Wolkom by de Fryske fersje fan www.GotQuestions.org!Bibel fragen beantwurde


It spit ús, wy kinne op dit eagenblik gjin fragen yn it Frysk beantwurdzje. As jo Ingelsk kinne lęze en skriuwe, kinne jo jo fragen wol stelle op - https://gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Űndersteand binne de siden dy wy yn it Frysk ha:


It Goeie Nijs

Ivich libben hawwe?

Ferjouwenis űntfange? Hoe kin ik ferjouwenis fan God űntfange?

Wat betsjuttet it om Jezus as jo persoonlike Ręder te oanfurdigje?

Wat is it plan fan ręding / manier fan ręding?

Wat is in Kristen?

Ik haw krekt myn fertrouwen yn God stelt…wat no?


Heule belangryke fragen

Besteat God? Is er bewiis foar it bestean fan God?

Wa is Jezus Kristus?

Is Jezus God? Hat Jezus oait sein dat Er God is?
Bibel fragen beantwurde