus - Bohočlověk - potřeboval mít živý modlitební život, totéž potřebují následovnící Krista dnes.Návrat na českou Domovskou stránkuJestli byl Ježíš Bůh, jak se mohl modlit k Bohu? Modlil se Ježíš k sobě?