Wolkom by de Fryske fersje fan www.GotQuestions.org!Bibel fragen beantwurde


It spit s, wy kinne op dit eagenblik gjin fragen yn it Frysk beantwurdzje. As jo Ingelsk kinne lze en skriuwe, kinne jo jo fragen wol stelle op - http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

ndersteand binne de siden dy wy yn it Frysk ha:


It Goeie Nijs

Ivich libben hawwe?

Ferjouwenis ntfange? Hoe kin ik ferjouwenis fan God ntfange?

Wat betsjuttet it om Jezus as jo persoonlike Rder te oanfurdigje?

Wat is it plan fan rding / manier fan rding?

Wat is in Kristen?

Ik haw krekt myn fertrouwen yn God steltwat no?


Heule belangryke fragen

Besteat God? Is er bewiis foar it bestean fan God?

Wa is Jezus Kristus?

Is Jezus God? Hat Jezus oait sein dat Er God is?
Bibel fragen beantwurde